Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01

Chia sẻ: thoritruong

Tài liệu tham khảo bảng cân đối kế toán mẫu số B 01 – DN (ban hành theo qđ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản