BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Chia sẻ: yesno123

Với dữ liệu đã cho ở phần trước, trong Access việc tạo ra các báo cáo là dễ dàng vì Access hỗ trợ tốt các mối quan hệ, các mối liên kết. Ngoài ra Access còn tạo và lưu các Query trung gian để từ Query này tạo nên query khác thỏa mãn yêu cầu của chúng ta.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản