Bảng kê lifo

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
95
lượt xem
23
download

Bảng kê lifo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê xuất nhập tồn theo phương pháp nhập sau xuất trước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê lifo

  1. Baûng Keâ Nhaäp Xuaát Toàn Theo PP Nhaäp Sau, Xuaát Tröôùc Toàn ñaàu kyø Nhaäp trong kyø Xuaát tr Teân maët haøng Maõ MH SL TG SL TG SL Haøng hoaù 01 HH01 5 476.6 18 898 3 Haøng hoaù 02 HH02 8 883.36 19 2,182 4 Haøng hoaù 03 HH03 9 14587.92 16 27,534 5 Haøng hoaù 04 HH04 3 3061.53 3 3,062 1 Haøng hoaù 05 HH05 1 134.23 4 537 2 Haøng hoaù 06 HH06 2 1242.66 10 6,258 5 TC 28 20386.3 70 40470.77 20
  2. trong kyø Toàn cuoái kyø TG SL TG #NAME? 20 #NAME? #NAME? 23 #NAME? #NAME? 20 #NAME? #NAME? 5 #NAME? #NAME? 3 #NAME? #NAME? 7 #NAME? #NAME? 78 #NAME?
Đồng bộ tài khoản