Bảng so sánh Luận cương chính trị (10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930) của Đảng

Chia sẻ: abcdef_37

Tiêu chí Tính chất Cương lĩnh chính trị - Cách mạng trải qua hai giai đoạn mạng xã hội chủ nghĩa 2 Nhiệm vụ Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và phản cách mạng làm cho nước VN độc lập. 3 Lực lượng Công nhân, nông dân đồng thời phải lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông… Nếu phú nông trung tiểu địa chủ, tư sản Việt Nam chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng hoặc trung lập họ. ...

Nội dung Text: Bảng so sánh Luận cương chính trị (10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930) của Đảng

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ
      


       
 
 
 
 
 
 
Bảng so sánh Luận cương chính trị (10/1930)
và Cương lĩnh chính trị (2/1930) của Đảng


STT Tiêu chí Cương lĩnh chính trị Luận cương chính trị
1 Tính chất - Cách mạng trải qua hai giai đoạn - Cách mạng trải qua hai giai đoạn:
cách mạng tư sản dân quyền và cách Cách mạng tư sản dân quyền và cách
mạng xã hội chủ nghĩa mạng xã hội chủ nghĩa
2 Nhiệm vụ Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập
và phản cách mạng làm cho nước VN dân tộc và đánh đổ phong kiến giành
độc lập. ruộng đất cho dân cày
3 Lực lượng Công nhân, nông dân đồng thời phải Công nhân, nông dân
lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung
nông… Nếu phú nông trung tiểu địa
chủ, tư sản Việt Nam chưa rõ mặt
phản cách mạng thì phải lợi dụng
hoặc trung lập họ.
4 Lãnh đạo Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Điều cốt yếu là phải có sự lãnh đạo
cộng sản Việt Nam của Đảng lấy chủ nghĩa Mac- Lênin
làm gốc.
5 Vị trí Cách mạng Việt Nam là 1 bộ phận Cách mạng Việt Nam là 1 bộ phận
của cách mạng thế giới của cách mạng thế giới
Phương Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu
pháp tranh
Biên tập viên: Hoàng Thị Hằng http://www.hoc360.vn 
 
 
 
 
 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản