Bảng cân đối tài khoản.

Chia sẻ: lop07fi3

Tài liệu tham khảo mẫu Bảng cân đối tài khoản, mẫu số B01-H ( ban hành theo quy định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài Chính

Nội dung Text: Bảng cân đối tài khoản.

Bộ, Sở : … Mẫu số: B01­H

Đơn vị : … (Ban hành theo quy định số: 999 ­  
TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)


BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Tháng :…………….
Chương:...............Nguồn :.....................
SỐ PHÁT SINH

SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ KỲ NÀY LŨY KẾ SỐ DƯ CUỐI KỲ

Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có

A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
2(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản