Bảng cân đối tài khoản

Chia sẻ: phuongthanh1

Mẫu Bảng cân đối tài khoản

Nội dung Text: Bảng cân đối tài khoản

Cty :…….
Maõ Soá Thueá :


BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN (*)
NAÊM :……………………………
Ñôn vò tính :……..

SOÁ DÖ CUOÁI KYØ
SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH

SOÁHIEÄU
TEÂN TAØI KHOAÛN
TK NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ2
1 3 4 5 6 7 8
COÄNG: 3 4 5 6 7 8
CAÙC TAØI KHOAÛN NGOAØI BAÛNG TOÅNG KEÁT TAØI SAÛN
Laäp ngaøy ……..thaùng…….naêm…….
NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC
( Kyù , hoï teân ) ( Kyù , hoï teân ) ( Kyù ghi roõ hoï teân ñoùng daáu )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản