Bảng cộng và bảng trừ phạm vi 10

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
198
lượt xem
11
download

Bảng cộng và bảng trừ phạm vi 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối tiểu học môn Tóan - Bảng cộng và bảng trừ phạm vi 10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cộng và bảng trừ phạm vi 10

 1. Tên Bài D y : B NG C NG VÀ TR TRONG PH M VI 10 I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : -C ng c b ng c ng tr trong ph m vi 10 .Bi t v n d ng làm toán - C ng c nh n bi t v m i quan h gi a phép c ng và phép tr - Ti p t c c ng c và phát tri n k năng xem tranh v , c và gi i bài toán tương ng . II. DÙNG D Y H C : +V trên b ng ph bài t p 2 / 87 - 3 / 87 ( ph n b) – Tranh bài t p 3a) / 87 + B th c hành toán . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + G i 2 em h c sinh c l i b ng tr trong ph m vi 10 – 2 h c sinh c phép c ng ph m vi 10 + 3 h c sinh lên b ng :
 2. 8 + = 10 3+7 10 10 – 1 9 +1 10 - =2 4+3 8 8–3 7–3 10 - =8 10 - 4 5 5+5 10 – 0 +Nh n xét, s a bài chung nh c nh cách làm t ng lo i bài + Nh n xét bài cũ - Ktcb bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : C ng c b ng c ng tr trong ph m vi 10. Mt :On b ng c ng và b ng tr ãh c -8 em c thu c -Yêu c u h c sinh c thu c lòng các b ng c ng b ng tr ph m vi 10 ã h c 8 + 2 = , 3 + 7 = , 10 - 2 = , -H i mi ng – g i h c sinh tr l i nhanh m t s 10 - 7 = phép tính 9- 3 = , -3=7 , -5=5 -Nh n xét, tuyên dương h c sinh h c thu c các b ng c ng tr Ho t ng 2 : C ng c m i quan h gi a phép
 3. c ng và tr . Mt : Thành l p và ghi nh b ng c ng, tr ph m vi -H c sinh i n s vào b ng 10 c ng,tr 10 b ng bút chì -Giáo viên yêu c u h c sinh m SGK làm các phép tính, t i n s vào ch ch m -Giáo viên hư ng d n cho h c sinh bi t cách s p x p các công th c tính trên b ng v a thành l p và nh n bi t quan h gi a các phép tính c ng tr Ho t ng 3 : Th c hành Mt :Bi t làm tính c ng tr ph m vi 10, phát tri n k năng xem tranh, c và gi i bài toán tương ng. -Giáo viên hư ng d n h c sinh l n lư t làm các bài t p -H c sinh t làm bài vào v Btt o Bài 1 : Hư ng d n h c sinh v n d ng các b ng c ng, tr ãh c th c hi n các phép tính trong bài -1 h c sinh s a bài chung -Lưu ý h c sinh vi t s th ng c t trong bài 1b) . -H c sinh t làm bài vào v Btt o Bài 2 : i n s thích h p vào ô tr ng -Giáo viên hư ng d n h c sinh nh l i c u t o s
 4. 10, 9 , 8 , 7 và t i n s thích h p vào t ng ô -Ch ng h n : 10 g m 1 và 9 . Vi t 9 vào ô -Giáo viên treo b ng ph yêu c u 4 h c sinh lên -H c sinh t i u ch nh bài c a s a bài mình o Bài 3 : a) Treo tranh – Hư ng d n h c sinh -Hàng trên có 4 chi c thuy n. nêu bài toán và phép tính thích h p Hàng dư i có 3 chi c thuy n. H i t t c có bao nhiêu chi c thuy n ? -Hư ng d n h c sinh tr l i ( nêu l i gi i b ng l i ) bư c u làm quen v i gi i toán có l i văn 4+3=7 b) Hư ng d n h c sinh c tóm t t -H c sinh ghép phép tính úng r i nêu bài toán (b ng l i ) lên bìa cài -Hư ng d n h c sinh tr l i (l i gi i) cho bài toán -Lan có 10 q a bóng. Lan cho và ghi phép tính phù h p (mi ng ) b n 3 qu bóng. H i lan còn l i m y qu bóng ? -Tr l i : S qu bóng lan còn là -Giáo viên nh n xét, hư ng d n, s a sai h c sinh nh n bi t trình bày 1 bài toán gi i 10 – 3 = 7 -H c sinh ghép phép tính lên bìa cài
 5. 4.C ng c d n dò : - Em v a h c bài gì ? c l i b ng c ng, tr trong ph m vi 10 - Nh n xét tuyên dương h c sinh ho t ng t t . - D n h c sinh h c v nhà h c thu c t t c các b ng c ng, tr t 2 10 . - Chu n b bài hôm sau. 5. Rút kinh nghi m :
 6. Tên Bài D y : LUY N T P I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - C ng c và rèn k năng th c hi n các phép tính c ng,tr trong ph m vi 10. -Ti p t c c ng c k năng t tóm t t bài toán, hình thành bài toán r i gi i bài toán II. DÙNG D Y H C : + B th c hành toán 1 . Vi t b ng ph bài t p 2 / 88 , 4 / 88 III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + 4 em c l i b ng c ng, tr ph m vi 10 + S a bài t p 4 a,b / 66 ( 2 em lên b ng trình bày) + H c sinh nh n xét, b sung + Giáo viên s a chung trên b ng l p + Nh n xét bài cũ – KTCB bài m i
 7. 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : C ng c phép c ng tr trong ph m vi 10. Mt :H c sinh n m n i dung và tên bài h c -H c sinh l p l i tên bài h c -Giáo viên gi i thi u và ghi tên bài h c . -2 H c sinh cl i: -G i h c sinh do l i c u t o s 10 10 g m 9 và 1 hay 1 và 9 10 g m 8 và 2 hay và 8 10 g m 7 và 3 hay 3 và 7 10 g m 6 và 4 hay 4 và 6 10 g m 5 và 5 -Giáo viên nh n xét, tuyên dương h c sinh Ho t ng 2 : Luy n T p Mt : C ng c và rèn k năng th c hi n phép tính -H c sinh m SGK và v Bài t p -Giáo viên hư ng d n h c sinh làm các bài t p toán o Bài 1 : Hư ng d n h c sinh s d ng các công -H c sinh t làm bài vào v Bài th c c ng, tr trong ph m vi 10 i n k t qu vào t p toán
 8. phép tính -C ng c quan h c ng, tr -H c sinh nh n xét, các c t tính nh n ra quan h c ng tr -H c sinh tìm hi u l nh c a bài o Bài 2: Giáo viên treo b ng ph . Hư ng d n toán, t làm bài r i ch a bài h c sinh th c hi n các phép tính liên hoàn. K t qu c a m i l n tính ư c ghi vào vòng tròn . -1 h c sinh lên b ng ch a bài -Giáo viên nh n xét, s a sai chung -Bông hoa xu t phát là 10 và ngôi sao k t thúc cũng là s 10 -H c sinh t làm bài. Ph n b) – Hư ng d n h c sinh i n s vào ch ch m theo g i ý : 10 tr m y b ng 5 , 2 c ng v i m y -1 h c sinh lên b ng ch a bài b ng 5 o Bài 3 : Hư ng d n h c sinh th c hi n các -H c sinh t làm bài trên phi u phép tính ( Tính nh m ) r i so sánh các s và i n bài t p d u thích h p vào ô tr ng -3 H c sinh lên b ng ch a bài -Giáo viên ghi các bài t p lên b ng -G i 3 em lên s a bài ( M i em 1 c t tính )
 9. o Bài 4 : -Hư ng d n h c sinh c tóm t t c a bài toán r i nêu bài toán (Nêu i u ki n và câu h i c a bài toán ) -T 1 có 6 b n, t 2 có 4 b n. H i t ó hình thành bài toán c 2 t có m y b n ? H c sinh nêu l i gi i : S b n 2 t có là : -Cho nhi u ho t ng l p l i l i gi i và phép tính Nêu phép tính : 6+4= cho h c sinh quen d n v i gi i toán có l i văn 10 -H c sinh ghi phép tính vào phi u bài t p 4.C ng c d n dò : - Nh n xét, tuyên dương h c sinh ho t ng tích c c - D n h c sinh ôn l i b ng c ng, tr . Làm bài t p v Bài t p toán - Chu n b ti t sau 5. Rút kinh nghi m :
 10. Tên Bài D y : LUY N T P CHUNG I. M C TIÊU : + Giúp h c sinh : - C ng c v nh n bi t s lư ng trong ph m vi 10 . - m trong ph m vi 10 . Th t các s trong dãy s t 0 10 - C ng c k năng th c hi n các phép tính c ng, tr trong ph m vi 10 - C ng c thêm 1 bư c các k năng ban u c a vi c chu n b gi i toán có l i văn II. DÙNG D Y H C : + V trên b ng l p bài t p s 1 . Phi u bài t p + b ng ph ghi tóm t t bài 5a), 5b) III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : + Hát – chu n b dùng h c t p 2.Ki m tra bài cũ : + S a bài t p 4 a,b . giáo viên treo b ng ph yêu c u h c sinh c tóm t t r i c bài toán. G i 2 h c sinh lên b ng vi t phép tính phù h p và nêu ư c câu l i gi i + H c sinh nh n xét, giáo viên nh n xét, b sung .
 11. + Nh n xét bài cũ – KTCB bài m i 3. Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : C ng c nh n bi t s lư ng trong ph m vi 10. Mt :H c sinh n m ư c tên bài h c -H c sinh l n lư t nh c l i u bài -Giáo viên gi i thi u bài và ghi tên bài h c . -4 em m -G i h c sinh mt 0 n 10 và ngư c l i . - 4 h c sinh tr l i -H i l i các s li n trư c, li n sau Ho t ng 2 : Luy n T p Mt : Nh n bi t s lư ng, m th t dãy s trong -H c sinh m SGK . ph m vi t 0 n 10 . -Cho h c sinh m SGK hư ng d n làm bài t p -H c sinh t làm bài . o Bài 1 : Hư ng d n h c sinh m s ch m tròn trong m i ô r i vi t s ch s lư ng ch m tròn vào ô tr ng tương ng -1 H c sinh lên b ng s a bài
 12. o Bài 2: c các s t 0 n 10 và t 10 n 0. -L n lư t 2 h c sinh c s xuôi, 2 h c -Giáo viên g i h c sinh lên b ng ch vào dãy s c sinh c dãy s ngư c. các s theo tay ch . o Bài 3 : -H c sinh t làm bài vào phi u bài t p -Yêu c u h c sinh t th c hi n bài tính theo c t d c – Lưu ý h c sinh vi t s th ng c t ơn v -2 H c sinh lên b ng th c hi n ua vi t s -Cho 1 2m s a bài úng o Bài 4 : -Vi t s vào ô tr ng . -Cho 2 h c sinh lên th c hi n ua vi t s thích h p vào ô tr ng -H c sinh nh n xét -3 +4 8 -a) Trên ĩa có 5 qu táo. Bé thêm vào ĩa 3 qu táo n a. H i có t t c m y qu 6
 13. táo ? 5+3=8 +4 -8 -b) Nam có 7 viên bi. H i l y b t 3 viên bi. H i Nam còm l i m y viên bi ? 7 -3 = 4 -Giáo viên s a bài chung o Bài 5 : -Yêu c u h c sinh căn c vào tóm t t bài toán nêu các i u ki n c a bài toán. Ti p theo nêu câu h i c a bài toán. -Cho h c sinh nêu l i toàn b bài toán qua tóm t t sau ó vi t phép tính phù h p. -Giáo viên nh n xét, tuyên dương h c sinh t bài toán và gi i chính xác.
 14. 4.C ng c d n dò : - Nh n xét ti t h c. Tuyên dương h c sinh ho t ng tích c c - D n h c sinh ôn l i các b ng c ng, tr . Làm bài t p v Bài t p toán - Chu n b bài cho ngày mai . 5. Rút kinh nghi m :
Đồng bộ tài khoản