Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bảng cân đối tài khoản

Chia sẻ: | Ngày: pdf 3 p | 259

1
2.152
views

Mẫu Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản
Nội dung Text

  1. Cty :……. Maõ Soá Thueá : BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN (*) NAÊM :…………………………… Ñôn vò tính :…….. SOÁ DÖ CUOÁI KYØ SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH SOÁHIEÄU TEÂN TAØI KHOAÛN TK NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ 2 1 3 4 5 6 7 8
  2. COÄNG: 3 4 5 6 7 8
  3. CAÙC TAØI KHOAÛN NGOAØI BAÛNG TOÅNG KEÁT TAØI SAÛN Laäp ngaøy ……..thaùng…….naêm……. NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC ( Kyù , hoï teân ) ( Kyù , hoï teân ) ( Kyù ghi roõ hoï teân ñoùng daáu )

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản