Bảng tổng hợp công thức Đạo hàm - Nguyên hàm - Mũ + Logarit..

Chia sẻ: Boom Boom Boom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
716
lượt xem
230
download

Bảng tổng hợp công thức Đạo hàm - Nguyên hàm - Mũ + Logarit..

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bảng tổng hợp công thức Đạo hàm - Nguyên hàm - Mũ + Logarit..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng tổng hợp công thức Đạo hàm - Nguyên hàm - Mũ + Logarit..

  1. BAÛNG COÂNG THÖÙC ÑAÏO HAØM - NGUYEÂN HAØM I. Caùc coâng thöùc tính ñaïo haøm. ' u u '.v u.v ' 1. (u v)' u' v' 2. (u.v)' u '.v u.v ' 3. v v2 ' 1 v' Heä Quaû: 1. ku ' k.u ' 2. v v2 II. Ñaïo haøm vaø nguyeân haøm caùc haøm soá sô caáp. Bảng đạo hàm Bảng nguyên hàm 1  ax  b     1 x 1 x ' x  1 u '   .u '.u 1  c,   1   x dx    ax  b  dx  a .   1  c  1 1 sin x  '  cos x sin u  '  u '.cos u  sin  ax  b  dx   a cos  ax  b   c  sin xdx   cos x  c 1  cos x  '   sin x  cos u  '  u '.sin u  cos  ax  b  dx  a sin  ax  b   c  cos xdx  sin x  c 1  tan x  '  cos  1  tan 2 x  tan u  '  cos ' u  u '. 1  tan u  u 2 1 1 1 2 x 2  cos 2 dx  tan x  c  cos  ax  b  dx  a tan  ax  b   c 2 x 1 1  cot x  '  sin1 x   1  cot x   cot u  '  sinu 'u  u '. 1  cot u   2  2 1  sin  ax  b  dx   a cot  ax  b   c  sin2 x dx   cot x  c 2 2 2 1 u' loga x ' loga u ' x ln a u.ln a 1 1 1 1 u'  x dx  ln x  c  ax  b dx  a ln ax  b  c ln x ' ln u ' x u ax a x   ax ' a x . ln a au ' a u .u '.ln a  a dx  x c  a dx   x c ln a  .ln a 1 ax  b ex ' ex  e  '  u '.e u u  e dx  e x x c  e dx  a e  c ax  b III. Vi phaân: dy y '.dx 1 VD: d(ax b) adx dx d (ax b ) , d(sin x ) cos xdx , d(cos x ) sin xdx , a dx dx dx d(ln x ) , d(tan x ) , d(cot x ) ... x cos2 x sin2 x Traàn Quang - 01674718379
  2. BAÛNG COÂNG THÖÙC MUÕõ - LOGARIT I. Coâng thöùc haøm soá Muõ vaø Logarit. Haùm soá muõ Haøm soá Logarit loga x M x aM 0 x, 0 a 1 loga 1 0 ; loga a 1 ; loga b  loga b 1  1 a   ;a   a  loga b loga b ; loga a   a  a loga b.c loga b loga c a .a  a   ;  a  a b   loga loga b loga c a  . a  a  c loga   a logb c c logb a ;a     a  a logc b a.b a .b ; loga b loga c.logc b b b logc a 1 loga b logb a a a   0 a 1 loga  loga    a 1 : a a   a 1 : loga  loga    0 a 1 : a a   0 a 1 : loga  loga    II.Moät soá giôùi haïn thöôøng gaëp. 1 x a 1 x log 1  x  1. lim 1 e 3. lim x 0  ln a 5. lim x 0 a  log e a x x x x 1  x  a 2. lim 1  x   e a 1 x 4. lim x 0 x  x Traàn Quang - 01674718379
Đồng bộ tài khoản