Bảng cân đối số phát sinh

Chia sẻ: trangdai

Bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh

Nội dung Text: Bảng cân đối số phát sinh

 

  1. Maãu soá B 02 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000 Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 200 Boä tröôûng Boä Taøi Chín KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Thaùng 5 naêm 2004 PHAÀN I - LAÕI , LOÃ CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc 1 2 3 4 Toång doanh thu 01 318,803,000 305,216,488 Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02 Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 6,831,000 6,513,422 6,513,422 + Giaûm giaù haøng baùn 05 6,774,000 + Haøng baùn bò traû laïi 06 57,000 + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp 07 1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 311,972,000 298,703,066 2. Giaù voán haøng baùn 11 155,369,980 150,118,237 3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 156,602,020 148,584,829 4. Chi phí baùn haøng 21 65,742,619 63,112,914 5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 37,524,187 35,496,577 6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 53,335,214 49,975,338 ( 30 = 20 - (21 +22)) 30 7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 6,000,000 9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000 ( 40 = 31-32 ) 40 10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41 11. Chi phí baát thöôøng 42 12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0 13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 45,835,214 49,975,338 ( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60 14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 14,667,268 15,992,108 15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 31,167,946 33,983,230 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 na Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
  2. 0/QÑ -BTC 00 cuûa nh ÑVT: VNÑ Luyõ keá töø ñaàu naêm 5 1,474,490,000 29,764,173 27,118,947 2,645,226 1,444,725,827 724,755,433 719,970,394 300,165,126 188,837,139 230,968,129 37,500,000 -37,500,000 0 193,468,129 61,909,801 131,558,328 aêm 2002
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản