Bảng cân đối thu chi tiền mặt

Chia sẻ: trangdai

Bảng cân đối kế toán thu chi tiền mặt. Phân tích độ nhạy (các khoản thu, chi giao động trong khoảng 5%)

Nội dung Text: Bảng cân đối thu chi tiền mặt

 

  1. Bảng cân đối thu chi tiền mặt Phân tích độ nhậy (Giả định rằng, các khoản thu, chi giao động trong khoảng 5%) Lưu chuyển tiền mặt Mức thấp Dự kiến Mức cao Ghi chú: Hãy đưa các thông tin về lưu chuyển tiền mặt vào cột giữa "Lưu chuyển tiền mặt dự kiến" Dư đầu kỳ $0 $0 $0 Thu ti ền mặt (thu nhập) Các khoản phải thu $19 $20 $21 Lãi cho vay $19 $20 $21 Bán hàng và chuy ển giao $19 $20 $21 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 Tổng thu $57 $60 $63 Tạm dư tiền mặt $57 $60 $63 Chi tiền mặt: Quảng cáo $0 $0 Phí Ngân hàng $0 $0 Dự trù $0 $0 Phí thẻ tín dụng $0 $0 Phí giao hàng $0 $0 Đặt cọc $0 $0 Nợ và thuê $0 $0 Bảo hiểm y tế $0 $0 Bảo hiểm $0 $0 Trả lãi $0 $0 Mua hàng dự trữ $0 $0 Trả các hợp đồng thuê $0 $0 Môn bài và gi ấy phép $0 $0 Các khoản linh tinh $0 $0 Văn phòng $0 $0 Lương công nhân $0 $0 Thu ế lao động $0 $0 Các loại phí chuyên ngành $0 $0 Thuê b ất động sản $0 $0 Sửa chữa và duy ty $0 $0 Thu ế doanh thu $0 $0 Các dịch vụ $0 $0 Hướng dẫn $0 $0 Người cung cấp $0 $0 Thu ế và môn bài $0 $0 Điện, nước, điện thoại $21 $20 $19 Các khoản khác $0 $0 $0 $0 $0 $0 Cộng $21 $20 $19 Các khoản chi khác Mu thiết bị Xây nhà, xưởng $0 $0 Trang trí nội thất $0 $0 Trang thiết bị $0 $0 Lắp đặt trang thiết bị $0 $0 Sửa chữa và điều chỉnh $0 $0 Trả cho hợp đồng thuê $0 $0 Trả vay gốc $0 $0 Trả cho chủ sở hữu $0 $0 Các khoản khác $0 $0 Cộng $0 $0 $0 Chi tổng cộng $21 $20 $19 Dư cuối kỳ $36 $40 $44 Page 1
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản