Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bảng tính khấu hao tài sản cố định

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

0
303
lượt xem
72
download

Đơn vị :……………… Mẫu số S71-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200… STT Tên tài sản cố định cho sản xuất, cung ứng dịch vụ Số hiệu TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Tỉ lệ khấu hao hoặc thời gian ứng dụng Số khấu hao năm Số khấu hao bình quân quý Đối tượng sử dụng … 8. … 9. … 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ngày …tháng…… năm 200… Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) Họ tên :……………… (Ký) Họ tên :……………… (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên :……………… ....

Lưu

Bảng tính khấu hao tài sản cố định
Nội dung Text

  1. Đơn vị :……………… Mẫu số S71-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200… STT Tên tài sản cố Số hiệu Nguyên Tỉ lệ khấu hao Số khấu Số khấu Đối tượng sử dụng định cho sản TSCĐ giá TSCĐ hoặc thời gian hao năm hao bình … … … xuất, cung ứng ứng dụng quân quý dịch vụ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ngày …tháng…… năm 200… Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên :……………… Họ tên :……………… Họ tên :………………

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản