Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Chia sẻ: vantrungtran

Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng........năm Loại chứng từ gốc :……... Mẫu số: S04 -H Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số hiệu 2 Ngày tháng 3 NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) 4 Tổng số tiền 5 6 7 GHI ….TÀI KHOẢN GHI …CÁC TÀI KHOẢN 8 … … … … Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm các số ………..) Người lập biểu (Ký) Phụ trách kế toán (Ký) Họ tên :…….. Họ tên :…….. ....

Nội dung Text: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 -H
Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)


BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI
Số…………….
Ngày……tháng........năm
Loại chứng từ gốc :……...

Ngày CHỨNG TỪ GHI ….TÀI KHOẢN
tháng NỘI DUNG NGHIỆP VỤ
Tổng số GHI …CÁC TÀI KHOẢN
ghi sổ KINH TẾ PHÁT SINH
Số hiệu Ngày tiền
(CHỨNG TỪ GỐC)
tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 … … … …


Cộng

(Kèm theo ………………………………………gồm các số ………..)

Người lập biểu Phụ trách kế toán
(Ký) (Ký)
Họ tên :…….. Họ tên :……..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản