BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Nội dung Text: BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

Đơn vị:................................. Mẫu số 07 – LĐTL
Bộ phận:.............................. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
.. ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI
(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
Số:..................
Họ và tên người thuê..................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ):.............................................................................
Đã thuê những công việc sau để:........................................tại địa điểm.....................................từ ngày............/............../...........đến ngày.........../.........../............

Địa chi Số công hoặc Đơn giá
STT Họ và tên hoặc số Nội dung hoặc tên khối lượng công thanh toán Thành Tiền thuế Số tiền còn lại Ký nhận
người được thuê CMT công việc thuê việc đã làm tiền khấu trừ được nhân
A B C D 1 2 3 4 5=3-4 E
Cộng


Đề nghị.............................cho thanh toán số tiền:...................................................................................
Số tiền (Viết bằng chữ):. .........................................................................................................................
(Kèm theo..........................chứng từ thanh toán khác)
Ngày......................... tháng............ năm...........
Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Giám đốc duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản