Bảng giá quảng cáo

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
105
lượt xem
25
download

Bảng giá quảng cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng giá quảng cáo trên các mặt báo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng giá quảng cáo

  1. Baûng 1: Baûng giaù quaûng caùo treân Ngöôøi Lao Ñoäng cuûa Quaûng caùo Dieän tích trang Giaù moät laàn ñaêng (ñoàng) (cm) Maøu Traéng ñen 1 trang (26.5x35.5) 14.000.000 10.000.000 ½ trang (26.5x17.5) 7.000.000 5.000.000 ¼ trang (13.0x17.5) 3.500.000 2.500.000 1/8 trang (13.0x8.5) 1.800.000 1.300.000 Dòch vuï 1/16 trang (6.0x8.5) 650.000 Chaân trang (26.5x4.5) 2.200.000 1.500.000 1 trang (26.5x35.5) 8.000.000 ½ trang (26.5x17.5) 4.000.000 Chieâu sinh ¼ trang (13.0x17.5) 2.000.000 Tuyeån 1/8 trang (13.0x8.5) 1.000.000 duïng 1/16 trang (6.0x8.5) 500.000 Chaân trang (26.5x4.5) 1.200.000 Baûng 2: Baûng giaù quaûng caùo treân phuï tröông Theá Giôùi @ Vò trí Kích thöôùc Ñôn giaù moät laàn (cm) ñaêng (ñoàng) Bìa 4 17.5x25.0 14.000.000 Bìa 2 17.5x25.0 10.000.000 Bìa 3 17.5x25.0 8.000.000 Trang trong 17.5x25.0 6.000.000
  2. ½ trang (ngang ) 17.5x12.5 3.000.000 ½ trang (doïc) 8.5x25.0 3.000.000 ¼ trang 8.5x12.5 1.500.000 1/8 trang 8.5x6.0 750.000 Chaân trang 17.5x3.0 800.000 Logo 6.0x3.0 400.000 Baûng 3: Baûng giaù baøi vieát treân Caåm nang ñôøi soáng- Ngöôøi Lao Ñoäng cuûa Coâng ty MiO Communications Stt Soá chöõ Kích côõ/ 4 maøu Thaønh tieàn (ñoàng ) 1 2.000 1 trang maøu 14.000.000 2 1.000 ½ trang maøu 7.000.000 3 500 ¼ trang maøu 3.500.000 4 250 1/8 trang maøu 1.800.000 5 125 900.000 Tin nhanh
Đồng bộ tài khoản