Bảng động từ bất quy tắc

Chia sẻ: chuabietbo

Bảng động từ với đầy đủ từ vựng động từ bất quy tắc giúp bạn nắm vững ngữ pháp tiếng anh hơn.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bảng động từ bất quy tắc

 Base Form   Past Simple   Past Participle  Nghĩa

Abide   Abode  Abode  Chờ đợi, kéo dài
 Hiệu chỉnh, sưả 
 Aby  Abought   Abought 
sai (tiếng cổ)
 Xuống, bước 
 Alight   Alit  Alit
xuống 
 Arise   Arose   Arisen   Nổi dậy, phát sinh
 Awake   Awoke   Awoken   Đánh thức, tỉnh


Backbite   Backbit   Backbitten   Nói xấu, nói lén
 Backfit   Backfit   Backfit   Tân trang bộ phận 
 chiếu sáng mặt 
 Backlight   Backlit   Backlit 
sau
 Tái phạm, lại sa 
 Backslide   Backslid   Backslid
ngã
 Be   Was/were  Been   Thì, là, ở
 Sinh, mang, chịu 
 Bear   Bore   Born
đựng
 Beat   Beat   Beaten   Đập, đánh
 Become   Became   Become   Trở nên, trở thành
 Bedight   Bedight  Bedight  Trang trí (tiếng cổ)
 Befall   Befell   Befallen   Xảy đến
 Beget   Begot  Begotten   Gây ra, sinh ra
 Begin   Began   Begun   Bắt đầu
 buộc quanh, bao 
 Begird   Begirt  Begirt 
quanh
 Behight   Behight   Behight  Thề nguyền
 Behold   Beheld   Beheld   Nhìn, ngắm
 Cột, cắm (thuyền) 
 Belay   Belaid  Belaid
lại
 Cuối xuống, uốn 
 Bend   Bent   Bent 
cong
 Bereave   Bereft   Bereft  Đoạt cướp, làm 
mất
 Beseech   Besought  Besought  Nài, van xin
 Beset   Beset   Beset   Nhốt, bao vây
 Bespeak   Bespoke   Bespoken   Đặt, giữ trước
 Bestrew   Bestrewed   Bestrewed   rắc, rải, vãi
 Ngồi, đứng giạng 
 Bestride   Bestrode   Bestridden 
chân
 Bet   Bet   Bet   Đánh cuộc
 Betake   Betook   Betaken   Đi, dấn thân vào
 Bethink   Bethought   Bethought   Nghĩ, nhớ ra
 Beweep   Bewept   Bewept   Xem chữ "Weep"
 Bid   Bid   Bid   Đặt giá
 Bid   Bade   Bidden   Bảo, ra lệnh
 Bide   Bided  Bided   Đợi, chờ đợi
 Trói, buộc, làm 
 Bind   Bound   Bound 
dính vào
 Bite   Bit   Bitten   Cắn, ngoạm
 Blaw   Blawed   Blawn    Thổi ( chữ cổ)
 Bleed   Bled   Bled   (làm) chảy máu
 Blend   Blended  Blent   trộn lẫn, hợp nhau
 Giáng phúc, ban 
 Bless   Blessed  Blest 
phúc
 Blow   Blew   Blown   Thổi
 thắt cổ bằng dây 
 Bowstring   Bowstrung  Bowstrung 
cung
 Break   Broke   Broken   Đập vỡ
 Breed   Bred   Bred   Nuôi dạy
 Bring   Brought   Brought   Mang, đem
 Broadcast   Broadcast  Broadcast  Phát thanh
 Browbeat   Browbeat   Browbeat  Doạ nạt
 Build   Built   Built   Xây dựng
 Burn   Burnt  Burnt  Đốt, cháy
 Burst   Burst   Burst   Nổ
 Bust   Bust   Bust   phá sản, vỡ nợ
 Buy   Bought   Bought   Mua
Abide   Abode  Abode  Chờ đợi, kéo dài


Cast   Cast   Cast   Liệng, ném
 Catch   Caught   Caught   Bắt được
 Muá để cổ võ 
 Cheerlead   Cheerled   Cheerled  (một đội, đoàn thể 
thao…)
 Chide   Chid   Chidden   Rầy mắng
 Choose   Chose   Chosen   Chọn lựa
 Clap   Clapped  Clapped  vỗ tay, vỗ
 Cleave   Cleft  Cleft  Bám víu vào
 Cleek   Claught  Cleeked   Nắm bắt
 Clepe   Cleped   Cleped  gọi tên; gọi
 Cling   Clung   Clung   Bám, giữ lấy
 Clothe   Clad  Clothed   Mặc (quần áo)
  Tạo màu sắc cho 
 Colorbreed   Colorbred   Colorbred 
gia súc sinh ra
 Nhuốm màu ánh 
 Colorcast   Colorcast   Colorcast 
sáng
 Come   Came   Come   Đến
 Cost   Cost   Cost   Trị giá
 Counterdraw   Counterdrew   Counterdrawn   Tô theo đường vẽ
 Counterlight   Counterlit   Counterlit   Chiếu sáng ngược
 Cùng viết, đồng 
 Cowrite   Cowrote   Cowritten 
sáng tác
 Creep   Crept   Crept   Bò, leo
 Crossbreed   Crossbred   Crossbred   Cho lai giống
 Tráo cảnh chớp 
 Crosscut   Crosscut   Crosscut  qua lại (trong phim 
ảnh)
 Crosslight   Crosslit   Crosslit   Rọi ánh sáng từ 
nhiều phiá
 Crow   Crowed  Crowed   Gáy (gà)
 Cut   Cut   Cut   Cắt


Dare   Dared  Dared   Dám
 Daydream   Daydreamt  Daydreamt  Mơ màng
 Deal   Dealt   Dealt   Giao thiệp
 Dig   Dug   Dug   Đào
 trang điểm, chuẩn 
 Dight   Dight  Dight
bị
 Dispread   Dispread   Dispread   Xem chữ "Spread"
 Disprove   Disproved   Disproven  Bác bỏ
 Dive   Dived/Dove   Dived   Lặn, lao xuống
 Do   Did   Done   Làm 
 Dogfight   Dogfought   Dogfought   cắn xé, ẩu đả
 Có khả năng, có 
 Dow   Dought  Dought năng lực, năng 
khiếu
 Draw   Drew   Drawn   Vẽ, kéo
 Dream   Dreamed   Dreamt  Mơ mộng
 Drink   Drank   Drunk   Uống
 Drive   Drove   Driven   Lái xe
 Dwell   Dwelt   Dwelt   Ở, trú ngụ


Eat   Ate   Eaten   Ăn
 đóng đai, bao 
 Engird   Engirt   Engirt 
quanh
 Engrave   Engraved   Engraved  khắc, trổ, chạm
 Enwind   Enwound   Enwound   cuộn tròn


Fall   Fell   Fallen   Rơi, té
 Farebeat   Farebeat   Farebeaten   Tránh trả phí tổn
 Feed   Fed   Fed   Nuôi
 Feel   Felt   Felt   Cảm thấy
 Fight   Fought   Fought   Chiến đấu
 Find   Found   Found   Tìm ra
 Fit   Fit  Fitted   làm cho hợp, vừa
 Flee   Fled   Fled   Tẩu thoát, chạy
 Fling   Flung   Flung   Ném, liệng
 Rọi, chiếu đèn 
 Floodlight   Floodlit   Floodlit 
pha
 Fly   Flew   Flown   Bay
 Làm ung thối do 
 Flyblow   Flyblew   Flyblown  cài mầm mống xấu 
vào
 Forbear   Forbore   Forborne  Cử, kiêng
 Forbid   Forbade  Forbidden   Cấm
 Fordo  Fordid   Fordone   giết, khử
 Forecast   Forecast  Forecast  dự đoán, dự báo
 có dự cảm, linh 
 Forefeel   Forefelt   Forefelt 
cảm trước
 Forego   Forewent   Foregone   Bỏ, chừa
 Foreknow   Foreknew   Foreknown   Biết trước
 báo hiệu, vượt lên 
 Forerun   Foreran   Forerun 
trước 
 Foresee   Foresaw   Foreseen   Thấy trước
 nói trước, báo 
 Foreshow   Foreshowed   Forshowed
hiệu
 Ráo đầu, mào 
 Forespeak   Forespoke   Forespoken 
đầu, tiên đoán
 Foretell   Foretold   Foretold   Nói trước
 Forget   Forgot   Forgotten   Quên
 Forgive   Forgave   Forgiven   Tha thứ
 Forlese   Forlore   Forlorn    Bỏ rơi
 Forsake   Forsook   Forsaken   Bỏ
 Forswear   Forswore   Forsworn   Thề bỏ
 Fraught   Fraught  Fraught   Chưá, tồn kho
 Freeze   Froze   Frozen   Đông lại
 Tứ chi bị tàn phế 
 Frostbite   Frostbit   Frostbitten 
do đông lạnh Base Form   Past Simple   Past Participle  Nghĩa
Gainsay   Gainsaid   Gainsaid   Chối, cãi
 Geld   Gelded  Gelded  thiến (súc vật)
 Get   Got   Gotten   Được, trở nên
 Viết cho người khác đội tên, viết 
 Ghostwrite   Ghostwrote   Ghostwritten 
thuê.
 Gild   Gilt  Gilded   Mạ vàng
 Gin   Gan   Gan   đánh bẫy, tỉa hột
 Gird   Girded  Girded  Cuốn thắt
 Give   Gave   Given   Cho
 Gnaw   Gnawed   Gnawed  Gặm, ăn mòn
 Go   Went   Gone  Đi
 Grave   Graved   Graven  khắc, chạm, chôn
 Grind   Ground   Ground   Nghiền, xay
 Grow   Grew   Grown   Mọc, trồng


Hagride   Hagrode   Hagridden   Làm đau đớn
 làm cho quen với việc đeo dây ở 
 Halterbreak   Halterbroke   Halterbroken 
cổ
 Hamstring   Hamstrung  Hamstrung  Cắt gân cho què (Gân đùi)
 Viết tay (trái với đánh gõ bằng 
 Handwrite   Handwrote   Handwritten 
máy)
 Hang   Hung  Hanged   Treo, treo cổ
 Have   Had   Had   Có
 Hear   Heard   Heard   Nghe
 Heave   Heaved  Heaved  Nâng lên
 Hew   Hewed   Hewn   Đốn, chặt
 Hide   Hid   Hidden   Ẩn, trốn
 Hight   Hote  Hoten   gọi là, tên là
 Hit   Hit   Hit   Đụng, đập
 Hoise   Hoised  Hoised  kéo (cờ); nâng lên
 Hold   Held   Held   Cầm, giữ
 Housebreak   Housebroke   Housebroken   huấn luyện
 Hurt   Hurt   Hurt   (làm) đau


 Inbreed   Inbred   Inbred   bẩm sinh
 Indwell   Indwelt   Indwelt   ở trong, nằm trong
 Inhold   Inheld   Inheld   Nôi căn, có sẵn ở trong
 Inlay   Inlaid   Inlaid   Khảm, cẩn
 Input   Input  Input  Đưa vào
 Inset   Inset   Inset   ghép, dát
 Interblend   Interblended  Interblended  trộn lẫn
 Interbreed   Interbred   Interbred   giao phối, lai giống
 Intercut   Intercut   Intercut   xen cảnh
 Intergrave   Intergraved   Intergraved  Khắc vào 
 Interlay   Interlaid   Interlaid   đặt xen, dát xen
 Interset   Interset   Interset   Phối trí xen kẽ
 Interweave   Interwove   Interwoven   Trộn lẫn, xen lẫn
 Interwind   Interwound   Interwound   cuộn vào, quấn vào với nhau
 Inweave   Inwove  Inwoven  dệt lẫn
 Inwind   Inwound   Inwound   Quấn (cuốn) vào
Keep   Kept   Kept   Cầm, giữ
 Ken   Kent  Kent  nhận ra, nhìn ra
 Kneel   Knelt  Knelt  Quỳ gối
 Knit   Knit  Knit  Đan
 Know   Knew   Known   Biết
Lade   Laded   Laden  Chất lên tàu
 Landslide   Landslid  Landslid  Lở (đá), thắng phiếu lớn 
 Lay   Laid   Laid   Đặt, để, đẻ
 Lead   Led   Led   Dẫn, đưa đến
 Lean   Leant  Leant  Dựa vào
 Leap   Leapt  Leapt  Nhảy
 Learn   Learned   Learnt  Học
 Leave   Left   Left   Ra đi, bỏ
 Lend   Lent   Lent   Cho mượn
 Lep   Lept   Lept   nhảy qua, vượt qua
 Let   Let   Let   Để, cho
 Lie   Lay   Lain   Nằm
 Light   Lit   Lit   Thắp sáng
 Linebreed   Linebred   Linebred   Cho (cùng loại thú) ăn hàng loạt
 Lose   Lost   Lost   Mất
 
 Base Form   Past Simple   Past Participle  Nghĩa
 Make   Made   Made   Làm, chế tạo
 Mean   Meant   Meant   Ý muốn nói
 Meet   Met   Met   Gặp
 Melt   Melted   Molten  tan ra, cảm động
 Misbecome   Misbecame   Misbecome   không thích hợp
 phân công đóng vai không 
 Miscast   Miscast   Miscast 
thích hợp
 Mischoose   Mischose   Mischosen    Chọn sai
 Miscut   Miscut   Miscut    Cát sai, cắt xấu
 Misdeal   Misdealt   Misdealt   Chia bài sai
 Misdo   Misdid   Misdone   phạm lỗi
 Misfall   Misfell   Misfallen   Sự cố xảy ra
 Misfeed   Misfed   Misfed   Máy kẹt đầu vào
 Misgive   Misgave   Misgiven   Gây lo âu
 Mishear   Misheard   Misheard   nghe lầm
 Mishit   Mishit   Mishit   ném (bóng) một cách tồi
 Misknow   Misknew   Misknown   hiểu kém, không nhận ra
 Mislay   Mislaid   Mislaid   Để thất lạc
 Mislead   Misled   Misled   Làm lạc đường
 Mislearn   Mislearnt  Mislearnt  Học sai
 Misread   Misread   Misread   đọc sai
 Missay   Missaid   Missaid   Phát biểu sai, nhầm
 Missend   Missent   Missent   Gửi nhầm
 Misset   Misset   Misset   Đặt sai vị trí
 Misspeak   Misspoke   Misspoken   Nói sai, nhầm
 Misspell   Misspelt  Misspelt  viết sai chính tả
 Misspend   Misspent   Misspent   Lãng phí
 Misswear   Misswore   Missworn   Thề ẩu, thề bưà bãi
 Mistake   Mistook   Mistaken   Phạm sai lầm
 Misteach   Mistaught   Mistaught    Dạy sai, không thích hợp
 Mistell   Mistold   Mistold   Cho biết sai sự thật
 Misthink   Misthought   Misthought   Suy nghĩ sai cách
 Misunderstand   Misunderstood   Misunderstood   Hiểu lầm
 Ăn mặc sai, không thích 
 Miswear   Misswore   Misworn 
hợp
 Lấy nhau sai, không xứng 
 Miswed   Miswed  Miswed
hợp
 Miswrite   Miswrote   Miswritten   Viết sai, không thích hợp
 Mow   Mowed   Mown   Xén, cắt
Offset   Offset   Offset   đền bù, bù đắp
 Outbid   Outbid   Outbid   Trả giá cao hơn
 làm cho (động vật) giao 
 Outbreed   Outbred   Outbred 
phối xa
 Outdo   Outdid   Outdone   Làm quá
 Outdraw   Outdrew   Outdrawn   có sức thu hút mạnh hơn
 Outdrink   Outdrank   Outdrunk   uống quá chén
 Outdrive   Outdrove   Outdriven   Vượt lên
 Outfight   Outfought   Outfought   đánh giỏi hơn
 Outfly   Outflew   Outflown   bay cao hơn, xa hơn, 
nhanh hơn
 Outgrow   Outgrew   Outgrown   Lớn hơn
 Outlay   Outlaid   Outlaid   tiêu pha tiền
 Outleap   Outleapt  Outleapt  nhảy xa hơn, cao hơn
 Output   Output  Output  Đầu ra, ngõ ra, sản lượng
 Outride   Outrode   Outridden   Cưỡi đi trước
 Outrun   Outran   Outrun   Chạy trước
 Outsee   Outsaw   Outseen   Xem quá rõ, quá nổi
 Outsell   Outsold   Outsold   Bán chạy hơn
 Outshine   Outshone   Outshone   Sáng hơn
 Outshoot   Outshot   Outshot   bắn giỏi hơn
 Outsing   Outsang   Outsung   hát hay hơn, to hơn
 Outsit   Outsat   Outsat   ngồi lâu hơn
 Outsleep   Outslept   Outslept   ngủ lâu hơn, muộn hơn
 Outsmell   Outsmelt  Outsmelt  Ngửi quá lố (nồng nặc)
 Outspeak   Outspoke   Outspoken   nói nhiều hơn
 Outspeed   Outsped   Outsped   Đi, chạy nhanh hơn
 Outspend   Outspent   Outspent   tiền nhiều hơn
 Outspin   Outspun   Outspun   Quay quá lố
 Outspring   Outsprang   Outsprung   Bật, nẩy quá lố
 Outstand   Outstood   Outstood   chống lại, ở lại lâu hơn
 Outswear   Outswore   Outsworn   nguyền rủa nhiều hơn
 Outswim   Outswam   Outswum   bơi giỏi hơn
 Outtell   Outtold   Outtold   Nói quá lố, nói lấn át
 Outthink   Outthought   Outthought   nhanh trí hơn
 Outthrow   Outthrew   Outthrown   ném giỏi hơn; ném xa hơn
 Outwear   Outwore   Outworn   Bền hơn
 Outwind   Outwound   Outwound   làm cho thở dốc ra
 làm việc cần cù hơn; giỏi 
 Outwork   Outworked  Outworked
hơn
 Outwrite   Outwrote   Outwritten   Viết quá lố, viết lấn át
 Overbear   Overbore   Overborne   Đè xuống, đàn áp
 Overbid   Overbid   Overbid   trả giá quá cao
 thổi (kèn) quá mạnh, thổi 
 Overblow   Overblew   Overblown 
phồng quá mức
 Overbreed   Overbred   Overbred   Nuôi quá nhiều
 xây (nhà) quá nhiều, quá 
 Overbuild   Overbuilt   Overbuilt 
lớn
 Overbuy   Overbought   Overbought   mua nhiều quá
 Overcast   Overcast   Overcast   Làm u ám
 Overcome   Overcame   Overcome   Thắng, chế ngự
 Overcut   Overcut   Overcut   Chặt, cắt, đốn quá mức
 Overdo   Overdid   Overdone   Làm quá
 Rút quá số tiền có trong 
 Overdraw   Overdrew   Overdrawn 
ngân hàng
 Overdrink   Overdrank   Overdrunk   uống nhiều quá
 Overdrive   Overdrove   Overdriven   bắt làm quá sức
 Overeat   Overate   Overeaten   Ăn quá
 Overfeed   Overfed   Overfed   Cho ăn quá
 Overfly   Overflew   Overflown   bay qua
 Overgrow   Overgrew   Overgrown   Mọc nhiều quá
 Overhang   Overhung   Overhung   Treo lơ lửng
 Overhear   Overheard   Overheard   Vô tình nghe
 Overlay   Overlaid   Overlaid   Phủ lên
 Overleap   Overleapt  Overleapt  Nhảy qua
 Overlearn   Overlearnt  Overlearnt  Cố nhồi kiến thức
 Overlie   Overlay   Overlain   Đặt nằm trên
 vượt qua (khó khăn...), 
 Overpass   Overpast  Overpast
vượt quá (giới hạn...)
 Overpay   Overpaid   Overpaid   Trả quá
 Override   Overrode   Overridden   Gạt ra một bên
 Overrun   Overran   Overrun   Tràn qua
 Oversee   Oversaw   Overseen   Quan sát
 bán chạy mạnh, quá đề 
 Oversell   Oversold   Oversold 
cao ưu điểm 
 Overset   Overset   Overset   (lật) đổ nhào
 Oversew   Oversewed   Oversewn  may nối vắt
 Overshoot   Overshot   Overshot   Bắn trượt qua
 Oversleep   Overslept   Overslept   Ngủ quá
 Oversow   Oversowed   Oversown  Gieo hạt quá dầy
 Overspeak   Overspoke   Overspoken   Nói quá nhiều, nói lấn át
 tiêu quá khả năng, tiêu 
 Overspend   Overspent   Overspent 
quá lố
 Overspill   Overspilt  Overspilt  Đổ, trút quá đầy, làm tràn
 Quay quá nhiều, quá 
 Overspin   Overspun   Overspun 
nhanh, quá lâu
 Overspread   Overspread   Overspread   phủ đầy, làm lan khắp
 Overspring   Oversprang   Oversprung   Nhảy quá cao
 Overstand   Overstood   Overstood   Ra giá quá cao
 Overstrew   Overstrewed   Overstrewed  Rắc (gia vị) quá nhiều
 Overstride   Overstrode   Overstridden   Vượt hơn, trội hơn
 Overstrike   Overstruck   Overstruck   đánh chồng, in chồng
 Overstring   Overstrung   Overstrung   Cột, kéo căng quá
 Overtake   Overtook   Overtaken   Vượt qua
 Overthink   Overthought   Overthought   Tính trước nhiều quá
 Overthrow   Overthrew   Overthrown   Phá đổ
 Overwear   Overwore   Overworn   mặc đến rách ra
 Overwind   Overwound   Overwound   lên dây (đồng hồ) quá chặt
 Overwithhold   Overwithheld   Overwithheld   Khấu trừ lố
 Overwrite   Overwrote   Overwritten   viết dài quá, viết đè lên
Partake   Partook   Partaken   Tham gia, dự phần
 Pay   Paid   Paid   Trả tiền
 Pen   Pent  Pent  viết, sáng tác, nhốt lại
 Plead   Pled  Pled  bào chữa, biện hộ
 Bắn bất chợt (không định 
 Potshoot   Potshoot  Potshoot 
trước)
 Prebind   Prebound   Prebound   Đóng (sách) trước
 Xem chữ "Build" (Làm 
 Prebuild   Prebuilt   Prebuilt 
nhà tiền chế)
 Precut   Precut   Precut   Xem chữ "Cut"
 Predo   Predid   Predone   Xem chữ "Do"
 Xem chữ "Make" (Làm 
 Premake   Premade   Premade 
trước, làm sẵn)
 Prepay   Prepaid   Prepaid   trả trước
 Xem chữ "Sell" (Bán 
 Presell   Presold   Presold 
trước thời gian loan báo)
 Preset   Preset   Preset   thiết lập sẵn, cái đặt sẵn
 Xem "Shrink" (Ngâm cho 
 Preshrink   Preshrank   Preshrunk 
vải co trước khi may)
 Presplit   Presplit   Presplit   Xem chữ "Split"
 Đọc dò (bản thảo trước 
 Proofread   Proofread   Proofread 
khi in)
 Prove   Proved   Proven  chứng tỏ
 Put   Put   Put   Đặt, để


 
Quit   Quit   Quit   Bỏ


 Rap   Rapped   Rapped  đánh nhẹ, gõ
 Read   Read   Read   Đọc
 Reave   Reft  Reft  cướp giật
 Reawake   Reawoke   Reawoken  Xem chữ "Awake"
 Rebid   Rebid   Rebid   Xem chữ "Bid"
 Rebind   Rebound   Rebound   buộc lại, đóng lại (sách)
 Rebroadcast   Rebroadcast   Rebroadcast   cự tuyệt, khước từ
 Rebuild   Rebuilt   Rebuilt   Xây lại
 Recast   Recast   Recast   Đúc lại
 Recut   Recut   Recut   cắt lại; băm (giũa)
 Redd   Redd  Redd  dọn dẹp, thu xếp
 Redeal   Redealt   Redealt   Xem chữ "Deal"
 Redo   Redid   Redone   làm lại, trang trí lại; tu sửa lại
 Redraw   Redrew   Redrawn   kéo lại; kéo ngược lại
 Reeve   Rove  Rove  luồn, xỏ
 Refit   Refit   Refit   sửa chữa, trang bị lại
 Regrind   Reground   Reground   Xem chữ "Fix", "Fit"
 Regrow   Regrew   Regrown   Xem chữ "Grow"
 Rehang   Rehung   Rehung   treo lại
 Rehear   Reheard   Reheard   nghe trình bày lại (Xem chữ "Hear")
 Reknit   Reknit   Reknit  Xem chữ "Knit"
 Relay   Relaid   Relaid   Đặt lại
 Relearn   Relearnt  Relearnt  Xem chữ "Learn"
 Relight   Relit  Relit  Xem chữ "Light"
 Remake   Remade   Remade   làm lại
 Rend   Rent   Rent   Xé nát
 Repay   Repaid   Repaid   Trả hoàn lại
 Reread   Reread   Reread   đọc lại
 Rerun   Reran   Rerun   chiếu lại (phim), phát thanh lại
 Resell   Resold   Resold   bán lại
 Resend   Resent   Resent   Xem chữ "Send"
 Reset   Reset   Reset   Đặt lại, lắp lại
 Resew   Resewed   Resewn  Xem chữ "Sew" 
 Reshoot   Reshot   Reshot   Xem chữ "Shoot"
 Resit   Resat   Resat   thi lại, kiểm tra lại
 Resow   Resowed   Resown  Gieo hạt lại (Xem chữ "sow")
 Respell   Respelled  Respelled  đánh vần lại
 Căng giây khác( thay dây cũ, dây 
 Restring   Restrung   Restrung 
đứt…)
 Retake   Retook   Retaken   lấy lại, quay lại (một cảnh)
 Reteach   Retaught   Retaught   Xem chữ "tear"
 Retear   Retore   Retorn   Xem chữ "tell"
 Retell   Retold   Retold   Kể lại
 Rethink   Rethought   Rethought   suy tính lại, cân nhắc lại
 Retread   Retrod   Retrodden   lại giẫm lên, lại đạp lên
 Retrofit   Retrofit  Retrofit  trang bị thêm những bộ phận mới
 Rewake   Rewoke  Rewoken  Xem chữ "wake"
 Rewear   Rewore   Reworn   Xem chữ "wear"
 Reweave   Rewove  Rewoven  Xem chữ "weave"
 Rewed   Rewed  Rewed  Xem chữ "wed"
 Rewet   Rewet  Rewet  Xem chữ "wet"
 Rewin   Rewon   Rewon   Xem chữ"win"
 Rewind   Rewound   Rewound   cuốn lại, lên dây lại
 Rewrite   Rewrote   Rewritten   viết lại, chép lại
 Rid   Rid  Ridded   Giải thoát
 Ride   Rode   Ridden   Đi xe..., cưỡi
 Ring   Rang   Rung   Rung (chuông)
 Rise   Rose   Risen   Mọc, nổi lên
 Rive   Rived   Riven  Bổ, xẻ, bửa
 Tạo hình phỏng chừng (chưa có chi 
 Roughcast   Roughcast   Roughcast 
tiết)
 Run   Ran   Run   Chạy


Saw   Sawed   Sawn  Cưa, xẻ
 Say   Said   Said   Nói
 See   Saw   Seen   Trông thấy
 Seek   Sought   Sought   Tìm, soát
 Sell   Sold   Sold   Bán
 Send   Sent   Sent   Gởi
 Set   Set   Set   Lặn (mặt trời)
 Sew   Sewed   Sewn  May, khâu
 Shake   Shook   Shaken   Lắc
 Shave   Shaved   Shaved   cạo (râu, mặt)
 Shear   Shore   Shorn  Cắt bằng kéo
 Shed   Shed   Shed   Làm đổ, chảy
 Shend   Shent   Shent   Bỏ rơi, phế bỏ (nghiã tinh thần)
 Shew   Shewed   Shewn  cho xem, tỏ ra
 Shine   Shone   Shone   Chiếu sáng
 Shit   Shat  Shat  suộc khuộng đi đại tiện
 Shoe   Shod   Shod   Mang giày
 Shoot   Shot   Shot   Bắn
 Shortcut   Shortcut   Shortcut   Đi tắt, đường tắt, chữ tắt, lệnh tắt
 Show   Showed   Shown   Chỉ cho xem
 Shrink   Shrank   Shrunk   Co lại
 Shrive   Shrove   Shriven   Giải tội, ngồi toà
 Shut   Shut   Shut   Đóng
 Sidewind   Sidewound   Sidewound   Đi oằn oẹo, uốn mình như con rắn
 Sightsee   Sightsaw   Sightseen   tham quan
 Sing   Sang   Sung   Hát
 Sink   Sank   Sunk   Chìm, đắm
 Sit   Sat   Sat   Ngồi
 Vẽ chữ bằng vệt khói (bằng máy 
 Skywrite   Skywrote   Skywritten 
bay)
 Slay   Slew   Slain   Giết, sát hại
 Sleep   Slept   Slept   Ngủ
 Slide   Slid   Slid  Trơn trượt
 Sling   Slung   Slung   Quăng ném
 Slink   Slunk   Slunk   Lẻn, chuồn
 Slit   Slit   Slit   Rạch, khứa
 Smell   Smelt  Smelt  Ngửi, bốc mùi
 Smite   Smote   Smitten   Đánh đập
 Chụp lẹ (cho có hình, không cần 
 Snapshoot   Snapshot   Snapshot 
đẹp)
 Sneak   Sneaked  Sneaked  trốn, lén
 Soothsay   Soothsaid   Soothsaid   tiên đoán, bói
 Sow   Sowed   Sown   Gieo hạt
 Speak   Spoke   Spoken   Nói
 Speed   Sped  Sped  Đi mau
 Spell   Spelt  Spelt  Đánh vần
 Spellbind   Spellbound   Spellbound   làm say mê, làm mê đi
 Spend   Spent   Spent   Tiêu, xài
 Spill   Spilt  Spilt  Làm đổ
 Spin   Span  Spun   Quay tròn
 Spit   Spat  Spat  Khạc nhổ
 Split   Split   Split   Chẻ, bửa
 Spoil   Spoilt  Spoilt  Làm hư hỏng
 Spoonfeed   Spoonfed   Spoonfed   Cho ăn bằng muỗng
 Spread   Spread   Spread   Trải ra
 Spring   Sprang   Sprung   Nảy, nhảy lên
 Stand   Stood   Stood   Đứng, dựng
 Stave   Stove  Stove  Bóp dẹp
 Steal   Stole   Stolen   Ăn cắp, trộm
 Stick   Stuck   Stuck   Gắn, dính
 Sting   Stung   Stung   Chích, đốt
 Stink   Stank   Stunk   Bốc mùi hôi
 Straphang   Straphung   Straphung   Treo bằng dây đai
 Strew   Strewed   Strewn  Rải, rải lên
 Stride   Strode  Stridden   Bước dài
 Strike   Struck   Struck  Đánh đập
 String   Strung   Strung   Cột dây
 Strip   Stript  Stript  cởi quần áo
 Strive   Strove   Striven   Cố gắng
 Sublet   Sublet   Sublet   cho thuê lại; cho thầu lại
 Sunburn   Sunburned  Sunburned  Rám nắng, cháy nắng
 Swear   Swore   Sworn   Thề thốt
 Sweat   Sweat  Sweat  đổ mồ hôi
 Sweep   Swept  Swept  Quét
 Swell   Swelled   Swollen   Sưng, phù lên
 Swim   Swam   Swum   Bơi lội
 Swing   Swung   Swung   Đánh đu
 Swink   Swank  Swonken   làm việc quần quật, vất vả


Take   Took   Taken   Lấy, đem, dẫn
 Teach   Taught   Taught   Dạy học
 Tear   Tore   Torn   Xé rách
 Telecast   Telecast  Telecast  phát đi bằng truyền hình
 Tell   Told   Told   Nói, kể, bảo
 Test­fly   Test­flew   Test­flown   Bay thử (một máy bay mới chế tạo)
 Think   Thought   Thought   Nghĩ, tưởng
 Thrive   Throve  Thriven  Thịnh vượng
 Throw   Threw   Thrown   Liệng, ném
 Thrust   Thrust   Thrust   Đẩy mạnh, đâm
 Thunderstrike   Thunderstruck   Thunderstruck  Đánh mạnh vào
 Tine   Tint  Tined   Châm, chích, chọc
 Tread   Trod   Trodden   Chà đạp, giẫm
 Troubleshoot   Troubleshot   Troubleshot   sửa chữa
 Cho đóng cùng một loại vai trò nhiều 
 Typecast   Typecast   Typecast 
lần
 Typeset   Typeset   Typeset   sắp chữ
 Typewrite   Typewrote   Typewritten   đánh máy


Unbear   Unbore   Unborn  nới, cởi dây cương
 Unbend   Unbent   Unbent   Uốn thẳng, thẳng ra
 Unbind   Unbound   Unbound   Mở, tháo ra
 Unbuild   Unbuilt   Unbuilt   phá sạch, san phẳng
 Unclothe   Unclad  Unclad  cởi áo; lột trần
 Underbuy   Underbought   Underbought   Mua giá rẻ
 Undercut   Undercut   Undercut   chạm trổ, đưa ra giá rẻ hơn
 Underdo   Underdid   Underdone   làm ít, nấu chưa chín
 Underfeed   Underfed   Underfed   cho ăn đói, thiếu ăn
 Undergird   Undergirt  Undergirt  củng cố; ủng hộ
 Undergo   Underwent   Undergone   Chịu, trải qua
 Underlay   Underlaid   Underlaid   đỡ, trụ
 cho thuê lại, cho thuê với giá quá 
 Underlet   Underlet   Underlet 
thấp
 Underlie   Underlay   Underlain   nằm dưới, làm nền tảng cho
 Underpay   Underpaid   Underpaid   trả lương thấp
 Underrun   Underran   Underrun   chạy qua phía dưới
 Undersell   Undersold   Undersold   Bán rẻ hơn
 Undershoot   Undershot   Undershot   không tới, không đưa... đến
 Underspend   Underspent   Underspent   Chi tiêu dưới mức
 Understand   Understood   Understood   Hiểu biết
 Undertake   Undertook   Undertaken   Đồng ý thực hiện
 Underthrust   Underthrust   Underthrust   Kê đẩy từ dưới
 Underwrite   Underwrote   Underwritten   Ký xác nhận ở dưới
 Undo   Undid   Undone   Tháo, cởi
 Undraw   Undrew   Undrawn   Làm ngược lại với "Draw"
 Undraw   Undrew   Undrawn   Làm ngược lại với "Draw"
 Unfreeze   Unfroze   Unfrozen   làm cho tan ra, chảy ra
 Unhang   Unhung   Unhung   hạ xuống, bỏ xuống
 Unhide   Unhid   Unhidden   Làm ngược lại với "Hide"
 Unhold   Unheld   Unheld   Làm ngược lại với "Hold"
 Unlay   Unlaid   Unlaid   tháo (dây thừng) ra từng sợi
 Unmake   Unmade   Unmade   phá đi; phá huỷ
 Unreeve   Unrove  Unrove  tháo rút (dây)
 Unsay   Unsaid   Unsaid   chối, nuốt lời
 Unsell   Unsold   Unsold   Làm ngược lại với "Sell"
 Unsew   Unsewed   Unsewn  tháo đường may
 Unsling   Unslung   Unslung   cởi dây đeo, dây móc
 Unspeak   Unspoke   Unspoken   Làm ngược lại với "Speak"
 Unspin   Unspun   Unspun   Làm ngược lại với "Spin"
 Unstick   Unstuck   Unstuck   bóc, gỡ
 Unstring   Unstrung   Unstrung   tháo dây, nới dây
 Unswear   Unswore   Unsworn   thề ngược lại
 Unteach   Untaught   Untaught   dạy điều ngược lại
 Unthink   Unthought   Unthought   Làm ngược lại với "Think"
 Untread   Untrod   Untrodden   đi ngược trở lại
 Unweave   Unwove   Unwoven   tháo ra 
 Unwind   Unwound   Unwound   Tháo ra
 Unwrite   Unwrote   Unwritten   Làm ngược lại với "Write"
 Upbuild   Upbuilt   Upbuilt   Xem "Build"
 Uphold   Upheld   Upheld   Ủng hộ
 Uppercut   Uppercut   Uppercut   đánh móc từ dưới lên
 Uprise   Uprose   Uprisen   thức dậy
 Upset   Upset   Upset   Lật, làm đổ
 Upspring   Upsprang   Upsprung   Xem "Spring"
 Upsweep   Upswept   Upswept   Xem "Sweep"
 Uptear   Uptore   Uptorn   Xem "Tear"


Wake   Woke   Woken   (đánh) thức
 Waylay   Waylaid   Waylaid   Chờ, rình
 Wear   Wore   Worn   Mặc, đội, mang
 Weave   Wove   Woven   Dệt, kết lại
 Wed   Wed  Wed  Kết hôn
 Weep   Wept   Wept   Khóc
 Wend   Wended  Wended  Hướng về phía
 Wet   Wet  Wet  Làm ướt
 Cưa với hai người, mỗi người một 
 Whipsaw   Whipsawed   Whipsawn
đầu
 Win   Won   Won   Thắng, được
 Wind   Wound   Wound   Quanh co, uốn khúc
 Cho thú ăn sẵn (ở chuồng) trong 
 Winterfeed   Winterfed   Winterfed 
muà đông
 Wiredraw   Wiredrew   Wiredrawn   kéo (kim loại) thành sợi
 Wit   Wist   Wist   biết
 Withdraw   Withdrew   Withdrawn   Rút lại, kéo ra
 Withhold   Withheld   Withheld   Rút lại, kiềm chế
 Withstand   Withstood   Withstood   Chống, kháng cự
 Wont   Wont   Wont  quen
 Work   Worked  Worked  Rèn (sắt)
 Wrap   Wrapped  Wrapped  bao bọc, gói 
 Wreak   Wreaked   Wreaked  trút (giận...)
 Wring   Wrung   Wrung   Ép, vắt
 Write   Wrote   Written   Viết
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản