BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Nội dung Text: BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

 

  1. Đơn vị:.............................. Mẫu số 06 – TSCĐ Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Số:................ BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ Tháng...........năm 200..... Nơi sử TK 627 – Chi phí S Tỷ lệ dụng Sản xuất chung TK 623 TK 641 TK 642 TK 241 TK 241 TK 241 TK 335 T khấu Chi phí Chi phí Chi phí XDCB Chi phí Chi phí Chi phí T hao Toàn DN sử bán quản lý dở trả trả phải Chi tiêu (%) Nguyên Số Phân Phân Phân Phân dụng hàng Doanh dang trước trước trả hoặc giá khấu xưởng xưởng xưởng xưởng máy thi nghiệp ngắn dài hạn thời TSCĐ hao (Sản (Sản (Sản (Sản công hạ gian sử phẩm) phẩm) phẩm) phẩm) dụng A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 I. Số khấu hao trích tháng trước 2 II. Số KH TSCĐ tăng trong tháng 3 III. Số KH TSCĐ giảm trong tháng 4 IV. Số KH trích tháng này (I+II+III) Cộng Ngày............. tháng........... năm.......... Ngưòi lập bảng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản