Bảng kê 303 - Hồ sơ điều chỉnh nhân thân do đơn vị nộp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
119
lượt xem
11
download

Bảng kê 303 - Hồ sơ điều chỉnh nhân thân do đơn vị nộp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 303 - Hồ sơ điều chỉnh nhân thân do đơn vị nộp. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 303 - Hồ sơ điều chỉnh nhân thân do đơn vị nộp

  1. Soá HS: 303/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Ñieàu chænh nhaân thaân ngöôøi tham gia BHXH (Hoà sô do ñôn vò noäp) 1. Tên đơn vị :…………………………………………………………. …………… Mã đơn vị:………………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Coâng vaên giaûi trình cuûa ñôn vò, ghi roõ lyù do sai leäch (Neáu laø do NLÑ khai sai hoà sô goác thì phaûi cam keát ñaõ ñieàu chænh laïi hoà sô goác taïi ñôn vò, 01 baûn) 2 Danh saùch ñieàu chænh hoà sô tham gia BHXH, BHYT (Maãu 03b-TBH, 03 baûn) 3 Lyù lòch töï khai cuûa NLÑ hoaëc baûn sao y giaáy chöùng minh nhaân daân (1 baûn) 4 Soå baûo hieåm xaõ hoäi 5 Theû BHYT coøn thôøi haïn söû duïng 6 Baûn phoâ toâ soå baûo hieåm xaõ hoäi (duøng cho tröôøng hôïp phaûi ñoåi soå BHXH, 01 baûn) 7 Hoà sô khaùc: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản