Bảng kê 302 - Xác nhận sổ BHXH.

Chia sẻ: pretty1

Bảng kê 302 - Xác nhận sổ BHXH.. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Nội dung Text: Bảng kê 302 - Xác nhận sổ BHXH.

Số HS: 302/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Xác nhận sổ BHXH.
1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vị:
……………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:
………………………………………….............................STT
Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng

(1) (2) (3)
Điều kiện: Người lao động có tên trong danh sách báo giảm (mẫu 3a-TBH);Đơn vị
đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN.
1 Sổ BHXH ( 01 quyển/người)

2. Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH)

3. Danh sách đề nghị xác nhận sổ BHXH (mẫu đính kèm).


Ghi chú :

- Đối với sổ BHXH mẫu cũ (loại 24 hoặc 48 trang) chỉ ghi và xác nhận quá trình đến tháng
12/2009.

- Trường hợp sổ BHXH mẫu cũ đ được xác nhận và in Tờ rời từ tháng 01/2010 trở đi thì cc lần xc
nhận sổ BHXH tiếp theo khơng phải nộp sổ BHXH, chỉ nộp hồ sơ theo mục 2 v 3.

- Trường hợp đơn vị bổ sung “Ủy nhiệm chi” hoặc “Giấy chuyển tiền” xác định đ đóng BHXH,
BHTN, nếu tại thời điểm nộp HS cịn nợ từ 01 thng trở ln phải cĩ văn bản cam kết thực hiện thanh tốn
nợ km theo.


Ngày trả kết quả:…………./………../200…
…………..  TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
 Cán bộ TNHS
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….. CỘNG HỊA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Điện thoại:….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH
Đề nghị xác nhận sổ BHXH


Thời gian tham gia
STT Họ v tn Số sổ BHXH Ghi ch
Từ Đến
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng….năm 201…
Thủ trưởng đơn vị
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản