Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
99
lượt xem
11
download

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần

  1. Số HS: 611/………………/CÑBHXH-XNTC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: xaùc nhaän giaûi quyeát trôï caáp BHXH 1 laàn 1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn vị:……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax:………………… 3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động). STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Ñôn (neáu caù nhaân) hoaëc coâng vaên ñeà nghò (neáu laø ñôn vò) (01 baûn); 2. Caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan. A. Neáu caù nhaân tröïc tieáp noäp: ñôn ghi roõ hoï vaø teân, soá soå BHXH (neáu coù), ñôn vò laøm vieäc tröôùc khi nghæ vieäc. B. Ñôn vò tröïc tieáp noäp: coâng vaên neâu roõ hoïc vaø teân ngöôøi caàn xaùc nhaän, soá soå BHXH, thôøi gian nghæ vieäc Ngaøy nhaän keát quaû:.……../…….…/200……….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……../……./ 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản