Bảng lương thời gian, khác bộ phận

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
119
lượt xem
34
download

Bảng lương thời gian, khác bộ phận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng lương thời gian, khác bộ phận

  1. BAÛNG LÖÔNG THÔØI GIAN, KHAÙC BOÄ PHAÄN THAÙNG NAÊM MAÕ TEÂN CHÖÙC L_LG MÖÙC LÖÔNG NGAØY NGAØY NGAØY CA NGAØY LÖÔNG LÖÔNG L.CHUÛ TIEÀN PHUÏ CAÁP PHUÏ CAÁP CÔM & PC% LÖÔNG TIEÀN T. COÄNG TAÏM TRÖØ TRÖØ THÖÏC CNV SOÁ VUÏ LÖÔNG NGAØY COÂNG T. CA C. NHAÄT ÑEÂM LEÅ CHÍNH T. CA NHÖÏT LEÅ&TEÁT KHAÙC TR.NHIEÄM ÑEÂM SAÛN PHAÅM KHAÙC VND ÖÙNG BHYT BHXH LAÕNH KYÙ NHAÄN Ngöôøi nhaän Ngöôøi laäp Tröôûng phoøng Keá toaùn Toång Giaùm ñoác

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản