Bank & Banking

Chia sẻ: Vuong Trung Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
207
lượt xem
65
download

Bank & Banking

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các ngân hàng sử dụng tiền từ những người gửi tiền để cho người khác vay nhưng người muốn vay. Họ có thể làm được điều này bởi vì họ có lý do tương đối chắc chắn rằng tất cả những người gửi tiền sẽ không cùng một lúc cần sử dụng số tiền của họ đã gửi tại ngân hàng. Nếu nhiều người gửi tiền cùng quyết định đến rút tiền tại ngân hàng, ngân hàng có thể sẽ không có đủ tiền mặt để trả cho tất cả họ. Nếu một người gửi tiền khác biết được điều này và đổ sô đến ngân hàng để...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bank & Banking

  1. Introduction Unit  (Page 3) Bank and Banking Ngân hàng và hoạt động của ngân hàng A bank is simply a business. Like other businesses, Một ngân hàng đơn giản là một doanh nghiệp. Giống bank try to make profits. They do this by providing như các doanh nghiệp khác, ngân hàng luôn cố tạo ra services and charging for those services. lợi nhuận. Họ cung cấp các dịch vụ và thu phí từ các dịch vụ đó. Banks use the money that people deposit with them Các ngân hàng sử dụng tiền từ những người gửi tiền để to lend to other people who want to borrow money. cho người khác vay nhưng người muốn vay. Họ có thể They can do this because they can reasonably be làm được điều này bởi vì họ có lý do tương đối chắc sure that not all the depositors will want to use their chắn rằng tất cả những người gửi tiền sẽ không cùng money at the same time. If many depositors decide một lúc cần sử dụng số tiền của họ đã gửi tại ngân to take out their money, the bank may find out that it hàng. Nếu nhiều người gửi tiền cùng quyết định đến rút does not have enough cash to pay them all. If other tiền tại ngân hàng, ngân hàng có thể sẽ không có đủ depositors hear of this money may probably all rush tiền mặt để trả cho tất cả họ. Nếu một người gửi tiền to the bank to claim back their money – The bank khác biết được điều này và đổ sô đến ngân hàng để đòi might then have to close down. The bank would lại tiền của mình – Ngân hàng có thể sẽ phải đóng cửa. have lost the trust, which is the most important Ngân hàng sẽ mất đi uy tín, đây là yếu tố quan trọng factor in its existence. nhất để một ngân hàng tốn tại. To make full use of its deposits a bank a wide range Để tận dụng tối đa các khoản tiền gửi, một ngân hàng of lending services and other banking functions. The sử dụng rộng rãi các dịch vụ cho vay và các chức năng banks make money by lending money, especially to khác của ngân hàng. Các ngân hàng tạo ra tiền bằng company customers who need large sums. These việc cho vay tiền, đặc biệt các khách hàng là công ty company customers expect many other services luôn là những người cần một lượng vốn lớn. Các khách and issuing guarantees. Many of these services do hàng là công ty mong muốn nhiều dịch vụ khác nhau và not involve lending money so the banks charge fixed phát hành việc bảo đảm. Nhiều dịch vụ không bao gồm amounts for each service. We call this kind of việc cho vay tiền nhưng ngân hangd sẽ thu một khoản income “Fee income”. phí cố định trên từng dịch vụ đó. Chúng ta gọi loại thu nhập này là “Thu nhập từ phí” Many bank services involve exchanging one currency into another – Foreign exchange. This is Nhiều ngân hàng thực hiện dịch vụ hoán đổi ngoại tệ - another profitable activity for banks because they Trên thị trường ngoại hối. Đó là một hoạt động sinh lời buy a currency at one rate and sell it at higher rate – khác cho ngân hàng bởi vì họ mua một loại tiền tệ ở The difference is “Exchange profit”. In short, the một mức lãi suất và bán chúng với mức lãi cao hơn - three main types of bank income are interest Khoản chênh lệch được gọi là “Thu nhập từ hoán đổi income, fee income and exchange profit. tiền tệ”. Tóm lại, có 3 khoản thu nhập chính của ngân hàng là thu nhập từ lãi, thu nhập từ phí và thu nhập từ hoán đổi tiền tệ. Banking is a profitable business and competition among banks is increasing. As competition Hoạt động ngân hàng là một hoạt động kinh doanh vì lợi increases it becomes more difficult to make profit. nhuận và có sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các For this reason banks are always looking for new ngân hàng. Do tính cạnh tranh mạnh mẽ nên ngày càng banking services in order to expand their business. trở nên khó khăn hơn để tạo ra lợi nhuận, Đó là lý do As a result, banks have become more interested in mà các ngân hàng luôn luôn tìm kiếm các dịch vụ ngân marketing… hàng mới trên cơ sở đó mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Kết quả là, các ngân hàng ngày càng trở nên quan tâm hơn đến việc tiếp thị, marketing sản phẩm…
Đồng bộ tài khoản