Bảng cân đối số phát sinh

Chia sẻ: trangdai

Bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh

Nội dung Text: Bảng cân đối số phát sinh

Maãu soá B 02 - DN
Ban haønh theo QÑ soá 167/2000
Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 200
Boä tröôûng Boä Taøi Chín


KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
Thaùng 5 naêm 2004
PHAÀN I - LAÕI , LOÃCHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc

1 2 3 4
Toång doanh thu 01 318,803,000 305,216,488
Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02

Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 6,831,000 6,513,422
6,513,422
+ Giaûm giaù haøng baùn 05 6,774,000
+ Haøng baùn bò traû laïi 06 57,000
+ Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp 07

1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 311,972,000 298,703,066
2. Giaù voán haøng baùn 11 155,369,980 150,118,237
3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 156,602,020 148,584,829
4. Chi phí baùn haøng 21 65,742,619 63,112,914
5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 37,524,187 35,496,577
6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 53,335,214 49,975,338
( 30 = 20 - (21 +22)) 30
7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31
8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 6,000,000
9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000
( 40 = 31-32 ) 40
10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41
11. Chi phí baát thöôøng 42
12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0
13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 45,835,214 49,975,338
( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60
14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 14,667,268 15,992,108
15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 31,167,946 33,983,230

Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 na
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
0/QÑ -BTC
00 cuûa
nh
ÑVT: VNÑ
Luyõ keá töø ñaàu
naêm
5
1,474,490,00029,764,173
27,118,947
2,645,2261,444,725,827
724,755,433
719,970,394
300,165,126
188,837,139
230,968,12937,500,000
-37,500,000
0
193,468,129


61,909,801
131,558,328

aêm 2002
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản