BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Phân tích tình hình ti chính qua bo co ti chính Cơng ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Chia sẻ: Kim Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
69
lượt xem
12
download

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Phân tích tình hình ti chính qua bo co ti chính Cơng ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam những năm gần đây, cùng với việc trở thành thành viên của WTO đ đặt ra sự cần thiết phải công khai các thông tin kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Phân tích tình hình ti chính qua bo co ti chính Cơng ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

  1. BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Phân tích tình hình ti chính qua bo co ti chính Cơng ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). Sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam những năm gần đây, cùng với việc trở thành thành viên của WTO đ đặt ra sự cần thiết phải công khai các thông tin kế toán. Bo co ti chính ngy nay l một bản tin cơng khai về tình hình ti chính doanh nghiệp. Vì vậy, phn tích bo co ti chính giữ một vai trị quan trọng trong cung cấp thơng tin ti chính nhằm
  2. gip người sử dụng (bên trong và bên ngoài doanh nghiệp) hiểu được sâu sắc tình hình ti chính cơ bản của một công ty, một đơn vị kinh tế từ đó đưa ra các quyết định phù hợp. Với vai trị quan trọng của phn tích bo co ti chính v qua thời gian thực tập tại Cơng ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), em quyết định thực hiện đề tài: “Phn tích tình hình ti chính qua bo co ti chính Cơng ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)”. Đề tài này hướng đến mục đích phân tích những vấn đề cơ bản về tài chính trên báo cáo tài chính như: tài sản – nguồn vốn, thu nhập – chi phí – lợi nhuận, dịng tiền, các tỷ số tài chính… để làm sáng tỏ hơn những vấn đề tài chính ẩn chứa bên trong thông tin trên báo cáo tài chính. Để đạt được mục đích đề tài, ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm các nội dung sau: - Chương I: Lý luận cơ bản về phân tích báo cáo ti chính. - Chương II: Giới thiệu về Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). - Chương III: Nhận xét và kiến nghị. Để đề tài đảm bảo tính lý luận v thực tế, qu trình nghin cứu được thực hiện thông qua: - Thu thập, tổng hợp lý luận từ lý thuyết. - Thu thập, chỉnh lý, phân tích qua những thông tin được cung cấp từ phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, với thời gian tiếp cận thực tế chưa nhiều nên bài luận không tránh có những sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến chỉ bảo của thầy cơ, cc cơ ch, anh chị trong cơng ty. L Minh Chu CHUYÊN ĐỀ: Lời mở đầu CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHN TÍCH BO CO TI CHÍNH. I. Khi niệm – Ý nghĩa phn tích bo co ti chính.
  3. 1. Khi niệm. 2. Ý nghĩa phn tích. II. Phương pháp và nguồn số liệu sử dụng phân tích báo cáo tài chính. 1. Phương pháp phân tích. 1.1. Phương pháp so sánh. 1.2. Phương pháp tỷ số ti chính. 1.3. Phương pháp liên hệ cân đối. 1.4. Các phương pháp khác. 2. Nguồn số liệu sử dụng cơ bản. 2.1. Hệ thống bo co ti chính 2.2. Cc nguồn khc III. Nội dung phn tích bo co ti chính. 1. Phn tích ti sản. 1.1. Chỉ tiu sử dụng 1.2. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản 1.3. Phân tích xu hướng chuyển biến năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản. 2. Phn tích nguồn vốn. 2.1. Chỉ tiu sử dụng. 2.2. Phn tích thực trạng tính hợp lý v hợp php nguồn vốn 2.3. Phn tích xu hướng chuyển biến tính hợp lý v hợp php nguồn vốn. 3. Phân tích mối quan hệ cân đối Tài sản - Nguồn vốn. 3.1. Mơ hình phn tích, ý nghĩa sử dụng, ý nghĩa phn tích. 3.2. Phân tích thực trạng cân đối Tài sản – Nguồn vốn . 3.3. Phân tích xu hướng chuyển biến cân đối Tài sản – Nguồn vốn 4. Phn tích Thu nhập – Chi phí - Lợi nhuận. 4.1. Chỉ tiu sử dụng. 4.2. Phn tích thực trạng Thu nhập – Chi phí – Lợi nhuận. 4.3. Phân tích xu hướng chuyển biến Thu nhập – Chi phí – Lợi nhuận. 5. Phn tích dịng tiền. 5.1. Chỉ tiu sử dụng. 5.2. Phn tích thực trạng dịng tiền.
  4. 5.3. Phân tích xu hướng chuyển biến dịng tiền. 6. Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản. 6.1. Phn tích tỷ lệ nợ. 6.2. Phn tích cc hệ số thanh tốn. 6.3. Phn tích cc hệ số lun chuyển vốn. 6.4. Phn tích cc tỷ suất sinh lời. 6.5. Phân tích các tỷ số sinh lời đối với công ty cổ phần. 7. Phn tích tình hình ti chính qua mơ hình Dupont. 7.1. Mơ hình Dupont. 7.2. Phn tích thực trạng tỷ suất lợi nhuận trn vốn sở hữu qua mơ hình Dupont. 7.3. Phn tích xu hướng chuyển biến tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu qua mô hình Dupont. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO) I. Giới thiệu về công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). 1. Lịch sử hình thnh v pht triển. 2. Giới thiệu về cơng ty. 3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật - tổ chức quản lý. 3.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 3.2. Quy trình cơng nghệ v tổ chức sản xuất. 3.3. Đặc điểm tổ chức quản lý. 4. Đặc điểm tài chính và tổ chức công tác kế toán. 4.1. Đặc điểm tài chính. 4.1.1. Nguồn hình thnh. 4.1.2. Quyền sử dụng. 4.1.3. Trch nhiệm. 4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 4.2.1. Mơ hình tổ chức kế tốn. 4.2.2. Chính sch kế tốn vận dụng. II. Giới thi ệu nguồn số liệu sử dụng phn tích thực trạng ti chính cơng ty. 1. Hệ thống bo co ti chính tại cơng ty.
  5. 2. Cc nguồn số liệu khc. III. Thực trạng ti chính của cơng ty qua phn tích bo co ti chính. 1. Phn tích ti sản. 1.1. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản. a. Phn tích thực trạng năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản qua giá trị, kết cấu. b. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản qua tỷ suất đầu tư, tỷ suất tự tài trợ, hệ số hao mịn. 1.2. Phân tích xu hướng chuyển biến năng lực và tiềm năng kinh tế ti sản. a. Phân tích xu hướng chuyển biến năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản qua giá trị, kết cấu. b. Phân tích xu hướng chuy ển biến năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản qua tỷ suất đầu tư, tỷ suất tự tài trợ, hệ số hao mịn. 2. Phn tích nguồn vốn. 2.1. Phn tích thực trạng tính hợp lý v hợp php nguồn vốn. a. Phn tích thực trạng tính hợp lý v hợp php nguồn vốn qua gi trị, kết cấu. b. Phn tích thực trạng tính hợp lý v hợp php nguồn vốn qua tỷ lệ nợ, tỷ lệ vốn sở hữu. 2.2. Phân tích xu hướng chuyển biến tính hợp lý v hợp php nguồn vốn. a. Phân tích xu hướng chuyển biến tính hợp lý v hợp php nguồn vốn qua gi trị, kết cấu. b. Phân tích xu hướng chuyển biến tính hợp lý v hợp php nguồn vốn qua tỷ lệ nợ, tỷ lệ vốn sở hữu. 3. Phn tích mối quan hệ cân đối Tài sản - Nguồn vốn. 3.1. Phân tích thực trạng cân đối Tài sản – Nguồn vốn. 3.2. Phân tích xu hướng cân đối Tài sản – Nguồn vốn. 4. Phn tích khi qut Thu nhập – Chi phí - Lợi nhuận. 4.1. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng Thu nhập – Chi phí – Lợi nhuận. a. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng Thu nhập – Chi phí – Lợi nhuận qua giá trị, kết cấu. b. Phân tích tiềm năng liên quan đến Thu nhập, chi phí, lợi nhuận tương lai. c. Phân tích khả năng đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu. 4.2. Phân tích xu hướng chuyển biến thu nhập, chi phí, lợi nhuận. a. Phân tích xu hướng chuyển biến thu nhập, chi phí, lợi nhuận qua giá trị, kết cấu. b. Phân tích tiềm năng liên quan đến Thu nhập, chi phí, lợi nhuận tương lai.
  6. c. Phân tích khả năng đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu. 5. Phn tích dịng tiền. 5.1. Phn tích thực trạng dịng tiền. 5.2. Phân tích xu hướng chuyển biến dịng tiền. 6. Phân tích các tỷ số tài chính cơ bản. 6.1. Phn tích Tỷ lệ nợ. a. Phn tích thực trạng Tỷ lệ nợ. b. Phn tích chuyển biến Tỷ lệ nợ. 6.2. Phn tích cc hệ số thanh tốn. a. Phn tích thực trạng cc hệ số thanh tốn. b. Phân tích xu hướng chuyển biến các hệ số thanh toán. 6.3. Phn tích cc hệ số lun chuyển vốn. a. Phn tích thực trạng cc hệ số lun chuyển vốn. b. Phn tích xu hướng chuyển biến các hệ số luân chuyển vốn. 6.4. Phn tích cc tỷ suất sinh lợi. a. Phn tích thực trạng cc tỷ suất sinh lợi. b. Phân tích xu hướng chuyển biến các tỷ suất sinh lợi. 6.5. Phân tích các tỷ suất sinh lợi đối với công ty cổ phần. a. Phn tích thực trạng cc tỷ suất sinh lợi. b. Phân tích xu hướng chuyển biến các tỷ suất sinh lợi. 7. Phn tích tình hình ti chính qua mơ hình Dupont. 7.1. Phn tích thực trạng ti chính qua mơ hình Dupont. 7.2. Phân tích xu hướng chuyển biến tài chính qua mơ hình Dupont. CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. I. Nhận xt: 1. Nhận xét về hoạt động sản xuất kinh doanh. 2. Nhận xt về tình hình ti chính. II. Kiến nghị: 1. Kiến nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh. 2. Kiến nghị về tình tình ti chính.
  7. 3. Kiến nghị về mơ hình phn tích bo co ti chính tĩm tắt. KẾT LUẬN Phụ lục số 1. Phụ lục số 2. Ti liệu tham khảo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản