Bảng kê 607 - Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất

Chia sẻ: pretty1

Bảng kê 607 - Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Nội dung Text: Bảng kê 607 - Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất

Số HS: 607/………………/CÑBHXH-TUAÁT COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loaïi hoà sô: Giải quyết chế ñộ Tử tuất.
1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn vị:………………
2. Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax:…………………
3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động).

STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng

(1) (2) (3)
1. Soå BHXH. (01 quyeån)
2. Giaáy chöùng töû hoaëc giaáy baùo töû hoaëc quyeát ñònh cuûa toøa aùn tuyeân boá ngöôøi lao
ñoäng ñaõ cheát. (03 baûn)
3. Neáu cheát do TNLÑ, BNN (keå caû cheát trong thôøi gian ñieàu trò laàn ñaàu) thì boå sung
bieân baûn ñieàu tra TNLÑ, beänh aùn ñieàu trò BNN. (03 baûn)
4. Tôø khai hoaøn caûnh gia ñình theo maãu 09-HSB. (03baûn)
5. Giaáy xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi thaân nhaân cuûa ngöôøi LÑ khi coøn
soáng phaûi nuoâi döôõng cö truù . (03baûn)
6. Giaáy chöùng nhaän cuûa nhaø tröôøng nôi ñang hoïc ñoái vôùi tröôøng hôïp con coøn ñi hoïc
töø ñuû 15 tuoåi ñeán döôùi 18 tuoåi. (02 bản)
7. Bieân baûn giaùm ñònh möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng cuûa thaân nhaân ngöôøi cheát töø
81% trôû leân. (03 bản)
8. Hoà sô höu trí hoaëc trôï caáp BHXH haøng thaùng (01 bộ, neáu coù)


1. NLÑ ñang tham gia BHXH, ñang baûo löu thôøi gian tham gia BHXH cheát: hoà sô goàm caùc muïc
1,2,3,4. Tröôøng hôïp coù thaân nhaân ñuû ñieàu kieän nhaän tuaát haøng thaùng theo quy ñònh, ngoaøi hoà sô neâu
treân caàn boå sung theâm caùc muïc: hoaëc 5, hoaëc/vaø 6 hoaëc/vaø 7.
2. Ngöôøi höôûng löông höu hoaëc ñang höôûng trôï caáp TNLÑ - BNN haøng thaùng vôùi möùc suy giaûm
khaû naêng lao ñoäng treân 61% cheát: hoà sô goàm caùc muïc 2,4, 8 (neáu coù). Tröôøng hôïp coù thaân nhaân ñuû
ñieàu kieän nhaän tuaát haøng thaùng theo quy ñònh, ngoaøi hoà sô neâu treân caàn boå sung theâm caùc muïc: hoaëc
5, hoaëc/vaø 6 hoaëc/vaø 7.

Ngaøy nhaän keát quaû:.……../…….…/200……….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……../……./ 200….
Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản