Bảng tổng quỹ lương

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
350
lượt xem
44
download

Bảng tổng quỹ lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng tổng quỹ lương

  1. BAÛNG TOÃNG QUYÕ LÖÔNG SAÛN PHAÅM Boä phaän: (A) (B) (C)=(A)x(B) STT ÑV KHAÙCH HAØNG PO MAÕ HAØNG SL ÑÔN GIA' THAØNH TIEÀN Toång löông saûn phaåm chuyeàn: ( D = toång C): Toång Ngaøy coâng chính cuûa chuyeàn (NCC: E): Toång ngaøy coâng taêng ca cuûa chuyeàn (NCTC: F): Toång ngaøy coâng chuû nhaät cuûa chuyeàn (NCCN: G): Löông trung bình moät ngaøy cuûa chuyeàn: ( H = D / (E + F + G)) Toång löông chính cuûa chuyeàn : ( I = H * E) Toång löông taêng ca cuûa toå: ( J = H * F * 1,5 ) Toång löông chuû nhaät cuûa toå: ( K = H * G * 2) Toång trôï caáp cho chuyeàn neáu coù laø: (L): Trôï caáp cho ngaøy coâng chính: ( M = L * E / (E + 1,5*F + 2 * G) Trôï caáp ngaøy coâng taêng ca: L * F * 1,5 / (E + 1,5*F + 2 * G) Trôï caáp ngaøy coâng chuû nhaät: L * G * 2 / (E + 1,5*F + 2 * G) Toång quyõ löông chính laø: M + I Toång quyõ taêng ca laø: N + J Toång quyõ chuû nhaät laø: O + K Ngöôøi laäp Tröôûng phoøng Keá toaùn Toång Giaùm ñoác duyeät
Đồng bộ tài khoản