Bảng động từ bất quy tắc

Chia sẻ: chuabietbo

Bảng động từ với đầy đủ từ vựng động từ bất quy tắc giúp bạn nắm vững ngữ pháp tiếng anh hơn.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bảng động từ bất quy tắc

 

 1.  Base Form   Past Simple   Past Participle  Nghĩa Abide   Abode  Abode  Chờ đợi, kéo dài  Hiệu chỉnh, sưả   Aby  Abought   Abought  sai (tiếng cổ)  Xuống, bước   Alight   Alit  Alit xuống   Arise   Arose   Arisen   Nổi dậy, phát sinh  Awake   Awoke   Awoken   Đánh thức, tỉnh Backbite   Backbit   Backbitten   Nói xấu, nói lén  Backfit   Backfit   Backfit   Tân trang bộ phận   chiếu sáng mặt   Backlight   Backlit   Backlit  sau  Tái phạm, lại sa   Backslide   Backslid   Backslid ngã  Be   Was/were  Been   Thì, là, ở  Sinh, mang, chịu   Bear   Bore   Born đựng  Beat   Beat   Beaten   Đập, đánh  Become   Became   Become   Trở nên, trở thành  Bedight   Bedight  Bedight  Trang trí (tiếng cổ)  Befall   Befell   Befallen   Xảy đến  Beget   Begot  Begotten   Gây ra, sinh ra  Begin   Began   Begun   Bắt đầu  buộc quanh, bao   Begird   Begirt  Begirt  quanh  Behight   Behight   Behight  Thề nguyền  Behold   Beheld   Beheld   Nhìn, ngắm  Cột, cắm (thuyền)   Belay   Belaid  Belaid lại  Cuối xuống, uốn   Bend   Bent   Bent  cong  Bereave   Bereft   Bereft  Đoạt cướp, làm 
 2. mất  Beseech   Besought  Besought  Nài, van xin  Beset   Beset   Beset   Nhốt, bao vây  Bespeak   Bespoke   Bespoken   Đặt, giữ trước  Bestrew   Bestrewed   Bestrewed   rắc, rải, vãi  Ngồi, đứng giạng   Bestride   Bestrode   Bestridden  chân  Bet   Bet   Bet   Đánh cuộc  Betake   Betook   Betaken   Đi, dấn thân vào  Bethink   Bethought   Bethought   Nghĩ, nhớ ra  Beweep   Bewept   Bewept   Xem chữ "Weep"  Bid   Bid   Bid   Đặt giá  Bid   Bade   Bidden   Bảo, ra lệnh  Bide   Bided  Bided   Đợi, chờ đợi  Trói, buộc, làm   Bind   Bound   Bound  dính vào  Bite   Bit   Bitten   Cắn, ngoạm  Blaw   Blawed   Blawn    Thổi ( chữ cổ)  Bleed   Bled   Bled   (làm) chảy máu  Blend   Blended  Blent   trộn lẫn, hợp nhau  Giáng phúc, ban   Bless   Blessed  Blest  phúc  Blow   Blew   Blown   Thổi  thắt cổ bằng dây   Bowstring   Bowstrung  Bowstrung  cung  Break   Broke   Broken   Đập vỡ  Breed   Bred   Bred   Nuôi dạy  Bring   Brought   Brought   Mang, đem  Broadcast   Broadcast  Broadcast  Phát thanh  Browbeat   Browbeat   Browbeat  Doạ nạt  Build   Built   Built   Xây dựng  Burn   Burnt  Burnt  Đốt, cháy  Burst   Burst   Burst   Nổ
 3.  Bust   Bust   Bust   phá sản, vỡ nợ  Buy   Bought   Bought   Mua Abide   Abode  Abode  Chờ đợi, kéo dài Cast   Cast   Cast   Liệng, ném  Catch   Caught   Caught   Bắt được  Muá để cổ võ   Cheerlead   Cheerled   Cheerled  (một đội, đoàn thể  thao…)  Chide   Chid   Chidden   Rầy mắng  Choose   Chose   Chosen   Chọn lựa  Clap   Clapped  Clapped  vỗ tay, vỗ  Cleave   Cleft  Cleft  Bám víu vào  Cleek   Claught  Cleeked   Nắm bắt  Clepe   Cleped   Cleped  gọi tên; gọi  Cling   Clung   Clung   Bám, giữ lấy  Clothe   Clad  Clothed   Mặc (quần áo)   Tạo màu sắc cho   Colorbreed   Colorbred   Colorbred  gia súc sinh ra  Nhuốm màu ánh   Colorcast   Colorcast   Colorcast  sáng  Come   Came   Come   Đến  Cost   Cost   Cost   Trị giá  Counterdraw   Counterdrew   Counterdrawn   Tô theo đường vẽ  Counterlight   Counterlit   Counterlit   Chiếu sáng ngược  Cùng viết, đồng   Cowrite   Cowrote   Cowritten  sáng tác  Creep   Crept   Crept   Bò, leo  Crossbreed   Crossbred   Crossbred   Cho lai giống  Tráo cảnh chớp   Crosscut   Crosscut   Crosscut  qua lại (trong phim  ảnh)  Crosslight   Crosslit   Crosslit   Rọi ánh sáng từ 
 4. nhiều phiá  Crow   Crowed  Crowed   Gáy (gà)  Cut   Cut   Cut   Cắt Dare   Dared  Dared   Dám  Daydream   Daydreamt  Daydreamt  Mơ màng  Deal   Dealt   Dealt   Giao thiệp  Dig   Dug   Dug   Đào  trang điểm, chuẩn   Dight   Dight  Dight bị  Dispread   Dispread   Dispread   Xem chữ "Spread"  Disprove   Disproved   Disproven  Bác bỏ  Dive   Dived/Dove   Dived   Lặn, lao xuống  Do   Did   Done   Làm   Dogfight   Dogfought   Dogfought   cắn xé, ẩu đả  Có khả năng, có   Dow   Dought  Dought năng lực, năng  khiếu  Draw   Drew   Drawn   Vẽ, kéo  Dream   Dreamed   Dreamt  Mơ mộng  Drink   Drank   Drunk   Uống  Drive   Drove   Driven   Lái xe  Dwell   Dwelt   Dwelt   Ở, trú ngụ Eat   Ate   Eaten   Ăn  đóng đai, bao   Engird   Engirt   Engirt  quanh  Engrave   Engraved   Engraved  khắc, trổ, chạm  Enwind   Enwound   Enwound   cuộn tròn Fall   Fell   Fallen   Rơi, té  Farebeat   Farebeat   Farebeaten   Tránh trả phí tổn  Feed   Fed   Fed   Nuôi
 5.  Feel   Felt   Felt   Cảm thấy  Fight   Fought   Fought   Chiến đấu  Find   Found   Found   Tìm ra  Fit   Fit  Fitted   làm cho hợp, vừa  Flee   Fled   Fled   Tẩu thoát, chạy  Fling   Flung   Flung   Ném, liệng  Rọi, chiếu đèn   Floodlight   Floodlit   Floodlit  pha  Fly   Flew   Flown   Bay  Làm ung thối do   Flyblow   Flyblew   Flyblown  cài mầm mống xấu  vào  Forbear   Forbore   Forborne  Cử, kiêng  Forbid   Forbade  Forbidden   Cấm  Fordo  Fordid   Fordone   giết, khử  Forecast   Forecast  Forecast  dự đoán, dự báo  có dự cảm, linh   Forefeel   Forefelt   Forefelt  cảm trước  Forego   Forewent   Foregone   Bỏ, chừa  Foreknow   Foreknew   Foreknown   Biết trước  báo hiệu, vượt lên   Forerun   Foreran   Forerun  trước   Foresee   Foresaw   Foreseen   Thấy trước  nói trước, báo   Foreshow   Foreshowed   Forshowed hiệu  Ráo đầu, mào   Forespeak   Forespoke   Forespoken  đầu, tiên đoán  Foretell   Foretold   Foretold   Nói trước  Forget   Forgot   Forgotten   Quên  Forgive   Forgave   Forgiven   Tha thứ  Forlese   Forlore   Forlorn    Bỏ rơi  Forsake   Forsook   Forsaken   Bỏ  Forswear   Forswore   Forsworn   Thề bỏ  Fraught   Fraught  Fraught   Chưá, tồn kho
 6.  Freeze   Froze   Frozen   Đông lại  Tứ chi bị tàn phế   Frostbite   Frostbit   Frostbitten  do đông lạnh  Base Form   Past Simple   Past Participle  Nghĩa Gainsay   Gainsaid   Gainsaid   Chối, cãi  Geld   Gelded  Gelded  thiến (súc vật)  Get   Got   Gotten   Được, trở nên  Viết cho người khác đội tên, viết   Ghostwrite   Ghostwrote   Ghostwritten  thuê.  Gild   Gilt  Gilded   Mạ vàng  Gin   Gan   Gan   đánh bẫy, tỉa hột  Gird   Girded  Girded  Cuốn thắt  Give   Gave   Given   Cho  Gnaw   Gnawed   Gnawed  Gặm, ăn mòn  Go   Went   Gone  Đi  Grave   Graved   Graven  khắc, chạm, chôn  Grind   Ground   Ground   Nghiền, xay  Grow   Grew   Grown   Mọc, trồng Hagride   Hagrode   Hagridden   Làm đau đớn  làm cho quen với việc đeo dây ở   Halterbreak   Halterbroke   Halterbroken  cổ  Hamstring   Hamstrung  Hamstrung  Cắt gân cho què (Gân đùi)  Viết tay (trái với đánh gõ bằng   Handwrite   Handwrote   Handwritten  máy)  Hang   Hung  Hanged   Treo, treo cổ  Have   Had   Had   Có  Hear   Heard   Heard   Nghe  Heave   Heaved  Heaved  Nâng lên  Hew   Hewed   Hewn   Đốn, chặt  Hide   Hid   Hidden   Ẩn, trốn  Hight   Hote  Hoten   gọi là, tên là
 7.  Hit   Hit   Hit   Đụng, đập  Hoise   Hoised  Hoised  kéo (cờ); nâng lên  Hold   Held   Held   Cầm, giữ  Housebreak   Housebroke   Housebroken   huấn luyện  Hurt   Hurt   Hurt   (làm) đau  Inbreed   Inbred   Inbred   bẩm sinh  Indwell   Indwelt   Indwelt   ở trong, nằm trong  Inhold   Inheld   Inheld   Nôi căn, có sẵn ở trong  Inlay   Inlaid   Inlaid   Khảm, cẩn  Input   Input  Input  Đưa vào  Inset   Inset   Inset   ghép, dát  Interblend   Interblended  Interblended  trộn lẫn  Interbreed   Interbred   Interbred   giao phối, lai giống  Intercut   Intercut   Intercut   xen cảnh  Intergrave   Intergraved   Intergraved  Khắc vào   Interlay   Interlaid   Interlaid   đặt xen, dát xen  Interset   Interset   Interset   Phối trí xen kẽ  Interweave   Interwove   Interwoven   Trộn lẫn, xen lẫn  Interwind   Interwound   Interwound   cuộn vào, quấn vào với nhau  Inweave   Inwove  Inwoven  dệt lẫn  Inwind   Inwound   Inwound   Quấn (cuốn) vào Keep   Kept   Kept   Cầm, giữ  Ken   Kent  Kent  nhận ra, nhìn ra  Kneel   Knelt  Knelt  Quỳ gối  Knit   Knit  Knit  Đan  Know   Knew   Known   Biết
 8. Lade   Laded   Laden  Chất lên tàu  Landslide   Landslid  Landslid  Lở (đá), thắng phiếu lớn   Lay   Laid   Laid   Đặt, để, đẻ  Lead   Led   Led   Dẫn, đưa đến  Lean   Leant  Leant  Dựa vào  Leap   Leapt  Leapt  Nhảy  Learn   Learned   Learnt  Học  Leave   Left   Left   Ra đi, bỏ  Lend   Lent   Lent   Cho mượn  Lep   Lept   Lept   nhảy qua, vượt qua  Let   Let   Let   Để, cho  Lie   Lay   Lain   Nằm  Light   Lit   Lit   Thắp sáng  Linebreed   Linebred   Linebred   Cho (cùng loại thú) ăn hàng loạt  Lose   Lost   Lost   Mất    Base Form   Past Simple   Past Participle  Nghĩa  Make   Made   Made   Làm, chế tạo  Mean   Meant   Meant   Ý muốn nói  Meet   Met   Met   Gặp  Melt   Melted   Molten  tan ra, cảm động  Misbecome   Misbecame   Misbecome   không thích hợp  phân công đóng vai không   Miscast   Miscast   Miscast  thích hợp  Mischoose   Mischose   Mischosen    Chọn sai  Miscut   Miscut   Miscut    Cát sai, cắt xấu  Misdeal   Misdealt   Misdealt   Chia bài sai  Misdo   Misdid   Misdone   phạm lỗi  Misfall   Misfell   Misfallen   Sự cố xảy ra  Misfeed   Misfed   Misfed   Máy kẹt đầu vào  Misgive   Misgave   Misgiven   Gây lo âu  Mishear   Misheard   Misheard   nghe lầm  Mishit   Mishit   Mishit   ném (bóng) một cách tồi
 9.  Misknow   Misknew   Misknown   hiểu kém, không nhận ra  Mislay   Mislaid   Mislaid   Để thất lạc  Mislead   Misled   Misled   Làm lạc đường  Mislearn   Mislearnt  Mislearnt  Học sai  Misread   Misread   Misread   đọc sai  Missay   Missaid   Missaid   Phát biểu sai, nhầm  Missend   Missent   Missent   Gửi nhầm  Misset   Misset   Misset   Đặt sai vị trí  Misspeak   Misspoke   Misspoken   Nói sai, nhầm  Misspell   Misspelt  Misspelt  viết sai chính tả  Misspend   Misspent   Misspent   Lãng phí  Misswear   Misswore   Missworn   Thề ẩu, thề bưà bãi  Mistake   Mistook   Mistaken   Phạm sai lầm  Misteach   Mistaught   Mistaught    Dạy sai, không thích hợp  Mistell   Mistold   Mistold   Cho biết sai sự thật  Misthink   Misthought   Misthought   Suy nghĩ sai cách  Misunderstand   Misunderstood   Misunderstood   Hiểu lầm  Ăn mặc sai, không thích   Miswear   Misswore   Misworn  hợp  Lấy nhau sai, không xứng   Miswed   Miswed  Miswed hợp  Miswrite   Miswrote   Miswritten   Viết sai, không thích hợp  Mow   Mowed   Mown   Xén, cắt Offset   Offset   Offset   đền bù, bù đắp  Outbid   Outbid   Outbid   Trả giá cao hơn  làm cho (động vật) giao   Outbreed   Outbred   Outbred  phối xa  Outdo   Outdid   Outdone   Làm quá  Outdraw   Outdrew   Outdrawn   có sức thu hút mạnh hơn  Outdrink   Outdrank   Outdrunk   uống quá chén  Outdrive   Outdrove   Outdriven   Vượt lên  Outfight   Outfought   Outfought   đánh giỏi hơn  Outfly   Outflew   Outflown   bay cao hơn, xa hơn, 
 10. nhanh hơn  Outgrow   Outgrew   Outgrown   Lớn hơn  Outlay   Outlaid   Outlaid   tiêu pha tiền  Outleap   Outleapt  Outleapt  nhảy xa hơn, cao hơn  Output   Output  Output  Đầu ra, ngõ ra, sản lượng  Outride   Outrode   Outridden   Cưỡi đi trước  Outrun   Outran   Outrun   Chạy trước  Outsee   Outsaw   Outseen   Xem quá rõ, quá nổi  Outsell   Outsold   Outsold   Bán chạy hơn  Outshine   Outshone   Outshone   Sáng hơn  Outshoot   Outshot   Outshot   bắn giỏi hơn  Outsing   Outsang   Outsung   hát hay hơn, to hơn  Outsit   Outsat   Outsat   ngồi lâu hơn  Outsleep   Outslept   Outslept   ngủ lâu hơn, muộn hơn  Outsmell   Outsmelt  Outsmelt  Ngửi quá lố (nồng nặc)  Outspeak   Outspoke   Outspoken   nói nhiều hơn  Outspeed   Outsped   Outsped   Đi, chạy nhanh hơn  Outspend   Outspent   Outspent   tiền nhiều hơn  Outspin   Outspun   Outspun   Quay quá lố  Outspring   Outsprang   Outsprung   Bật, nẩy quá lố  Outstand   Outstood   Outstood   chống lại, ở lại lâu hơn  Outswear   Outswore   Outsworn   nguyền rủa nhiều hơn  Outswim   Outswam   Outswum   bơi giỏi hơn  Outtell   Outtold   Outtold   Nói quá lố, nói lấn át  Outthink   Outthought   Outthought   nhanh trí hơn  Outthrow   Outthrew   Outthrown   ném giỏi hơn; ném xa hơn  Outwear   Outwore   Outworn   Bền hơn  Outwind   Outwound   Outwound   làm cho thở dốc ra  làm việc cần cù hơn; giỏi   Outwork   Outworked  Outworked hơn  Outwrite   Outwrote   Outwritten   Viết quá lố, viết lấn át  Overbear   Overbore   Overborne   Đè xuống, đàn áp  Overbid   Overbid   Overbid   trả giá quá cao
 11.  thổi (kèn) quá mạnh, thổi   Overblow   Overblew   Overblown  phồng quá mức  Overbreed   Overbred   Overbred   Nuôi quá nhiều  xây (nhà) quá nhiều, quá   Overbuild   Overbuilt   Overbuilt  lớn  Overbuy   Overbought   Overbought   mua nhiều quá  Overcast   Overcast   Overcast   Làm u ám  Overcome   Overcame   Overcome   Thắng, chế ngự  Overcut   Overcut   Overcut   Chặt, cắt, đốn quá mức  Overdo   Overdid   Overdone   Làm quá  Rút quá số tiền có trong   Overdraw   Overdrew   Overdrawn  ngân hàng  Overdrink   Overdrank   Overdrunk   uống nhiều quá  Overdrive   Overdrove   Overdriven   bắt làm quá sức  Overeat   Overate   Overeaten   Ăn quá  Overfeed   Overfed   Overfed   Cho ăn quá  Overfly   Overflew   Overflown   bay qua  Overgrow   Overgrew   Overgrown   Mọc nhiều quá  Overhang   Overhung   Overhung   Treo lơ lửng  Overhear   Overheard   Overheard   Vô tình nghe  Overlay   Overlaid   Overlaid   Phủ lên  Overleap   Overleapt  Overleapt  Nhảy qua  Overlearn   Overlearnt  Overlearnt  Cố nhồi kiến thức  Overlie   Overlay   Overlain   Đặt nằm trên  vượt qua (khó khăn...),   Overpass   Overpast  Overpast vượt quá (giới hạn...)  Overpay   Overpaid   Overpaid   Trả quá  Override   Overrode   Overridden   Gạt ra một bên  Overrun   Overran   Overrun   Tràn qua  Oversee   Oversaw   Overseen   Quan sát  bán chạy mạnh, quá đề   Oversell   Oversold   Oversold  cao ưu điểm   Overset   Overset   Overset   (lật) đổ nhào
 12.  Oversew   Oversewed   Oversewn  may nối vắt  Overshoot   Overshot   Overshot   Bắn trượt qua  Oversleep   Overslept   Overslept   Ngủ quá  Oversow   Oversowed   Oversown  Gieo hạt quá dầy  Overspeak   Overspoke   Overspoken   Nói quá nhiều, nói lấn át  tiêu quá khả năng, tiêu   Overspend   Overspent   Overspent  quá lố  Overspill   Overspilt  Overspilt  Đổ, trút quá đầy, làm tràn  Quay quá nhiều, quá   Overspin   Overspun   Overspun  nhanh, quá lâu  Overspread   Overspread   Overspread   phủ đầy, làm lan khắp  Overspring   Oversprang   Oversprung   Nhảy quá cao  Overstand   Overstood   Overstood   Ra giá quá cao  Overstrew   Overstrewed   Overstrewed  Rắc (gia vị) quá nhiều  Overstride   Overstrode   Overstridden   Vượt hơn, trội hơn  Overstrike   Overstruck   Overstruck   đánh chồng, in chồng  Overstring   Overstrung   Overstrung   Cột, kéo căng quá  Overtake   Overtook   Overtaken   Vượt qua  Overthink   Overthought   Overthought   Tính trước nhiều quá  Overthrow   Overthrew   Overthrown   Phá đổ  Overwear   Overwore   Overworn   mặc đến rách ra  Overwind   Overwound   Overwound   lên dây (đồng hồ) quá chặt  Overwithhold   Overwithheld   Overwithheld   Khấu trừ lố  Overwrite   Overwrote   Overwritten   viết dài quá, viết đè lên
 13. Partake   Partook   Partaken   Tham gia, dự phần  Pay   Paid   Paid   Trả tiền  Pen   Pent  Pent  viết, sáng tác, nhốt lại  Plead   Pled  Pled  bào chữa, biện hộ  Bắn bất chợt (không định   Potshoot   Potshoot  Potshoot  trước)  Prebind   Prebound   Prebound   Đóng (sách) trước  Xem chữ "Build" (Làm   Prebuild   Prebuilt   Prebuilt  nhà tiền chế)  Precut   Precut   Precut   Xem chữ "Cut"  Predo   Predid   Predone   Xem chữ "Do"  Xem chữ "Make" (Làm   Premake   Premade   Premade  trước, làm sẵn)  Prepay   Prepaid   Prepaid   trả trước  Xem chữ "Sell" (Bán   Presell   Presold   Presold  trước thời gian loan báo)  Preset   Preset   Preset   thiết lập sẵn, cái đặt sẵn  Xem "Shrink" (Ngâm cho   Preshrink   Preshrank   Preshrunk  vải co trước khi may)  Presplit   Presplit   Presplit   Xem chữ "Split"  Đọc dò (bản thảo trước   Proofread   Proofread   Proofread  khi in)  Prove   Proved   Proven  chứng tỏ  Put   Put   Put   Đặt, để   Quit   Quit   Quit   Bỏ  Rap   Rapped   Rapped  đánh nhẹ, gõ  Read   Read   Read   Đọc  Reave   Reft  Reft  cướp giật  Reawake   Reawoke   Reawoken  Xem chữ "Awake"  Rebid   Rebid   Rebid   Xem chữ "Bid"  Rebind   Rebound   Rebound   buộc lại, đóng lại (sách)
 14.  Rebroadcast   Rebroadcast   Rebroadcast   cự tuyệt, khước từ  Rebuild   Rebuilt   Rebuilt   Xây lại  Recast   Recast   Recast   Đúc lại  Recut   Recut   Recut   cắt lại; băm (giũa)  Redd   Redd  Redd  dọn dẹp, thu xếp  Redeal   Redealt   Redealt   Xem chữ "Deal"  Redo   Redid   Redone   làm lại, trang trí lại; tu sửa lại  Redraw   Redrew   Redrawn   kéo lại; kéo ngược lại  Reeve   Rove  Rove  luồn, xỏ  Refit   Refit   Refit   sửa chữa, trang bị lại  Regrind   Reground   Reground   Xem chữ "Fix", "Fit"  Regrow   Regrew   Regrown   Xem chữ "Grow"  Rehang   Rehung   Rehung   treo lại  Rehear   Reheard   Reheard   nghe trình bày lại (Xem chữ "Hear")  Reknit   Reknit   Reknit  Xem chữ "Knit"  Relay   Relaid   Relaid   Đặt lại  Relearn   Relearnt  Relearnt  Xem chữ "Learn"  Relight   Relit  Relit  Xem chữ "Light"  Remake   Remade   Remade   làm lại  Rend   Rent   Rent   Xé nát  Repay   Repaid   Repaid   Trả hoàn lại  Reread   Reread   Reread   đọc lại  Rerun   Reran   Rerun   chiếu lại (phim), phát thanh lại  Resell   Resold   Resold   bán lại  Resend   Resent   Resent   Xem chữ "Send"  Reset   Reset   Reset   Đặt lại, lắp lại  Resew   Resewed   Resewn  Xem chữ "Sew"   Reshoot   Reshot   Reshot   Xem chữ "Shoot"  Resit   Resat   Resat   thi lại, kiểm tra lại  Resow   Resowed   Resown  Gieo hạt lại (Xem chữ "sow")  Respell   Respelled  Respelled  đánh vần lại  Căng giây khác( thay dây cũ, dây   Restring   Restrung   Restrung  đứt…)
 15.  Retake   Retook   Retaken   lấy lại, quay lại (một cảnh)  Reteach   Retaught   Retaught   Xem chữ "tear"  Retear   Retore   Retorn   Xem chữ "tell"  Retell   Retold   Retold   Kể lại  Rethink   Rethought   Rethought   suy tính lại, cân nhắc lại  Retread   Retrod   Retrodden   lại giẫm lên, lại đạp lên  Retrofit   Retrofit  Retrofit  trang bị thêm những bộ phận mới  Rewake   Rewoke  Rewoken  Xem chữ "wake"  Rewear   Rewore   Reworn   Xem chữ "wear"  Reweave   Rewove  Rewoven  Xem chữ "weave"  Rewed   Rewed  Rewed  Xem chữ "wed"  Rewet   Rewet  Rewet  Xem chữ "wet"  Rewin   Rewon   Rewon   Xem chữ"win"  Rewind   Rewound   Rewound   cuốn lại, lên dây lại  Rewrite   Rewrote   Rewritten   viết lại, chép lại  Rid   Rid  Ridded   Giải thoát  Ride   Rode   Ridden   Đi xe..., cưỡi  Ring   Rang   Rung   Rung (chuông)  Rise   Rose   Risen   Mọc, nổi lên  Rive   Rived   Riven  Bổ, xẻ, bửa  Tạo hình phỏng chừng (chưa có chi   Roughcast   Roughcast   Roughcast  tiết)  Run   Ran   Run   Chạy Saw   Sawed   Sawn  Cưa, xẻ  Say   Said   Said   Nói  See   Saw   Seen   Trông thấy  Seek   Sought   Sought   Tìm, soát  Sell   Sold   Sold   Bán  Send   Sent   Sent   Gởi  Set   Set   Set   Lặn (mặt trời)  Sew   Sewed   Sewn  May, khâu  Shake   Shook   Shaken   Lắc
 16.  Shave   Shaved   Shaved   cạo (râu, mặt)  Shear   Shore   Shorn  Cắt bằng kéo  Shed   Shed   Shed   Làm đổ, chảy  Shend   Shent   Shent   Bỏ rơi, phế bỏ (nghiã tinh thần)  Shew   Shewed   Shewn  cho xem, tỏ ra  Shine   Shone   Shone   Chiếu sáng  Shit   Shat  Shat  suộc khuộng đi đại tiện  Shoe   Shod   Shod   Mang giày  Shoot   Shot   Shot   Bắn  Shortcut   Shortcut   Shortcut   Đi tắt, đường tắt, chữ tắt, lệnh tắt  Show   Showed   Shown   Chỉ cho xem  Shrink   Shrank   Shrunk   Co lại  Shrive   Shrove   Shriven   Giải tội, ngồi toà  Shut   Shut   Shut   Đóng  Sidewind   Sidewound   Sidewound   Đi oằn oẹo, uốn mình như con rắn  Sightsee   Sightsaw   Sightseen   tham quan  Sing   Sang   Sung   Hát  Sink   Sank   Sunk   Chìm, đắm  Sit   Sat   Sat   Ngồi  Vẽ chữ bằng vệt khói (bằng máy   Skywrite   Skywrote   Skywritten  bay)  Slay   Slew   Slain   Giết, sát hại  Sleep   Slept   Slept   Ngủ  Slide   Slid   Slid  Trơn trượt  Sling   Slung   Slung   Quăng ném  Slink   Slunk   Slunk   Lẻn, chuồn  Slit   Slit   Slit   Rạch, khứa  Smell   Smelt  Smelt  Ngửi, bốc mùi  Smite   Smote   Smitten   Đánh đập  Chụp lẹ (cho có hình, không cần   Snapshoot   Snapshot   Snapshot  đẹp)  Sneak   Sneaked  Sneaked  trốn, lén  Soothsay   Soothsaid   Soothsaid   tiên đoán, bói
 17.  Sow   Sowed   Sown   Gieo hạt  Speak   Spoke   Spoken   Nói  Speed   Sped  Sped  Đi mau  Spell   Spelt  Spelt  Đánh vần  Spellbind   Spellbound   Spellbound   làm say mê, làm mê đi  Spend   Spent   Spent   Tiêu, xài  Spill   Spilt  Spilt  Làm đổ  Spin   Span  Spun   Quay tròn  Spit   Spat  Spat  Khạc nhổ  Split   Split   Split   Chẻ, bửa  Spoil   Spoilt  Spoilt  Làm hư hỏng  Spoonfeed   Spoonfed   Spoonfed   Cho ăn bằng muỗng  Spread   Spread   Spread   Trải ra  Spring   Sprang   Sprung   Nảy, nhảy lên  Stand   Stood   Stood   Đứng, dựng  Stave   Stove  Stove  Bóp dẹp  Steal   Stole   Stolen   Ăn cắp, trộm  Stick   Stuck   Stuck   Gắn, dính  Sting   Stung   Stung   Chích, đốt  Stink   Stank   Stunk   Bốc mùi hôi  Straphang   Straphung   Straphung   Treo bằng dây đai  Strew   Strewed   Strewn  Rải, rải lên  Stride   Strode  Stridden   Bước dài  Strike   Struck   Struck  Đánh đập  String   Strung   Strung   Cột dây  Strip   Stript  Stript  cởi quần áo  Strive   Strove   Striven   Cố gắng  Sublet   Sublet   Sublet   cho thuê lại; cho thầu lại  Sunburn   Sunburned  Sunburned  Rám nắng, cháy nắng  Swear   Swore   Sworn   Thề thốt  Sweat   Sweat  Sweat  đổ mồ hôi  Sweep   Swept  Swept  Quét  Swell   Swelled   Swollen   Sưng, phù lên
 18.  Swim   Swam   Swum   Bơi lội  Swing   Swung   Swung   Đánh đu  Swink   Swank  Swonken   làm việc quần quật, vất vả Take   Took   Taken   Lấy, đem, dẫn  Teach   Taught   Taught   Dạy học  Tear   Tore   Torn   Xé rách  Telecast   Telecast  Telecast  phát đi bằng truyền hình  Tell   Told   Told   Nói, kể, bảo  Test­fly   Test­flew   Test­flown   Bay thử (một máy bay mới chế tạo)  Think   Thought   Thought   Nghĩ, tưởng  Thrive   Throve  Thriven  Thịnh vượng  Throw   Threw   Thrown   Liệng, ném  Thrust   Thrust   Thrust   Đẩy mạnh, đâm  Thunderstrike   Thunderstruck   Thunderstruck  Đánh mạnh vào  Tine   Tint  Tined   Châm, chích, chọc  Tread   Trod   Trodden   Chà đạp, giẫm  Troubleshoot   Troubleshot   Troubleshot   sửa chữa  Cho đóng cùng một loại vai trò nhiều   Typecast   Typecast   Typecast  lần  Typeset   Typeset   Typeset   sắp chữ  Typewrite   Typewrote   Typewritten   đánh máy Unbear   Unbore   Unborn  nới, cởi dây cương  Unbend   Unbent   Unbent   Uốn thẳng, thẳng ra  Unbind   Unbound   Unbound   Mở, tháo ra  Unbuild   Unbuilt   Unbuilt   phá sạch, san phẳng  Unclothe   Unclad  Unclad  cởi áo; lột trần  Underbuy   Underbought   Underbought   Mua giá rẻ  Undercut   Undercut   Undercut   chạm trổ, đưa ra giá rẻ hơn  Underdo   Underdid   Underdone   làm ít, nấu chưa chín  Underfeed   Underfed   Underfed   cho ăn đói, thiếu ăn  Undergird   Undergirt  Undergirt  củng cố; ủng hộ
 19.  Undergo   Underwent   Undergone   Chịu, trải qua  Underlay   Underlaid   Underlaid   đỡ, trụ  cho thuê lại, cho thuê với giá quá   Underlet   Underlet   Underlet  thấp  Underlie   Underlay   Underlain   nằm dưới, làm nền tảng cho  Underpay   Underpaid   Underpaid   trả lương thấp  Underrun   Underran   Underrun   chạy qua phía dưới  Undersell   Undersold   Undersold   Bán rẻ hơn  Undershoot   Undershot   Undershot   không tới, không đưa... đến  Underspend   Underspent   Underspent   Chi tiêu dưới mức  Understand   Understood   Understood   Hiểu biết  Undertake   Undertook   Undertaken   Đồng ý thực hiện  Underthrust   Underthrust   Underthrust   Kê đẩy từ dưới  Underwrite   Underwrote   Underwritten   Ký xác nhận ở dưới  Undo   Undid   Undone   Tháo, cởi  Undraw   Undrew   Undrawn   Làm ngược lại với "Draw"  Undraw   Undrew   Undrawn   Làm ngược lại với "Draw"  Unfreeze   Unfroze   Unfrozen   làm cho tan ra, chảy ra  Unhang   Unhung   Unhung   hạ xuống, bỏ xuống  Unhide   Unhid   Unhidden   Làm ngược lại với "Hide"  Unhold   Unheld   Unheld   Làm ngược lại với "Hold"  Unlay   Unlaid   Unlaid   tháo (dây thừng) ra từng sợi  Unmake   Unmade   Unmade   phá đi; phá huỷ  Unreeve   Unrove  Unrove  tháo rút (dây)  Unsay   Unsaid   Unsaid   chối, nuốt lời  Unsell   Unsold   Unsold   Làm ngược lại với "Sell"  Unsew   Unsewed   Unsewn  tháo đường may  Unsling   Unslung   Unslung   cởi dây đeo, dây móc  Unspeak   Unspoke   Unspoken   Làm ngược lại với "Speak"  Unspin   Unspun   Unspun   Làm ngược lại với "Spin"  Unstick   Unstuck   Unstuck   bóc, gỡ  Unstring   Unstrung   Unstrung   tháo dây, nới dây  Unswear   Unswore   Unsworn   thề ngược lại
 20.  Unteach   Untaught   Untaught   dạy điều ngược lại  Unthink   Unthought   Unthought   Làm ngược lại với "Think"  Untread   Untrod   Untrodden   đi ngược trở lại  Unweave   Unwove   Unwoven   tháo ra   Unwind   Unwound   Unwound   Tháo ra  Unwrite   Unwrote   Unwritten   Làm ngược lại với "Write"  Upbuild   Upbuilt   Upbuilt   Xem "Build"  Uphold   Upheld   Upheld   Ủng hộ  Uppercut   Uppercut   Uppercut   đánh móc từ dưới lên  Uprise   Uprose   Uprisen   thức dậy  Upset   Upset   Upset   Lật, làm đổ  Upspring   Upsprang   Upsprung   Xem "Spring"  Upsweep   Upswept   Upswept   Xem "Sweep"  Uptear   Uptore   Uptorn   Xem "Tear" Wake   Woke   Woken   (đánh) thức  Waylay   Waylaid   Waylaid   Chờ, rình  Wear   Wore   Worn   Mặc, đội, mang  Weave   Wove   Woven   Dệt, kết lại  Wed   Wed  Wed  Kết hôn  Weep   Wept   Wept   Khóc  Wend   Wended  Wended  Hướng về phía  Wet   Wet  Wet  Làm ướt  Cưa với hai người, mỗi người một   Whipsaw   Whipsawed   Whipsawn đầu  Win   Won   Won   Thắng, được  Wind   Wound   Wound   Quanh co, uốn khúc  Cho thú ăn sẵn (ở chuồng) trong   Winterfeed   Winterfed   Winterfed  muà đông  Wiredraw   Wiredrew   Wiredrawn   kéo (kim loại) thành sợi  Wit   Wist   Wist   biết  Withdraw   Withdrew   Withdrawn   Rút lại, kéo ra  Withhold   Withheld   Withheld   Rút lại, kiềm chế
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản