Bánh ngọt, thạch, món tráng miệng với lò vi sóng

Chia sẻ: Minh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
115
lượt xem
33
download

Bánh ngọt, thạch, món tráng miệng với lò vi sóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

French crepe - Bánh crếp Pháp Thành phần: Cho 6 – 8 người ăn - 70 g bột. - 1/2 thìa cà phê bột nở. - 40g đường. - 1 quả trứng. - 70 ml sữa. - 40g bơ. - Vani. Cách làm: - Trộn tất cả các thành phần với nhau, trừ bơ. (1) - Bơ cho vào bát, đậy bằng tấm nhựa, nấu 1 – 2’, Medium cho đến khi tan, sau đó cho vào (1).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bánh ngọt, thạch, món tráng miệng với lò vi sóng

  1. French crepe ­ B¸nh crÕp Ph¸p Thµnh phÇn: Cho 6 – 8 ngêi ¨n ­ 70 g bét. ­ 1/2  th×a cµ phª bét në. ­ 40g ®êng. ­ 1 qu¶ trøng. ­ 70 ml s÷a. ­ 40g b¬. ­ Vani. C¸ch lµm: ­ Trén tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn víi nhau, trõ b¬. (1) ­ B¬ cho vµo b¸t, ®Ëy b»ng tÊm nhùa, nÊu 1 – 2’,  Medium cho ®Õn khi tan, sau ®ã cho vµo (1). ­   C¨ng   tÊm   nhùa   lªn   trªn   mét   ®Üa   n«ng   ®êng   kÝnh  kho¶ng 20cm. Dµn máng 2 th×a canh hçn hîp bét lªn  tÊm nhùa. NÊu kh«ng ®Ëy n¾p 45’, chÕ ®é High hoÆc  cho ®Õn khi b¸nh ®Æc. ­ Trang trÝ líp mÆt b¸nh tuú thÝch. ­ LÆp l¹i c¸c bíc trªn ®Ó lµm 6 – 8 b¸nh. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Italian Pizza Snack   Thµnh phÇn: ­ 1/4 chÐn sèt cµ chua. ­ 1/4 chÐn Mozzarella (n¹o nhá). ­ 4  th×a cµ phª pho m¸t Parmesan (n¹o nhá). ­ 1/4 chÐn xóc xÝch bß hoÆc heo (th¸i nhá). ­ 2 ®Õ b¸nh (b¸nh xèp níng Anh). ­ 1 th×a cµ phª giÊm rîu. ­ 1/2  th×a cµ phª bét hµnh.
  2. ­ 1/4  th×a cµ phª ®êng. ­ Tiªu 1 Ýt. C¸ch lµm: ­ Trén tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn trªn råi tr¶i lªn ®Õ  b¸nh. ­ Cho b¸nh vµo ®Üa, nÊu kh«ng ®Ëy n¾p chÕ ®é High  trong 2’20". ­ C¾t b¸nh lµm 4, dïng nãng. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Steamed Raisin Cake – B¸nh nho kh« Thµnh phÇn: ­ 90g bét m×. ­ 3 qu¶ trøng. ­ 70 g ®êng xay. ­ 50 g nho kh«. ­ 1 chót dÇu, b¬ ®Ó b«i khu«n. Cã thÓ thay nho kh« b»ng c¸c lo¹i qu¶ kh« kh¸c. C¸ch lµm: ­ R©y bét. T¸ch lßng ®á, lßng tr¾ng trøng. ­ §¸nh lßng trøng cho ®Õn khi næi. Thªm ®êng, ®¸nh  tiÕp. ­  Thªm lßng ®á, ®¸nh ®Õn khi næi cøng. ­ Thªm bét, ®¸nh nhanh tay. ­ Thªm nho, quÊy ®Òu. ­ §æ vµo khu«n ®∙ b«i dÇu, dµn ®Òu, ®Ëy b»ng giÊy  cuén (paper towel). High 4’30”. Almond Bean Curd – Th¹ch h¹nh nh©n Thµnh phÇn: ­ 2  th×a canh gelatin. ­ 600 ml níc.
  3. ­ 200ml S÷a. ­ 3/4  th×a canh chiÕt xuÊt, níc Ðp h¹nh nh©n. ­ 15 qu¶ nho ®ãng hép. ­ 6 qu¶ d©u. ­ 200ml níc si r« (tõ qu¶ nho ®ãng hép). C¸ch lµm:  ­   Cho   gelatin   vµo   nåi,   thªm   600   ml   níc.   §Ëy   n¾p  High  7 – 8’, khuÊy cho ®Õn khi tan. ­ Thªm s÷a, níc h¹nh nh©n, khuÊy ®Òu. ­  Cho vµo tñ l¹nh. ­   C¾t   thµnh   h×nh   thoi   nhá,   trang   trÝ   víi   nho   vµ  d©u, níc si r«. Cream Caramel – Caramen Thµnh phÇn:  Caramel: ­ 6  th×a canh ®êng xay. ­ 2 níc nãng. Hçn hîp s÷a trøng: ­ 3 qu¶ trøng. ­ 1,5  th×a canh ®êng xay. ­ 450ml s÷a. C¸ch lµm:  ­ Trén ®êng, níc nãng ®Ó lµm caramel trong b¸t.  ­ NÊu 3’High cho ®Õn khi caramel chuyÓn n©u vµng. ­ §æ Caramel vµo 4 khay nhá, ®Ó riªng. ­ KhuÊy trøng nhÑ tay, thªm s÷a ®Ó lµm hçn hîp s÷a  trøng. ­ §æ hçn hîp vµo khay. Cho 2 khay vµo nåi s©u.  ­ §æ níc s«i vµo nåi t¬ng ®¬ng víi møc hçn hîp. ­ NÊu Medium 10’. ¦íp l¹nh tríc khi ®æ ra ®Üa. ­ Lµm tiÕp víi 2 khay cßn l¹i. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  4. Screwpine Layer Cake – B¸nh ngät nhiÒu líp Thµnh phÇn (I) ­ 200g Butter Cake Premix. ­ 2 qu¶ trøng. ­ 180 ml níc l¸ døa hoÆc s÷a. ­ 3  th×a canh b¬ thùc vËt. ­ 1/2 bét  l¸ døa. ­ 1/4  th×a cµ phª tinh chÊt l¸ døa. Hçn hîp b¬ s÷a: (A) ­ 800 ml cream of coconut ­ 20ml níc l¸ døa hoÆc s÷a. ­ 1/4  th×a cµ phª tinh chÊt l¸ døa. (B) ­ 200g ®êng. ­ 1/2  th×a cµ phª muèi. ­ 8  th×a cµ phª Instant Jelly Powder. (C) ­ 7  th×a cµ phª bét ®Ëu xanh hoÆc bét ng«. C¸ch  lµm:  ­ Cho (I) trén ®Òu, ®¸nh ®Õn khi ®Æc. ­ Cho 7 – 8  th×a canh hçn hîp trªn vµo nåi vu«ng 8  inch. NÊu kh«ng ®Ëy n¾p High 2 – 3’. LÊy ra, lµm  tiÕp víi líp kh¸c. ­ Trén B, thªm A råi trén ®Òu. NÊu kh«gn ®Ëy n¾p  High  7 – 9’ ®Õn  khi th¹ch  tan,  thØnh  tho¶ng  quÊy  ®Òu. ­ Thªm C trén ®Òu. NÕu cÇn cho hçn hîp vµo tñ l¹nh  ®Ó 2 – 3h hoÆc ®Õn khi ®Æc l¹i.(II)
  5. ­ §Æt mét líp b¸nh vµo 1 ch¶o cïng kÝch cì víi líp  b¸nh, tr¶i hçn hîp  (II), tiÕp tôc lµm ®Ó cuèi cïng  lµ 1 líp b¸nh. ­ §Ó l¹nh cho ®Õn khi cøng, lÊy ra khái ch¶o. ­ Khi dïng, phñ II cßn l¹i lªn c¸c mÆt miÕng b¸nh. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Pancake   rolls   with   Coconut   filling   –   Pancake   cuén  dõa Thµnh phÇn: lµm 8 c¸i b¸nh Bét nhµo: ­ 100g bét m× kh«ng men. ­ 1/4  th×a cµ phª muèi. ­ 1 qu¶ trøng. ­ 100 ml níc cèt dõa ®Æc trén víi 70ml níc. ­ 1/8 bét l¸ døa hoÆc phÈm mµu xanh. Fillings: ­ 180g dõa n¹o t¬i. (A) ­ 20g ®êng n©u. ­ 50g ®êng thèt nèt. ­ 20g ®êng xay. ­ 100 ml níc. ­ 1 l¸ døa nghiÒn n¸t. (B) ­ 1 th×a canh b¬ thùc vËt. ­ 1/16  th×a cµ phª tinh chÊt dõa. ­ 1/16  th×a cµ phª tinh chÊt l¸ døa. ­ 1/4  th×a cµ phª muèi. Sèt:  ­ 100ml níc cèt dõa ®Æc.
  6. ­ 1/16  th×a cµ phª muèi. ­ 1 th×a canh bét ng«. C¸ch lµm: ­ Trén c¸c thµnh phÇn bét nhµo. ­ Trén A, nÊu kh«ng ®Ëy n¾p High 6’. ­ NÊu xong thªm B, ®Ó nguéi. (II) ­ C¨ng giÊy bãng trªn ®Üa trßn ®êng kÝnh 8 inch. ­ Cho 3,5  th×a canh bén nhµo , dïng th×a tr¶i máng  thµnh h×nh trßn ®êng kÝnh 6inch. ­ NÊu mçi pancake 1’chÕ ®é Medium. ­ Cho  1 th×a  canh (II)  vµo  gi÷a pancake,  gÊp  mÐp  råi cuén trßn l¹i.  ­ Trén sèt, nÊu High 1’ hoÆc cho ®Õn khi ®Æc l¹i.  Dïng sèt víi pancake. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ White fungus with papaya ­ §u ®ñ vµ nÊm tr¾ng. Thµnh phÇn: ­ 1 qu¶ ®u ®ñ chÝn muåi. ­ 25g nÊm tr¾ng. ­ 5g h¹nh nh©n ngät. ­ 5 g h¹nh nh©n ®¾ng. ­ 160g ®êng. C¸ch lµm:  ­ Ng©m nÊm Ýt nhÊt 3 giê. XРnhá, röa s¹ch, ®Ó r¸o.  Bá ch©n nÊm. ­ §u ®ñ gät vá, bá h¹t, th¸i miÕng 3cm3. ­ Cho nÊm, h¹nh nh©n, 500ml níc. NÊu ®Ëy n¾p High  20’. §Ó riªng 10’. ­ Cho ®u ®ñ, ®êng, 500ml níc s«i vµo. NÊu ®Ëy n¾p  Slow Cooking High 1h15’ – 1h30’. ­ Dïng cho 4 ngêi.
  7. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Taro   in   Red   and   Green   Beans   –   ChÌ   khoai   m«n   ®Ëu  xanh, ®Ëu ®á. Thµnh phÇn:  ­ 140g khoai m«n. ­ 50g ®Ëu ®á. ­ 50g ®Ëu xanh. ­ 30g bét cä sagu. ­ 160g ®êng (rock sugar) ­ 100ml s÷a dõa. C¸ch lµm: ­ Hai lo¹i ®Ëu ng©m Ýt nhÊt 6h, röa s¹ch, ®Ó r¸o.  Bét cä ngam Ýt nhÊt 30’, ®Ó r¸o. Khoai mì lét vá,  röa s¹ch, c¾t miÕng 1 cm3. ­ Cho ®Ëu, khoai, 700ml níc. NÊu ®Ëy n¾p High 20’.  §Ó 10’. NghiÒn nhÑ c¸c thµnh phÇn b»ng 1 c¸i th×a  to. ­ Thªm ®êng, 700ml níc s«i. KhuÊy ®Òu, nÊu ®Ëy n¾p  Slow Cook High 20’, Slow Cook Low 1h. ­ Sau khi nÊu thªm s÷a dõa, bét sagu. NÊu ®Ëy n¾p  High 4 – 6’ hoÆc cho ®Õn khi bét cä trong. KhuÊy Ýt  nhÊt mét lÇn trong qu¸ tr×nh nÊu. ­ Dïng cho 6 ngêi. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Shrimp Dumplings – B¸nh t«m hÊp.    Thµnh phÇn:  ­ 500g t«m. ­ 100g thÞt lîn xay (cã 1Ýt mì). ­ 30g m¨ng tre. ­ 150g bét m×. ­ 3  th×a canh bét s¾n.
  8. Gia gi¶m: (1) ­ 1  th×a cµ phª muèi. ­ 1  th×a cµ phª ®êng. ­ 2  th×a canh bét ng«. ­ 1 th×a cµ phª dÇu mÌ. ­ Tiªu. C¸ch lµm: ­ ChuÈn bÞ: + T«m bá vá,  íp 1 th×a cµ phª muèi, röa s¹ch, vÈy  r¸o. + M¨ng tre c¾t miÕng nhá, íp 0,5  th×a cµ phª muèi,  120ml níc. NÊu High 1’, ®Ó r¸o. + Bét nhµo: rãt 250ml níc s«i vµo hçn hîp bét m×,  bét s¾n. Nhµo kü, l¨n bét thµnh h×nh dµi, trßn. C¾t  thµnh   tõng   miÕng   10g   bét.   Dïng   c¸n   bét,   c¸n   máng  thµnh miÕng trßn. ­ Trén t«m, m¨ng, thÞt, hçn hîp 1. Thªm bét ng« tõ  tõ, cho ®Õn khi hçn hîp dÎo qu¸nh. ­ LÊy miÕng bét, cho 2  th×a cµ phª nh©n vµo.  ­ G¾n mÐp miÕng bét, xÕp nÕp b»ng c¸c ngãn tay ®Ó  cã c¸i b¸nh ®Ñp. ­ Cho 13 – 15 b¸nh vµo ®Üa thoa mì ®êng kÝnh 28 cm.  QuÐt dÇu lªn b¸nh, phun níc. ­ §Ëy n¾p b»ng tÊm bao dïng trong lß vi sãng. NhÊn  Steam menu 3 lÇn ®Ó Dumpling­hÊp. ­ LÆp l¹i cho ®Õn khi hÕt bét. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­ Mixed ingredents dumplings – B¸nh hÊp nh©n thËp cÈm Thµnh phÇn ­ 40g t«m ­ 150g thÞt xay
  9. ­ 60g thÞt lîn níng ­ 2 nÊm ®∙ ng©m në ­ 40g cµ rèt th¸i nhá. ­ 4 h¹t dΠTrung quèc. (Water chestnut) ­ 1 nh¸nh mïi t©y th¸i nhá ­ 1,2 chÐn bét m×. ­ 1 chÐn bét s¾n. Gia gi¶m: (1) 1/2 th×a muèi, 1/2 th×a ®êng, 1 th×a bét ng«, tiªu,  rîu mïi, dÇu mÌ. C¸ch lµm:  ­ ChuÈn bÞ: + T«m bá vá, íp víi 1 th×a muèi, röa s¹ch, vÈy r¸o. + ThÞt níng, nÊm, h¹t dΠTQ th¸i miÕng nhá. + Nhµo bét   : Rãt níc s«i 250 –300ml vµo bét mú,  bét s¾n, nhµo kü. Nhµo nÆn thµnh h×nh trô dµi, c¾t  miÕng   kho¶ng   15g,   dïng   c¸n   c¸n   máng   thµnh   h×nh  trßn. ­ Trén tÊt c¶ thµnh phÇn víi gia gi¶m. ­ LÊy mét miÕng bét, móc 1 th×a canh nh©n. GËp l¹i,  kh«ng xÕp nÕp c¶ hai mÐp ®Ó h¬i níc cã thÓ tho¸t  ra. ­ Cho 8 miÕng b¸nh vµo ®Üa ®êng kÝnh 28cm, quÐt dÇu  lªn b¸nh, phun níc vµo ®Üa. ­ §Ëy b»ng giÊy gãi dïng cho lß vi sãng, Ên Steam  menu 3 lÇn ®Ó Dumpling­hÊp. ­ LËp l¹i c¸c bíc ®Õn hÕt. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­ Shao mai  Thµnh phÇn:  ­ 350g thÞt lîn xay cã mì.
  10. ­ 200g t«m. ­ 28 –32 miÕng ¸o b¸nh (Wanton wrap) Gia gi¶m: (1) 1 th×a muèi, 1/2 th×a ®êng, 2 th×a canh bét ng«, 1  th×a dÇu mÌ, tiªu. C¸ch lµm: ­   T«m   bãc   vá,  íp   víi   1/2   th×a   muèi,   röa   s¹ch   ®Ó  r¸o. ­ Trén kü hçn hîp t«m, thÞt víi (1). Tõ tõ thªm bét  ngo cho ®Õn khi hçn hîp nh©n dÎo qu¸nh. ­   LÊy   ¸o   b¸nh,   cho   2   th×a   cµ   phª   nh©n.   XÕp   nÕp,  nh©n ë gi÷a nh b«ng hoa. ­ Cho 13 – 15 b¸nh vµo ®Üa ®êng kÝnh 28 cm ®∙ thoa  mì. B«i dÇu, phun níc lªn b¸nh. ­ §Ëy b»ng giÊy gãi dïng cho lß vi sãng, Ên Steam  menu 3 lÇn ®Ó Dumpling­hÊp. ­ LËp l¹i c¸c bíc ®Õn hÕt.
Đồng bộ tài khoản