Bảng tính chi tiết chi phí QLDA và tư vấn ĐTXD

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
755
lượt xem
314
download

Bảng tính chi tiết chi phí QLDA và tư vấn ĐTXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng dự toán chi tiết chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng tính chi tiết chi phí QLDA và tư vấn ĐTXD

  1. BAÛNG TÍNH CHI PHÍ QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN + TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG  Giaù trò  theo Vaên   Thaønh  St  Noäi dung coâng vieäc  xaây laép  baûn   Caùch tính  tieàn  t (ñoàng)  1751/BXD­VP  (ñoàng)   GIAÙ TRÒ XAÂY LAÉP  ### 1  Chi phí Quaûn lyù döï aùn  2.029% 2.029% x ### ### ­ Chi phÝ tæ chøc lËp b¸o c¸o ®Çu    t­,  lËp  dù  ¸n  ®Çu  t­,  lËp  b¸o  c¸o    8% 304,350,000 24,348,00 kinh tÕ­kü thuËt; x  0  ­  Chi  phÝ  tæ  chøc  thùc  hiÖn  c«ng      t¸c båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng  7% 304,350,000 21,304,50 x  thuéc tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t­; 0  ­  Chi  phÝ  tæ  chøc  thi  tuyÓn  thiÕt    kÕ kiÕn tróc; 3% 304,350,000  9,130,500  ­ Chi phÝ tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n  x  ®Çu  t­,  b¸o  c¸o  kinh  tÕ­kü  thuËt;    chi  phÝ  tæ  chøc  thÈm  tra  thiÕt  kÕ    7% 304,350,000 21,304,50 kü  thuËt,  thiÕt  kÕ  b¶n  vÏ  thi  x  0  c«ng, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; ­  Chi  phÝ  tæ  chøc  lùa  chän  nhµ    3% 304,350,000  9,130,500  thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng; x    îng,  khèi  l­îng,  tiÕn  ®é,  chi  phÝ    x©y dùng; 25% 304,350,000 76,087,50 x  0   ­ Chi phÝ tæ chøc ®¶m b¶o an toµn,    5% 304,350,000 15,217,50 vÖ sinh m«i tr­êng cña c«ng tr×nh; x  0  ­  Chi  phÝ  tæ  chøc  lËp  ®Þnh  møc,    3% 304,350,000  9,130,500  ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh; x  ­ Chi phÝ tæ chøc kiÓm tra chÊt l­ îng vËt liÖu, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng      c«ng  tr×nh  theo  yªu  cÇu  cña  chñ  5% 304,350,000 15,217,50 x  ®Çu t­, nÕu cã; 0    chøng  nhËn  sù  phï  hîp  vÒ  chÊt  l­   îng c«ng tr×nh, nÕu cã;  5% 304,350,000 15,217,50 ­  Chi  phÝ  tæ  chøc  nghiÖm  thu,  x  0  thanh  to¸n,  quyÕt  to¸n  hîp  ®ång;      thanh  to¸n,  quyÕt  to¸n  vèn  ®Çu  t­  15% 304,350,000 45,652,50 x  x©y dùng c«ng tr×nh; 0  ­  Chi  phÝ  tæ  chøc  nghiÖm  thu,  bµn      giao c«ng tr×nh; 5% 304,350,000 15,217,50 x  0   ­  Chi  phÝ  khëi  c«ng,  kh¸nh  thµnh,    5% 304,350,000 15,217,50 tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o; x  0    ­  Chi  phÝ  tæ  chøc  thùc  hiÖn  c¸c    4% 304,350,000 12,174,00 c«ng viÖc qu¶n lý kh¸c. x  0   15,000,000, 2  Chi phí Löïa choïn nhaø thaàu  0.258% 0.258% x 38,700,00  Chi phí giaùm saùt thi coâng xaây  000   15,000,000, 0  3 döïng  2.081% 2.081% x 312,150,0 000 00 
  2.  10.000   20.000   15.000  CPQLDA  2.195   1.862   2.029  Laäp HSMT  0.286   0.229   0.258  Giaùm saùt  2.227   1.934   2.081 
  3.  8.000   7.000   3.000   7.000   3.000   25.000   5.000   3.000   5.000   5.000   15.000   5.000   5.000   4.000   100.000 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản