Bảng lương thời gian khác

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
265
lượt xem
33
download

Bảng lương thời gian khác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng lương thời gian khác

  1. BAÛNG LÖÔNG THÔØI GIAN, KHAÙC BOÄ PHAÄN THAÙNG NAÊM MAÕ TEÂN CHÖÙC L_LG MÖÙC LÖÔNG NGAØY NGAØY NGAØY CA NGAØY LÖÔNG LÖÔNG L.CHUÛ TIEÀN PHUÏ CAÁP PHUÏ CAÁP CÔM & PC% LÖÔNG TIEÀN T. COÄNG TAÏM TRÖØ TRÖØ THÖÏC CNV SOÁ VUÏ LÖÔNG NGAØY COÂNG T. CA C. NHAÄT ÑEÂM LEÅ CHÍNH T. CA NHÖÏT LEÅ&TEÁT KHAÙC TR.NHIEÄM ÑEÂM SAÛN PHAÅM KHAÙC VND ÖÙNG BHYT BHXH LAÕNH KYÙ NHAÄN Ngöôøi nhaän Ngöôøi laäp Tröôûng phoøng Keá toaùn Toång Giaùm ñoác
Đồng bộ tài khoản