BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Phân tích tình hình ti chính qua bo co ti chính Cơng ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Chia sẻ: kimku10

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam những năm gần đây, cùng với việc trở thành thành viên của WTO đ đặt ra sự cần thiết phải công khai các thông tin kế toán.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản