Bảng thanh toán tiền lương

Chia sẻ: vantrungtran

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng :..........Năm :................ Các khoản lương Lương chính ... Phụ cấp ... Đóng góp ... Giảm khác ... Phòng ban :............................................................... STT Cán bộ Ngạch lương Hệ số Số tiền Thực nhận Ký nhận Hệ số Số tiền Cán bộ :................................. Cán bộ :................................. Cộng theo phòng ban .

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản