Bảng phân tích báo cáo

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
103
lượt xem
19
download

Bảng phân tích báo cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng phân tích báo cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng phân tích báo cáo

  1. Bảng phân tích các báo ST Báo Kích cỡ (cm) Phiên Kỳ Đối tượng T bản (1000bản) 1 Tuổi trẻ 26,0 x 37,5 > 300 Ngày Đông đảo, tuổi trẻ 2 Thanh niên 25,5 x 37,0 250 Ngày Đông đảo, thanh niên 3 Người lao động 26,5 x 35, 115 Ngày Người dân lao động 4 Sài gòn tiếp thị 25,0 x 36,5 120 Thứ 5 Người quan tâm: hàng, mua sắm 5 Công An Tp.hcm 27,0 x 41,0 >400 Thứ 5 Đông đảo, người quan tâm đến an ninh xã hội 6 SG giải phóng 20,0 x 28,0 30 Thứ 6 Người quan tâm đến vấn đề 37,5 x 52 Ngày chung. 18t-45t: sinh viên và văn phòng (50%) 7 Thời báo kinh tế Sài Gòn 20,0 x 28,0 Thứ 5 Quan tâm đến vấn đề kinh tế 8 Doanh nhân SG Chân dung doanh nhân 9 Tiếp thị Việt Nam Marketing Baûng 15: Baûng phaân tích caùc baùo Baùo Kích côû Phieân Kyø Ñoái töôïng chính yeáu (cm) baûn (1000 baûn) Đoâng ñảo, Tuổi trẻ Tuoåi Treû 26,0 x 37,5 > 300 Ngaøy Thanh Nieân 25,5 x 37,0 250 Ngaøy Ñoâng ñaûo,Thanh nieân Ngöôøi Lao Ñoäng 26,5 x 35,5 115 Ngaøy Ngöôøi daân lao ñoäng Saiø Goøn Tieáp Thò 25,0 x 36,5 120 Thöù 5 Ngöôøi quan taâm: haøng, mua saém Phuï Nöõ TP.HCM 41,0 x 27,5 155 Thöù 4, 6 Phuï nöõ TieápThò Gia Ñình 21,0 x 27,0 100 Thöù 4 Gia ñình coù nhu caàu haøng, mua saém Theá Giôùi Phuï Nöõ 22,0 x 28,0 120 Thöù 2 Phuï nöõ Beáp Gia Ñình 21,0 x 29,0 30 Ngaøy8,23 Ngöôøi noäi trôï Coâng AnTP.HCM 27,0 x 41,0 >400 Thöù 5 Ñoâng ñaûo,quan taâm an ninh xaõ hoäi SG Giaûi Phoùng 37,5 x 52,0 130 Ngaøy Ngöôøi quan taâm vaán ñeà chung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản