Bảng phân tích báo cáo

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
104
lượt xem
19
download

Bảng phân tích báo cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng phân tích báo cáo

  1. Bảng phân tích các báo ST Báo Kích cỡ (cm) Phiên Kỳ Đối tượng T bản (1000bản) 1 Tuổi trẻ 26,0 x 37,5 > 300 Ngày Đông đảo, tuổi trẻ 2 Thanh niên 25,5 x 37,0 250 Ngày Đông đảo, thanh niên 3 Người lao động 26,5 x 35, 115 Ngày Người dân lao động 4 Sài gòn tiếp thị 25,0 x 36,5 120 Thứ 5 Người quan tâm: hàng, mua sắm 5 Công An Tp.hcm 27,0 x 41,0 >400 Thứ 5 Đông đảo, người quan tâm đến an ninh xã hội 6 SG giải phóng 20,0 x 28,0 30 Thứ 6 Người quan tâm đến vấn đề 37,5 x 52 Ngày chung. 18t-45t: sinh viên và văn phòng (50%) 7 Thời báo kinh tế Sài Gòn 20,0 x 28,0 Thứ 5 Quan tâm đến vấn đề kinh tế 8 Doanh nhân SG Chân dung doanh nhân 9 Tiếp thị Việt Nam Marketing Baûng 15: Baûng phaân tích caùc baùo Baùo Kích côû Phieân Kyø Ñoái töôïng chính yeáu (cm) baûn (1000 baûn) Đoâng ñảo, Tuổi trẻ Tuoåi Treû 26,0 x 37,5 > 300 Ngaøy Thanh Nieân 25,5 x 37,0 250 Ngaøy Ñoâng ñaûo,Thanh nieân Ngöôøi Lao Ñoäng 26,5 x 35,5 115 Ngaøy Ngöôøi daân lao ñoäng Saiø Goøn Tieáp Thò 25,0 x 36,5 120 Thöù 5 Ngöôøi quan taâm: haøng, mua saém Phuï Nöõ TP.HCM 41,0 x 27,5 155 Thöù 4, 6 Phuï nöõ TieápThò Gia Ñình 21,0 x 27,0 100 Thöù 4 Gia ñình coù nhu caàu haøng, mua saém Theá Giôùi Phuï Nöõ 22,0 x 28,0 120 Thöù 2 Phuï nöõ Beáp Gia Ñình 21,0 x 29,0 30 Ngaøy8,23 Ngöôøi noäi trôï Coâng AnTP.HCM 27,0 x 41,0 >400 Thöù 5 Ñoâng ñaûo,quan taâm an ninh xaõ hoäi SG Giaûi Phoùng 37,5 x 52,0 130 Ngaøy Ngöôøi quan taâm vaán ñeà chung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản