Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 246

0
783
views

Tài liệu tham khảo Bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự

Bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự
Nội dung Text

  1. BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET) Phòng/ ban (Dept/Sec):……………………………………………….. Quý (Quarter):…….. Năm (Year) ……………………………………. C ẤP SỐ LƯỢNG THỜI GIAN STT CHỨC DANH LÝ DO TUYỂN CẦN TUYỂN (NGƯỜI) CẦN NHÂN SỰ (NO.) (Job Title) (Reasons for Recruitment) (Position) (Quantity) (Availability) ( Thay thh nghếỉ ệc (Replacement for Retired Personnel) vi Cấp Lãnh Đạo 1 ệ Tuyy n mểớ(New Personnel) i (Leader Position) ớ Trù bbnhân lịự (Personnel Preparation) c ( Thay thh nghếỉ ệc (Replacement for Retired Personnel) vi Vị Trí Cấp Cao 2 ệ Tuyy n mểớ(New Personnel) i (Senior Position) ớ Trù bbnhân lịự (Personnel Preparation) c ( Thay thh nghếỉ ệc (Replacement for Retired Personnel) vi Vị Trí Cấp Trung 3 ệ Tuyy n mểớ(New Personnel) i (Junior Position) ớ Trù bbnhân lịự (Personnel Preparation) c ( Thay thh nghếỉ ệc (Replacement for Retired Personnel) vi Vị Trí Nhân Viên 4 ệ Tuyy n mểớ(New Personnel) i (Staff Position) ớ Trù bbnhân lịự (Personnel Preparation) c ( Thay thh nghếỉ ệc (Replacement for Retired Personnel) vi Vị Trí Công Nhân 5 ệ Tuyy n mểớ(New Personnel) i (Worker Position) ớ Trù bbnhân lịự (Personnel Preparation) c TỔNG CỘNG (TOTAL) Tp hcm, .....................................2010 Tp hcm, .....................................2010 Tp hcm, .....................................2010 Xác nhận của Trưởng Bộ Phận Trưởng phòng Nhân Sự Phê Duyệt Ban Giám Đốc Duyệt (Confirmation of Chief of Department) (Approval of Human Resource Director) (Approval of Board of Directors)
Đồng bộ tài khoản