Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức

Chia sẻ: pretty1

Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Nội dung Text: Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức

Số HS: 601/………………/CÑBHXH-OM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Số HS: 602/………………/CÑBHXH-TS Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Số HS: 603/………………/CÑBHXH-DS
BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loaïi hoà sô: OÁm đau , thai sản , dưỡng sức PHSK
1. Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã đơn vị:………………….
2. Điện thoại:……………………………………………..:………………………Fax………………………….

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Soá löôïng

I. Hoà sô höôûng cheá ñoä trôï caáp oám ñau:
1. Danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä oám ñau (Maãu soá C66a-HD, 03 bản)
2. Giaáy chöùng nhaän nghæ vieäc höôûng BHXH (Maãu C65-HD hoaëc maãu CO3-BH , 01 baûn)
3. Giaáy ra vieän hoaëc phieáu hoäi chaån cuûa beänh vieän ñoái vôùi beänh daøi ngaøy (01 bản)
4. Giaáy xaùc nhaän ñieàu kieän laøm vieäc naëng nhoïc, ñoäc haïi, laøm vieäc thöôøng xuyeân ôû nôi coù heä soá
phuï caáp khu vöïc töø 0,7 trôû leân…, (01 bản)
5. Giaáy ra vieän hoaëc soå y baï cuûa con, (01 baûn)
6. Giaáy xaùc nhaän cuûa ñôn vò söû duïng lao ñoäng veà nghæ vieäc ñeå chaêm soùc con oám hoaëc nuoâi con
nuoâi hoaëc nuoâi con sô sinh, (01 bản)
7. File döõ lieäu: Göûi quaEmail, IMS , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB
II. Hoà sô höôûng cheá ñoä thai saûn:
1. Danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä thai saûn (Maãu 67a-HD, 03 baûn)

2. Bản sao giấy khai sinh hoặc baûn sao giấy chứng sinh cuûa con, (01 bản)
3. Baûn sao giaáy chöùng nhaän tyû leä thöông taät 21% trôû leân, (01 baûn)
4. Baûn sao hoà sô nhaän con nuoâi theo quy ñònh, (01 boä)
5. Baûn sao giaáy chöùng töû của con hoặc của mẹ, (01 bản)
6. Soå khaùm thai.

7. Giaáy chöùng nhaän nghæ vieäc höôûng BHXH (Maãu C65-HD hoaëc maãu CO3-BH , 01 baûn)
8. Soå BHXH. (01 quyeån)
9. File döõ lieäu: Göûi qua Email, IMS , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB
III. Hoà sô döôõng söùc phuïc hoài söùc khoûe
1. Maãu soá C68a-HD (DS-PHSK sau oám, (03 baûn)
2. Maãu soá C69a-HD (DS-PHSK sau thai saûn, (03 baûn)
3. Maãu soá C70a-HD (DS-PHSK sau TNLÑ-BNN, (03 baûn)
4. Baûn sao bieân baûn giaùm ñònh y khoa hoaëc Quyeát ñònh höôûng trôï caáp TNLÑ-BNN, ( 01 bản)

1. Phaàn I: Oám ñau: Baûn thaân ngöôøi lao ñoäng oám hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,4,7 . Neáu bò beänh daøi ngaøy hoà sô goàm caùc
muïc 1,3,7. Tröôøng hôïp con oám hoà sô goàm caùc muïc 1,2,5,6,7.
2. Phaàn II:Thai saûn: Ngöôøi lao ñoäng khaùm thai, saåy thai, KHH hoà sô goàm: 1,6,7. Ngöôøi lao ñoäng sinh con hoà sô
goàm caùc muïc 1,2,3,5,6,7. Neáu nhaän nuoâi con nuoâi döôùi 04 thaùng tuoåi hoà sô goàm caùc muïc 1,4,6,7.

Nhaän keát TP.HCM, ngày……../……../ 200….
Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản