Báo cáo 103/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
3
download

Báo cáo 103/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 103/BC-LĐTBXH về kết quả hoạt động năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 103/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH c l p – T do – H nh phúc VÀ XÃ H I -------------- ------- S : 103/BC-L TBXH Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2009 BÁO CÁO K T QU HO T NG NĂM 2009 Th c hi n Th a thu n h p tác gi a T ch c T m nhìn th gi i qu c t - Vi t Nam và V Pháp ch , B Lao ng – Thương binh và Xã h i ã ký ngày 8/7/2009, trong năm 2009, V Pháp ch , B Lao ng – Thương binh và Xã h i ã ti n hành các ho t ng sau: 1. T p hu n th nghi m và hoàn thi n cu n tài li u “H tr pháp lu t và tâm lý cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t và nh ng ngư i có liên quan trong quá trình t t ng” bao g m 02 cu c: * T p hu n th nghi m cu n tài li u cho cán b các cơ quan công an, Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân vào ngày 28-29/7/2009 ( ã g i biên b n t p hu n cho T ch c T m nhìn th gi i qu c t - Vi t Nam); - Th i gian t p hu n: T p hu n ã ti n hành trong 2 ngày (ngày 28/7 n ngày 29/7/2009). - a i m t p hu n: B Lao ng – Thương binh và Xã h i, s 2 inh L , qu n Hoàn Ki m, TP Hà N i. - Thành ph n tham d t p hu n: i bi u n i t nh: + Tòa án nhân dân TP. Hà N i + H i thNm nhân dân TP. Hà N i + Vi n Ki m sát nhân dân t i cao + Vi n Ki m sát nhân dân TP. Hà N i + Công an qu n Hai Bà Trưng, Hà N i + Tòa án nhân dân qu n Hoàn Ki m, Hà N i + V H p tác Qu c t , B L TBXH
  2. + V Pháp ch , B L TBXH i bi u ngo i t nh: + Công an t nh Phú Th , Vĩnh Phúc, Hưng Yên, B c Ninh, Hà Nam + Vi n Ki m sát t nh Phú Th , Vĩnh Phúc, Hưng Yên, B c Ninh, Hà Nam + Tòa án nhân dân t nh Phú Th , Vĩnh Phúc, Hưng Yên, B c Ninh, Hà Nam + oàn Lu t sư t nh B c Ninh, Vĩnh Phúc - Ch trì t p hu n và gi ng viên: + Ch trì: Ông Hà ình B n, Phó V trư ng V Pháp ch , B L TBXH + TS Tr n M nh t: Vi n Khoa h c xét x , B Tư pháp + TS tâm lý ng Thanh Nga: B môn Tâm lý h c, i h c Lu t Hà N i + PGS, TS Nguy n Th Kim Quý: i h c Sư ph m Hà N i * T p hu n th nghi m cu n tài li u cho các c ng tác viên, tình nguy n viên, cán b các t ch c xã h i, i di n m t s gia ình ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t vào ngày 6-7/8/2009 ( ã g i biên b n t p hu n cho T ch c T m nhìn th gi i qu c t - Vi t Nam); - Th i gian t p hu n: T p hu n ã ti n hành trong 2 ngày (ngày 6/8 n ngày 7/8/2009). - a i m t p hu n: B Lao ng – Thương binh và Xã h i, s 2 inh L , qu n Hoàn Ki m, TP Hà N i. - Thành ph n tham d t p hu n: i bi u n i t nh: - H i B o v Quy n tr em Vi t Nam - 02 C ng tác viên xã h i phư ng Thanh Xuân Nam, qu n Thanh Xuân, Hà N i - 02 i di n gia ình ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t t i phư ng Thanh Xuân Nam, qu n Thanh Xuân, Hà N i - H i C u chi n binh Vi t Nam - Trung ương H i liên hi p ph n
  3. - S L TBXH Hà N i - Qu B o v tr em - Save the children UK - TW oàn TNCSHCM i bi u ngo i t nh: - S L TBXH H i Dương, Phú Th , Hà Nam, Hưng Yên, B c Ninh, Vĩnh Phúc - H i Liên hi p ph n t nh H i Dương, Phú Th , Hà Nam, Hưng Yên, B c Ninh, Vĩnh Phúc - oàn TNCS H Chí Minh t nh H i Dương, Phú Th , Hà Nam, Hưng Yên, B c Ninh, Vĩnh Phúc - Ch trì và Gi ng viên t p hu n: - Ch trì: Ông Hà ình B n, Phó V trư ng V Pháp ch , B L TBXH - ThS Nguy n M nh Hùng: i h c Lu t Hà N i - TS tâm lý ng Thanh Nga: B môn Tâm lý h c, i h c Lu t Hà N i - PGS, TS Nguy n Th Kim Quý: i h c Sư ph m Hà N i 02 cu c t p hu n ã cung c p ki n th c và tài li u cho cán b các cơ quan công an, ki m sát, tòa án và các c ng tác viên, tình nguy n viên, cán b các t ch c xã h i, i di n m t s gia ình ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t h tr pháp lu t và tâm lý xã h i i v i ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t và nh ng ngư i có liên quan trong quá trình t t ng ng th i l y ý ki n óng góp r ng rãi c a các i tư ng có liên quan góp ph n hoàn thi n cu n tài li u trên. H u h t ý ki n trong 02 cu c t p hu n u nh t trí cao vi c s m hoàn thi n cu n tài li u này là r t c n thi t và cu n tài li u này là cu n tài li u chung, t n n t ng cho nh ng cu n tài li u nh phù h p hơn v i t ng i tư ng liên quan. Nên t tên cu n tài li u là “Ki n th c h tr pháp lu t và tâm lý cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t”. 2. Ch nh s a, hoàn thành và in n cu n tài li u h tr tâm lý cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t: V Pháp ch , B Lao ng – Thương binh và Xã h i cùng v i các chuyên gia v tâm lý và tư pháp ã ch nh s a, hoàn thi n và ti n hành in n cu n tài li u “Ki n th c h tr pháp lu t và tâm lý cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t”. 3. Xây d ng tài li u hư ng d n chi ti t cán b tư pháp; c ng tác viên, cán b ngành lao ng, thương binh và xã h i, cán b các t ch c xã h i; ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t và gia ình v cách th c, phương pháp h tr tâm
  4. lý cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t và nh ng ngư i có liên quan trong quá trình tham gia t t ng: V quá trình xây d ng 03 cu n tài li u, V Pháp ch ã t ch c h p nhóm chuyên gia tư pháp, tâm lý và m t s chuyên gia thu c m t s b ngành khác (Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Y t , B L TBXH, B Giáo d c và ào t o, B Tư pháp, i h c Sư ph m Hà N i, i h c Lu t Hà N i, H i B o v Quy n tr em Vi t Nam, H i C u chi n binh, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Hà N i, Trung ương oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, Vi n Nghiên c u Thanh niên, S L TBXH Hà N i) xây d ng cương sơ b , th ng nh t v n i dung, cách th c và xây d ng cương chi ti t cho cu n tài li u dành cho cán b tư pháp. Bư c ti p theo là l y ý ki n các cơ quan chuyên môn và ti n hành xây d ng d th o cu n tài li u (các chuyên gia chính trong xây d ng tài li u g m có 04 chuyên gia: Chuyên gia v tư pháp, tâm lý). Sau ó, l y ý ki n các bên liên quan ch nh s a và hoàn thi n cu n tài li u. 03 cu n tài li u t p trung hư ng d n chi ti t v cách th c, phương pháp h tr v pháp lu t và tâm lý xã h i cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t và nh ng ngư i có liên quan i v i 3 nhóm i tư ng chính có liên quan: M i cu n tài li u ư c thi t k v hình th c và n i dung cũng như cách trình bày phù h p v i t ng nhóm i tư ng. Nhóm i tư ng th nh t là cán b tư pháp (các cơ quan như ki m sát, tòa án, công an); nhóm i tư ng th hai là các c ng tác viên, cán b ngành lao ng, thương binh và xã h i, cán b các t ch c chính tr - xã h i, cán b các t ch c xã h i; nhóm i tư ng th ba là gia ình, ngư i giám h ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t. 4. Ch nh s a, hoàn thành và in n 03 cu n tài li u hư ng d n v cách th c và phương pháp h tr tâm lý cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t: V Pháp ch ph i h p v i các chuyên gia tư pháp, tâm lý ã c, ch nh s a và hoàn thi n ng th i ti n hành in n 03 cu n tài li u trên. 5. K ho ch phân phát tài li u năm 2010 (bao g m 01 cu n tài li u “Ki n th c pháp lu t và h tr ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t” và 03 cu n s tay hư ng d n chi ti t v cách th c và phương pháp h tr tâm lý cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t) – hi n nay chưa có kinh phí cho vi c phân phát tài li u: * Cu n tài li u “Ki n th c pháp lu t và h tr ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t” (in 1500 cu n): - Phân phát 1000 cu n cho các cơ quan Trung ương và 63 t nh, thành ph (bao g m các cơ quan: Công an, Ki m sát, Tòa án, Tư pháp, Lao ng, Thương binh và Xã h i, oàn Lu t sư); - Theo Th a thu n h p tác gi a T ch c T m nhìn th gi i - Vi t Nam và V Pháp ch , B Lao ng – Thương binh và Xã h i, năm 2010 s t ch c 03 cu c t p hu n th nghi m 03 cu n tài li u hư ng d n v chi ti t v cách th c và phương pháp h tr tâm lý cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t dành cho 03 i tư ng (như ã trình bày trên): phân phát 500 cu n tài li u trong t p hu n.
  5. * 03 cu n s tay hư ng d n chi ti t v cách th c và phương pháp h tr tâm lý cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t (in 2000 cu n x 3 = 6000 cu n): - Phân phát 1500 cu n x 3 = 4500 cu n cho các cơ quan Trung ương và 63 t nh, thành ph (bao g m các cơ quan: Công an, Ki m sát, Tòa án, Tư pháp, Lao ng, Thương binh và Xã h i, oàn Lu t sư, C ng tác viên xã h i, Cán b m t s t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, m t s gia ình ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t). - Theo Th a thu n h p tác gi a T ch c T m nhìn th gi i – Vi t Nam và V Pháp ch , B Lao ng – Thương binh và Xã h i, năm 2010 s t ch c 03 cu c t p hu n th nghi m 03 cu n tài li u hư ng d n v chi ti t v cách th c và phương pháp h tr tâm lý cho ngư i chưa thành niên vi ph m pháp lu t dành cho 03 i tư ng (như ã trình bày trên): phân phát 500 cu n x 3 = 1500 cu n trong t p hu n. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V PHÁP CH Nơi nh n: PHÓ V TRƯ NG - T ch c World Vision; - Lưu VT, PC. Hà ình B n
Đồng bộ tài khoản