Bảng tính khấu hao tài sản cố định

Chia sẻ: vantrungtran

Đơn vị :……………… Mẫu số S71-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200… STT Tên tài sản cố định cho sản xuất, cung ứng dịch vụ Số hiệu TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Tỉ lệ khấu hao hoặc thời gian ứng dụng Số khấu hao năm Số khấu hao bình quân quý Đối tượng sử dụng … 8. … 9. … 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ngày …tháng…… năm 200… Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) Họ tên :……………… (Ký) Họ tên :……………… (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên :……………… ....

Nội dung Text: Bảng tính khấu hao tài sản cố định

Đơn vị :……………… Mẫu số S71-SN
(Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC
ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 200…
STT Tên tài sản cố Số hiệu Nguyên Tỉ lệ khấu hao Số khấu Số khấu Đối tượng sử dụng
định cho sản TSCĐ giá TSCĐ hoặc thời gian hao năm hao bình
… … …
xuất, cung ứng ứng dụng quân quý
dịch vụ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ngày …tháng…… năm 200…
Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký) (Ký) (Ký, họ tên, đóng dấu)


Họ tên :……………… Họ tên :……………… Họ tên :………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản