Bằng lý luận và thực tiễn, hãy chứng minh luận điểm Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh

Chia sẻ: phamminhhau2011

Trả Lời: • Đây là một luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giũă giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản: - Theo Mac- Ănghen: cách mạng vô sản ở chính quốc là cần thiết và

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản