Bảng hướng dẫn sử dụng fx-570VN PLUS

Chia sẻ: Mai đức Lương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
124
lượt xem
4
download

Bảng hướng dẫn sử dụng fx-570VN PLUS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng hướng dẫn sử dụng fx-570VN PLUS hướng dẫn thao tác sử dụng máy tính như: Thông tin quan trọng, thao tác mẫu, khởi động máy tính tay, lập cấu hình thiết đặt máy tính tay, tính toán thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng hướng dẫn sử dụng fx-570VN PLUS

Vn<br /> <br /> fx-570VN PLUS<br /> Baûng höôùng daãn söû duïng<br /> <br /> Trang web giaùo duïc toaøn caàu CASIO<br /> <br /> http://edu.casio.com<br /> Dieãn ñaøn giaùo duïc CASIO<br /> <br /> http://edu.casio.com/forum/<br /> <br /> RJA527447-001V01<br /> <br /> Muïc luïc<br /> Thoâng tin quan troïng .......................................................... 2<br /> Thao taùc maãu ....................................................................... 2<br /> Khôûi ñaàu maùy tính tay ......................................................... 2<br /> Thaän troïng an toaøn ............................................................. 2<br /> Thaän troïng xöû lí ................................................................... 2<br /> Boû voû cöùng .......................................................................... 3<br /> Baät vaø taét nguoàn .................................................................. 3<br /> Ñieàu chænh ñoä töông phaûn hieån thò .................................... 3<br /> Nhaõn phím ........................................................................... 3<br /> Ñoïc hieån thò ......................................................................... 4<br /> Duøng menu .......................................................................... 5<br /> Xaùc ñònh phöông thöùc tính toaùn ........................................ 5<br /> Laäp caáu hình thieát ñaët maùy tính tay ................................... 6<br /> Ñöa vaøo bieåu thöùc vaø giaù trò................................................ 7<br /> Tính toaùn thaäp phaân tuaàn hoaøn ....................................... 11<br /> Chuyeån keát quaû tính toaùn ................................................. 15<br /> Tính toaùn cô sôû ................................................................. 16<br /> Tính toaùn coù soá dö .......................................................... 20<br /> Laáy thöøa soá nguyeân toá ...................................................... 20<br /> Tính haøm ............................................................................ 21<br /> Tính toaùn soá phöùc (CMPLX) ............................................. 26<br /> Duøng CALC ........................................................................ 27<br /> Duøng SOLVE...................................................................... 28<br /> Tính toaùn thoáng keâ (STAT) ............................................... 30<br /> Tính toaùn cô soá n (BASE-N) ............................................ 34<br /> Tính toaùn phöông trình (EQN) .......................................... 36<br /> Tính toaùn ma traän (MATRIX) ............................................. 38<br /> Taïo ra baûng soá töø 2 haøm (TABLE) .................................... 41<br /> Tính toaùn veùc-tô (VECTOR) .............................................. 42<br /> Tính toaùn baát phöông trình (INEQ) .................................. 45<br /> Tính tæ soá (RATIO).............................................................. 47<br /> Tính toaùn phaân phoái (DIST) .............................................. 48<br /> Haèng soá khoa hoïc ............................................................. 51<br /> Chuyeån ñoåi ñoä ño ............................................................. 53<br /> Mieàn tính toaùn, soá chöõ soá vaø ñoä chính xaùc ..................... 54<br /> Loãi ...................................................................................... 56<br /> Tröôùc khi coi maùy tính tay laøm vieäc sai... ....................... 57<br /> Thay theá pin....................................................................... 58<br /> Ñaëc taû ................................................................................. 58<br /> Caâu hoûi thöôøng gaëp .......................................................... 58<br /> Vn-1<br /> <br /> Thoâng tin quan troïng<br /> • Caùc hieån thò vaø minh hoaï (nhö caùc nhaõn phím) ñöôïc neâu trong Baûng<br /> höôùng daãn söû duïng naøy chæ ñöôïc duøng vôùi muïc ñích minh hoaï, vaø coù<br /> theå khaùc vôùi caùc khoaûn muïc thöïc teá chuùng bieåu dieãn.<br /> • Noäi dung cuûa taøi lieäu naøy laø chuû ñeà coù theå bò thay ñoåi khoâng ñöôïc baùo<br /> tröôùc.<br /> • CASIO Computer Co., Ltd. khoâng chòu traùch nhieäm vôùi baát kì ai trong<br /> baát kì söï coá naøo veà nhöõng hö hoûng ñaëc bieät, phuï theâm, tình côø hay heä<br /> luî coù lieân quan tôùi hay phaùt sinh töø vieäc mua hay duøng saûn phaåm naøy<br /> vaø caùc khoaûn muïc ñi cuøng noù. Hôn nöõa, CASIO Computer Co., Ltd. seõ<br /> khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kì lôøi khieáu naïi thuoäc baát kì loaïi naøo veà<br /> baát kì caùi gì bôûi baát kì beân naøo naûy sinh töø vieäc duøng saûn phaåm naøy vaø<br /> caùc khoaûn muïc ñi cuøng noù.<br /> • Haõy chaéc chaén laø giöõ taát caûù caùc taøi lieäu ngöôøi duøng trong tay ñeå tham<br /> khaûo trong töông lai.<br /> <br /> Thao taùc maãu<br /> Thao taùc maãu trong taøi lieäu naøy ñöôïc chæ ra bôûi hình töôïng . Khi khoâng<br /> ñöôïc noùi rieâng, taát caû caùc thao taùc maãu ñeàu giaû ñònh raèng maùy tính tay<br /> ñöôïc thieát ñaët theo maëc ñònh khôûi ñaàu. Haõy duøng thuû tuïc ôû muïc “Khôûi<br /> ñaàu maùy tính tay” ñeå ñöa maùy tính tay trôû veà vieäc thieát ñaët maëc ñònh<br /> ban ñaàu cuûa noù.<br /> Ñeå bieát thoâng tin veà caùc nhaõn B, b, v, vaø V ñöôïc chæ ra<br /> trong thao taùc maãu, xem “Laäp caáu hình thieát ñaët maùy tính tay.”<br /> <br /> Khôûi ñaàu maùy tính tay<br /> Thöïc hieän thuû tuïc sau khi baïn muoán khôûi ñaàu maùy tính tay vaø trôû veà<br /> phöông thöùc tính toaùn vaø thieát ñaët caùc thieát ñaët maëc ñònh khôûi ñaàu. Löu<br /> yù raèng thao taùc naøy cuõng xoaù ñi taát caû döõ lieäu hieän thôøi trong boä nhôù<br /> maùy tính tay.<br /> !9(CLR)3(All)=(Yes)<br /> <br /> Thaän troïng an toaøn<br /> Pin<br /> • Ñeå pin ngoaøi taàm vôùi cuûa treû nhoû.<br /> • Chæ duøng kieåu pin chuyeân duïng cho maùy tính tay naøy ñöôïc neâu<br /> trong taøi lieäu naøy.<br /> <br /> Thaän troïng xöû lí<br /> • Cho duø maùy tính tay ñang hoaÏt ñoäng bình thöôøng, haõy thay pin ít<br /> nhaát moät laàn cöù moãi hai naêm.<br /> Pin hoûng coù theå doø ræ, gaây hoûng vaø laøm maùy tính tay chaïy sai. Ñöøng bao<br /> giôø ñeå pin hoûng trong maùy tính tay.<br /> • Pin ñi cuøng maùy tính coù xaû ñieän trong quaù trình giao haøng vaø caát giöõ.<br /> Bôûi vaäy, coù theå caàn phaûi thay theá pin naøy sôùm hôn tuoåi thoï thöôøng<br /> ñöôïc troâng ñôïi cho pin.<br /> <br /> Vn-2<br /> <br /> • Khoâng duøng pin oxyride* hay baát kì kieåu pin chính coù nicken vôùi<br /> saûn phaåm naøy. Söï khoâng töông hôïp giöõa nhöõng pin ñoù vaø caùc ñaëc<br /> taû saûn phaåm coù theå laøm giaûm tuoåi thoï cuûa pin vaø laøm saûn phaåm vaän<br /> haønh truïc traëc.<br /> • Traùnh duøng vaø caát giöõ maùy tính tay trong khu vöïc coù nhieät ñoä cöïc<br /> ñoan, vaø moâi tröôøng aåm öôùt vaø nhieàu buïi.<br /> • Ñöøng ñeå maùy tính tay bò va chaïm, bò eùp hay uoán cong quaù möùc.<br /> • Ñöøng bao giôø thöû thaùo rôøi maùy tính tay ra.<br /> • Duøng vaûi meàm, khoâ ñeå lau beân ngoaøi maùy tính tay.<br /> • Baát kì khi naøo vöùt boû maùy tính tay hay pin, haõy chaéc laøm vaäy tuaân<br /> theo luaät vaø qui ñònh cuûa khu vöïc baïn ôû.<br /> * Teân coâng ti vaø saûn phaåm ñöôïc duøng trong taøi lieäu naøy coù theå laø caùc<br /> thöông hieäu ñaõ ñaêng kí hay caùc thöông hieäu cuûa caùc chuû nhaân töông<br /> öùng cuûa chuùng.<br /> <br /> Boû voû cöùng<br /> Tröôùc khi duøng maùy tính tay, haõy tröôït voû<br /> cöùng xuoáng ñeå boû noù ra, vaø roài gaén voû<br /> cöùng vaøo ñaèng sau maùy tính tay nhö ñöôïc<br /> veõ trong minh hoaï beân caïnh.<br /> <br /> Baät vaø taét nguoàn<br /> Nhaán O ñeå baät maùy tính tay.<br /> Nhaán 1A(OFF) ñeå taét maùy tính tay.<br /> Töï ñoäng taét nguoàn<br /> Maùy tính tay cuûa baïn seõ töï ñoäng taét nguoàn neáu baïn khoâng thöïc hieän thao<br /> taùc naøo trong khoaûng 10 phuùt. Neáu ñieàu naøy xaûy ra, nhaán phím O ñeå<br /> baät maùy tính tay trôû laïi.<br /> <br /> Ñieàu chænh ñoä töông phaûn hieån thò<br /> Hieån thò maøn hình CONTRAST baèng vieäc thöïc hieän thao taùc sau: 1N<br /> (SETUP)c8(]CONT'). Tieáp ñoù duøng d vaø e ñeå ñieàu chænh ñoä<br /> töông phaûn, Sau khi thieát ñaët laø ñuùng ñieàu baïn muoán, nhaán A.<br /> Ñieàu quan troïng: Neáu ñieàu chænh töông phaûn hieån thò khoâng caûi thieän tính<br /> deã ñoïc hieån thò, ñieàu ñoù coù theå laø nguoàn pin bò yeáu roài. Haõy thay pin.<br /> <br /> Nhaõn phím<br /> Nhaán phím 1 hay S tieáp theo sau laø phím thöù Chöùc naêng thay phieân<br /> hai seõ thöïc hieän chöùc naêng thay phieân cuûa phím<br /> sin–1 D<br /> thöù hai. Chöùc naêng thay phieân ñöôïc chæ ra bôûi chöõ<br /> ñöôïc in treân phím naøy.<br /> Baûng sau chæ ra caùc maàu khaùc nhau cuûa chöõ treân<br /> phím chöùc naêng thay phieân nghóa laø gì.<br /> Chöùc naêng in treân phím<br /> <br /> s<br /> <br /> Vn-3<br /> <br /> Neáu chöõ nhaõn cuûa<br /> phím coù maàu:<br /> <br /> Nghóa laø:<br /> <br /> Vaøng<br /> <br /> Nhaán 1 vaø roài nhaán phím naøy ñeå truy nhaäp<br /> vaøo haøm aùp duïng ñöôïc<br /> <br /> Ñoû<br /> <br /> Nhaán S vaø roài nhaán phím naøy ñeå ñöa vaøo<br /> haøm, bieán soá, haèng soá hay kí hieäu aùùp duïng<br /> ñöôïc.<br /> <br /> Maàu tím (hay ñöôïc<br /> bao trong ngaëc<br /> ngoaëc maàu tím)<br /> <br /> Vaøo phöông thöùc CMPLX ñeå truy nhaäp chöùc<br /> naêng naøy.<br /> <br /> Maàu luïc (hay ñöôïc<br /> Vaøo phöông thöùc BASE-N ñeå truy nhaäp chöùc<br /> bao trong daáu ngoaëc<br /> naêng naøy.<br /> maàu luïc)<br /> <br /> Ñoïc hieån thò<br /> Hieån thò cuûa maùy tính tay cho hieän caùc bieåu thöùc baïn ñöa vaøo, caùc keát<br /> quaû tính toaùn, vaø caùc chæ baùo ña daïng.<br /> Bieåu thöùc ñöa vaøo<br /> <br /> Chæ baùo<br /> Math<br /> <br /> Math<br /> <br /> Keát quaû tính toaùn<br /> <br /> • Neáu moät chæ baùo ' xuaát hieän ôû beân phaûi cuûa keát quaû tính toaùn, ñieàu<br /> ñoù nghóa laø keát quaû tính toaùn ñöôïc hieån thò coøn tieáp tuïc sang beân phaûi.<br /> Haõy duøng e vaø d ñeå cuoän hieån thò keát quaû tính toaùn.<br /> • Neáu chæ baùo g xuaát hieän beân phaûi cuûa bieåu thöùc ñöa vaøo, ñieàu ñoù nghóa<br /> laø tính toaùn ñöôïc hieån thò coøn tieáp tuïc sang beân phaûi. Haõy duøng e vaø<br /> d ñeå cuoän hieån thò bieåu thöùc ñöa vaøo. Löu yù raèng neáu baïn muoán cuoän<br /> bieåu thöùc ñöa vaøo trong khi caû chæ baùo ' vaø g cuøng ñöôïc hieån thò, baïn<br /> seõ caàn nhaán A tröôùc heát vaø roài duøng e vaø d ñeå cuoän.<br /> Caùc chæ baùo hieån thò<br /> Chæ thò<br /> naøy:<br /> <br /> Nghóa laø:<br /> <br /> S<br /> <br /> Baøn phím soá ñaõ ñöôïc dòch chuyeån baèng vieäc nhaán phím<br /> 1. Baøn phím soá seõ khoâng dòch chuyeån vaø chæ baùo naøy<br /> seõ bieán maát khi baïn nhaán moät phím.<br /> <br /> A<br /> <br /> Phöông thöùc ñöa vaøo kieåu chöõ ñaõ ñöôïc choïn baèng vieäc<br /> nhaán phím S. Phöông thöùc ñöa vaøo kieåu chöõ seõ toàn taïi<br /> vaø chæ baùo naøy seõ bieán maát khi baïn nhaán moät phím.<br /> <br /> M<br /> <br /> Coù moät giaù trò ñöôïc löu giöõ trong boä nhôù ñoäc laäp.<br /> <br /> STO<br /> <br /> Maùy tính tay ñang ñôïi ñöa vaøo moät teân bieán ñeå gaùn moät<br /> giaù trò cho bieán naøy. Chæ baùo naøy xuaát hieän sau khi baïn<br /> nhaán 1t(STO).<br /> <br /> RCL<br /> <br /> Maùy tính tay ñang ñôïi ñöa vaøo moät teân bieán ñeå nhôù laïi<br /> giaù trò cuûa bieán ñoù. Chæ baùo naøy xuaát hieän sau khi baïn<br /> nhaán t.<br /> <br /> Vn-4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản