Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Chia sẻ: vantrungtran

Bộ, (Sở) : ………. Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng........năm Loại chứng từ gốc :……... Mẫu số: S04 -H Ngày tháng ghi sổ 1 CHỨNG TỪ Số hiệu 2 Ngày tháng 3 NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) 4 Tổng số tiền 5 6 7 GHI ….TÀI KHOẢN GHI …CÁC TÀI KHOẢN 8 … … … … Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm các số ………..) Người lập biểu (Ký) Phụ trách kế toán (Ký) Họ tên :…….. Họ tên :…….. ....

Nội dung Text: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

 

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 -H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng........năm Loại chứng từ gốc :……... Ngày CHỨNG TỪ GHI ….TÀI KHOẢN tháng NỘI DUNG NGHIỆP VỤ Tổng số GHI …CÁC TÀI KHOẢN ghi sổ KINH TẾ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tiền (CHỨNG TỪ GỐC) tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 … … … … Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm các số ………..) Người lập biểu Phụ trách kế toán (Ký) (Ký) Họ tên :…….. Họ tên :……..
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản