Bảng đánh giá hệ số bậc

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
168
lượt xem
29
download

Bảng đánh giá hệ số bậc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng đánh giá hệ số bậc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng đánh giá hệ số bậc

  1. BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ HEÄ SOÁ BAÄC THAÙNG NAÊM BOÄ PHAÄN: Stt Hoï teân Maõ soá NV Vò trí Heä soá baäc Dieãn giaûi Ghi chuù: _ Thôï chuyeân duøng töø 19 - 23 Caùc loaïi gioûi, khaù, trung bình, yeáu cheânh nhau laø 1 ñieåm _ Thôï chính töø 15 - 19 _Thôï phuï töø 11 - 15 Phoøng HCNS Quaûn ñoác Toå tröôûng
Đồng bộ tài khoản