Bảng kê 701 - Hồ sơ sao y bản chính

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
101
lượt xem
8
download

Bảng kê 701 - Hồ sơ sao y bản chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 701 - Hồ sơ sao y bản chính. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 701 - Hồ sơ sao y bản chính

  1. Soá HS: 701/………………/HS COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Sao y baûn chính 1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….………………………………………… ………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Giaáy ñeà nghò sao y (theo maãu, 01 baûn). Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản