Bảng mô tả công việc cấp quản đốc

Chia sẻ: tuksckctm

1.Kiểm soát tất cả các hoạt động sản xuất của công ty một cách chặt chẻ và có hiệu quả; 2.Tham gia váo các hoạt động sản xuất trực tiếp cùng với phó quản đốc và các tổ trưởng;

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản