Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo mẫu bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc

Nội dung Text: Bảng tiêu chuẩn đánh giá công việc

 

  1. Mã tài liệu: NS – 14 – BM01 QUI TRÌNH Phiên bản: Ver 1.0 ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Ngày ban hành: BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Chức danh:...............................Bộ phận:.................................. S Tiêu chuẩn đánh giá Trọn Tổng điểm Tổng Diễn giải g số 1-5 cộng tt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng công C = 10 B= Điểm cộng: D; A = ( B + D ) / C 2. Mức đánh giá: Stt Mức điểm Kết luận Mức thưởng năng suất 1 A> 4.5 Xuất sắc 140 % 2 4.5 >= A > 4 Giỏi 120 % 3 4 >= A > 3.25 Khá 100 % 4 3.25 >= A > 2.5 Trung bình 80 % 5 A <2.5 Yếu 60 % 1. Bảng tiêu chí đánh giá này được áp dụng kể từ ......./....../200. 2. Bảng tiêu chí phải được giải thích, chuyển cho nhân viên xác nhận trước khi thực hiện. Quản lý trực tiếp Quản lý Phòng NS Giám đốc Tôi đã đọc và hiểu hoàn toàn bản đánh giá này! Ngày tháng năm 200 Stt Họ tên Mã số Bộ phận Ký tên
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản