BẢNG KÊ XUẤT NHẬP TỒN HÀNG NGÀY

Chia sẻ: orient_virtue

Tài liệu tham khảo mẫu bảng kê xuất nhập tồn hàng ngày

Nội dung Text: BẢNG KÊ XUẤT NHẬP TỒN HÀNG NGÀY

 

  1. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 Adress: Page : Page 1 of 1 Phone: Email: Document name: BẢNG KÊ XUẤT NHẬP TỒN HÀNG NGÀY Stt Tên hàng hoá Size Đầu ngày Nhập trong Xuất trong Tồn cuối ngày Ghi chú ngày ngày Người lập bảng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản