Bảng đánh giá hệ số bậc

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
169
lượt xem
29
download

Bảng đánh giá hệ số bậc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng đánh giá hệ số bậc

  1. BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ HEÄ SOÁ BAÄC THAÙNG NAÊM BOÄ PHAÄN: Stt Hoï teân Maõ soá NV Vò trí Heä soá baäc Dieãn giaûi Ghi chuù: _ Thôï chuyeân duøng töø 19 - 23 Caùc loaïi gioûi, khaù, trung bình, yeáu cheânh nhau laø 1 ñieåm _ Thôï chính töø 15 - 19 _Thôï phuï töø 11 - 15 Phoøng HCNS Quaûn ñoác Toå tröôûng
Đồng bộ tài khoản