Bảng mô tả công việc vị trí Phó giám đốc sản xuất

Chia sẻ: thuthuy

Bộ tài liệu về quản trị nhân sự - Bảng mô tả công việc vị trí Phó giám đốc sản xuất

Nội dung Text: Bảng mô tả công việc vị trí Phó giám đốc sản xuất

B¶ng m« t¶ c«ng viÖc 


Vị trí tuyển dụng
Phó giám đốc sản xuất 
  
Số lượng ứng viên
1
cần tuyển   
Yêu cầu ứng viên
Bằng cấp Đại học 
 
Chuyên ngành Sản xuất/Vận hành sản xuất 
 
Khả năng ngôn ngữ Tiếng Anh giao tiếp 
 
Khả năng tin học Văn phòng 
 
Số năm kinh ngiệm    0 

Các yêu cầu khác ­ Nam giới, tốt nghiệp đại học Bách khoa hệ chính quy nghành chế tạo máy 
­ Có khả năng điều hành SX, năng lực lãnh đạo 
­ Làm việc độc lập, chịu đươc sức ép công việc 
­ Ưu tiên người được đào tạo ở nước ngoài 
­ Ưu tiên người đã làm ở vị trí trên tại các nhà máy SX 
­ Thu nhập 5.000.000 đồng/tháng 
Vị trí này, ngoài lương cao và các phụ cấp khác như thưởng cuối năm, BHXH, BH y tế 
bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng. 

 
Tính chất công việc
Địa điểm Hà Nội 
 
Mức lương 5 triệu VNĐ 
 
Thời gian làm việc Toàn thời gian 
 
Mô tả công việc ­ Quản lý con người, công nghệ,chất lượng sản phẩm của nhà máy 
­ Bố trí hợp lý dây chuyền SX, áp dụng công nghệ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2000 
­ Đảm bảo tỷ lệ BH sản phẩm [ 1% 
 
Thời gian hiệu lực Từ ngày: 13/02/2006
  đến ngày: 13/03/2006 
 
Thông tin Liên hệ
Tên người liên hệ
Ms. Vũ Thúy Hạnh 
 
Email liên hệ hsasia@fpt.vn 
Thông tin nhà tuyển dụng 
Các thông tin căn bản
 Tên công ty  Công ty SENA Việt Nam  
 Địa chỉ email hsasia@fpt.vn  

 
Logo công ty   Chưa có 
 
Địa chỉ liên hệ
1 Bích Câu  
 
Địa phương
Hà Nội 
  
Điện thoại
84 4 7340179 
 
Giới thiệu / Lĩnh vực kinh doanh   Công ty Sena Việt Nam thành lập năm 1995, kinh doanh XNK VLXD, đồ điện dân 
dụng, thiết bị nhà bếp và có nhà máy sản xuất cơ khí (máy bơm nước dân dụng) tại 
Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. 


Nguån :www.vieclamlaodong.com
 Tríc hÕt ta ph¶i hiÓu ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó nh»m môc 
®Ých g×?Ph©n tÝch c«ng viÖc cã thÓ tiÕn hµnh v× nhiÒu 
lý do.C¸c th«ng tin trong b¶n m« t¶ c«ng viÖc, b¶n yªu 
cÇu m« t¶ c«ng viÖc vµ kÓ c¶ tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng 
viÖc ®îc sö dông  rÊt nhiÒu trong c¸c chøc n¨ng nguån 
nh©n lùc.Mét sè t¸c dông chÝnh cña c¸c th«ng tin ph©n 
tÝch c«ng viÖc cã thÓ kÓ ®Õn nh sau:
   ­LËp kÕ ho¹ch ngu«n nh©n lùc:®îc sö dông ®Ó ®a ra 
c¸c lo¹i c«ng viÖc.
   ­TuyÓn mé:®îc ®îc sö dông ®Ó m« t¶ c¸c c«ng viÖc 
®ang cÇn tuyÓn ngêi vµ qu¶ng c¸o vÒ c¸c vÞ trÝ viÖc lµm 
míi.
   ­TuyÓn chän:®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kü n¨ng vµ 
c¸c ho¹t ®éng.LÊy ®ã lµ tiªu thøc ra quyÕt ®Þnh lùa 
chän øng cö viªn nµo.
   ­§Þnh híng: ®îc sö dông ®Ó gióp ngêi lao ®éng biÕt 
c¸c ho¹t ®éng mµ hä ph¶i lµm.
   ­§¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc :®îc sö dông ®Ó x¸c 
®Þnh c¸c tiªu thøc vµ môc ®Ých thùc hiÖn c«ng viÖc mµ 
c¨n cø vµo ®ã lao ®éng ®îc ®¸nh gi¸.
   ­Tr¶ thï lao:®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c¸c 
c«ng viÖc vµ lµ c¬ së ®a ra c¬ cÊu tiÒn l¬ng.
  ­§µo t¹o:®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ nhu cÇu 
®µo t¹o th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng mµ nh÷ng 
ngêi lao ®éng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn.
  ­Kû luËt:®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn thùc 
hiÖn c«ng viÖc cã thÓ chÊp nhËn ®îc mµ ngêi lao ®éng 
cÇn ®¹t tíi.
  ­An toµn lao ®éng:®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c quy 
tr×nh lµm viÖc an toµn ®Ó nh»m thay ®æi hoÆc chÊm døt 
c¸c ho¹t ®éng kh«ng an toµn.
  ­ThiÕt kÕ l¹i c«ng viÖc:®îc sö dông ®Ó ph©n tÝch c¸c 
®Æc trng cña c«ng viÖc cÇn ph¶i thay ®æi trong c¸c ch­
¬ng tr×nh thiÕt kÕ l¹i c«ng viÖc.
  ­B¶o vÖ vÒ mÆt luËt ph¸p:®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c 
chøc n¨ng c¬ b¶n mµ ngêi lao ®éng ph¶i thùc hiÖn va rÊt 
cã Ých cho viÖc bµo ch÷a c¸c vô tranh chÊp,khiÕu n¹i...
  VËy  nh×n vµo b¶ng m« t¶ c«ng viÖc trªn ta thÊy môc 
®Ých chÝnh lµ ®Ó tuyÓn mé lao ®éng.Vµ cã thÓ nãi ®©y lµ 
mét b¶ng m« t¶ c«ng viÖc kh¸ tèt cña c«ng ty SENA ViÖt 
Nam víi môc tiªu ®Ó tuyÖn dông nh©n sù v× nã cã ®Çy ®ñ 
c¸c néi dung cña b¶n JD:
­Thø nhÊt:chøc danh c«ng viÖc lµ :phã gi¸m ®èc s¶n 
xuÊt( chuyªn ngµnh s¶n xuÊt vµ vËn hµnh s¶n xuÊt)
­Thø hai:t×nh tr¹ng c«ng viÖc lµ:fulltime víi møc l¬ng 
khëi ®iÓm lµ 5 triÖu ®ång.
­Thø ba:ë b¶n JD nµy cã nªu nhiÖm vô va tr¸ch nhiÖm cô 
thÓ nh qu¶n lý con nguêi,c«ng nghÖ,chÊt lîng s¶n phÈm 
cña nhµ m¸y...,®¶m b¶o tû lÖ BH s¶n phÈm :1%...
­Thø t:c¸c yªu cÇu vÒ n¨ng lùc,häc vÊn kinh nghiÖm rÊt 
chi tiÕt nh tiÕng anh giao tiÕp,vi tÝnh v¨n phßng,tèt 
nghiÖp ®¹i häc B¸ch Khoa hÖ chÝnh quy, hay cã kh¶ n¨ng 
l∙nh ®¹o,chÞu ®îc søc Ðp...
­Thø n¨m: nã còng giíi thiÖu ®©y lµ mét c«ng viÖc cã 
thÓ th¨ng tiÕn râ rµng.
 Tãm l¹i , ®©y lµ mét b¶ng m« t¶ c«ng viÖc cã hiÖu 
qu¶.No tr¸nh ®¬c nh÷ng m« t¶ chung chung vÒ nhiÖm vô vµ 
tr¸ch nhiÖm mµ c¸c c«ng ty ViÖt Nam thêng m¾c ph¶i.Nã 
còng ®∙ s¾p xÕp ®îc nhiÖm vô theo thø tù u tiªn,vµ sö 
dông nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cã thÓ ®o ®îc nh:¸p dông 
c«ng nghÖ HTQLCT theo TCVN ISO 9001:2000.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản