Bảng kê 616 - Hồ sơ giai quyết chế độ tử tuất có điều chỉnh nhân thân người đang tham gia BHXH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
94
lượt xem
7
download

Bảng kê 616 - Hồ sơ giai quyết chế độ tử tuất có điều chỉnh nhân thân người đang tham gia BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 616 - Hồ sơ giai quyết chế độ tử tuất có điều chỉnh nhân thân người đang tham gia BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 616 - Hồ sơ giai quyết chế độ tử tuất có điều chỉnh nhân thân người đang tham gia BHXH

  1. Số HS: 616/………………/CÑBHXH-TUAT-ÑCS COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: Giải quyết chế ñộ tử tuất vaø ñieàu chænh nhaân thaân ñoái vôùi ngöôøi ñang tham gia BHXH cheát. 1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn vị:……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax:………………… 3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động). STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng Hoà sô tuaát (3) 1. Soå BHXH. (01 quyeån) 2. Giaáy chöùng töû hoaëc giaáy baùo töû hoaëc quyeát ñònh cuûa toøa aùn tuyeân boá ngöôøi lao ñoäng ñaõ cheát. (03 baûn) 3. Neáu cheát do TNLÑ, BNN (keå caû cheát trong thôøi gian ñieàu trò laàn ñaàu) thì boå sung bieân baûn ñieàu tra TNLÑ, beänh aùn ñieàu trò BNN. (03 baûn) 4. Tôø khai hoaøn caûnh gia ñình theo maãu 09-HSB. (03baûn) 5. Giaáy xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi thaân nhaân cuûa ngöôøi LÑ khi coøn soáng phaûi nuoâi döôõng cö truù . (03baûn) 6. Giaáy chöùng nhaän cuûa nhaø tröôøng nôi ñang hoïc ñoái vôùi tröôøng hôïp con coøn ñi hoïc töø ñuû 15 tuoåi ñeán döôùi 18 tuoåi. (02 bản) 7. Bieân baûn giaùm ñònh möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng cuûa thaân nhaân ngöôøi cheát töø 81% trôû leân. (03 bản) 8. Hoà sô höu trí hoaëc trôï caáp BHXH haøng thaùng (01 bộ, neáu coù) Hoà sô ñieàu chænh nhaân thaân 9. Coâng vaên giaûi trình cuûa ñôn vò ghi roõ lyù do sai leäch (neáu do ngöôøi lao ñoäng khi sai hoà sô goác thì cam keát ñaõ ñieàu chænh laïi hoà sô goác taïi ñôn vò ,1 baûn) 10. Baûn sao y giaáy CMND (01 baûn) 11. Baûn photo soå BHXH (neáu phaûi ñoåi soå) Ngöôøi ñang tham gia BHXH cheát: hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,4,9,10,11. Tröôøng hôïp coù thaân nhaân ñuû ñieàu kieän nhaän tuaát haøng thaùng theo quy ñònh, ngoaøi hoà sô neâu treân caàn boå sung theâm caùc muïc: hoaëc 5, hoaëc/vaø 6 hoaëc/vaø 7. Ngaøy nhaän keát quaû:.……../…….…/200……….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……../……./ 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản