Báo cáo 107/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
5
download

Báo cáo 107/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 107/BC-LĐTBXH về tình hình và kết quả hoạt động quý III và kế hoạch hoạt động quý IV-2009 của đề án “tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 - 2012” do Ban Điều hành đề án số 31 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 107/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc BAN I U HÀNH ÁN S ------------- 31 ------ S : 107/BC-L TBXH Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2009 BÁO CÁO V TÌNH HÌNH VÀ K T QU HO T NG QUÝ III VÀ K HO CH HO T NG QUÝ IV-2009 C A ÁN “TUYÊN TRUY N PH BI N PHÁP LU T CHO NGƯ I LAO NG VÀ NGƯ I S D NG LAO NG TRONG CÁC LO I HÌNH DOANH NGHI P T 2009 - 2012” Th c hi n Quy t nh s 31/2009/Q -TTg ngày 24/2/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t “ án Tuyên truy n ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các lo i hình doanh nghi p giai o n 2009-2012” (sau ây g i là án 31), Ban i u hành án ã h p ngày 28/9/2009 ánh giá tình hình tri n khai ho t ng c a án trong Quý III/2009 và th ng nh t chương trình công tác Quý IV/2009, c th như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HO T NG C A ÁN TRONG QUÝ III/2009 M t s k t qu bư c u 1. Công tác ch o, ph i h p, hư ng d n th c hi n Sau khi án có hi u l c thi hành, Ban i u hành án ã ư c thành l p theo Quy t nh s 559/Q -L TBXH ngày 04/5/2009. Ban i u hành án ã xây d ng Quy ch ho t ng c a Ban i u hành; T thư ký án, và có công văn s 1848/L TBXH-PC ngày 02/6/2009 hư ng d n các cơ quan, t ch c và a phương tri n khai th c hi n án Tuyên truy n ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng theo Quy t nh s 31/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Ban i u hành án ã cùng các Ti u án t ng h p trình B Tài chính phê duy t b sung kinh phí năm 2009, hư ng d n các a phương xây d ng K ho ch ho t ng và l p d toán kinh phí th c hi n án t i các a phương. Vi c ch o th c hi n các Ti u án cũng ã ư c tri n khai t i các cơ quan, t ch c như: T ng liên oàn lao ng Vi t Nam, Liên minh H p tác xã Vi t Nam, Phòng thương m i và công nghi p Vi t Nam và t i nhi u t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Thành ph H Chí Minh, Bình Dương, Bình Thu n, Bình Phư c, C n Thơ, Cà Mau, Gia Lai, B c Ninh, … Trong quá trình t ch c th c hi n án, Ban i u hành ã k p th i h tr , hư ng d n các cơ quan, t ch c thành viên, các Ti u án và các a phương tri n khai các ho t ng, gi i áp nh ng vư ng m c phát sinh.
  2. 2. Ho t ng kh o sát tình hình tuyên truy n ph bi n pháp lu t t i doanh nghi p ây là ho t ng kh i u c a án nói chung và c a Ti u án 1 nói riêng. Cu c kh o sát ã ư c ti n hành t u tháng 8/2009 v i 2.700 phi u t i 80 doanh nghi p thu c m i lo i hình t i 16 t nh, thành ph trên 3 mi n t nư c. Hi n nay ang nh p s li u kh o sát. Báo cáo kh o sát s ư c nghi m thu và g i các cơ quan, t ch c liên quan trong tháng 10/2009. Ngoài ra, Ti u án 3 c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ã ti n hành kh o sát v i 700 phi u h i công nhân lao ng t i 7 t nh và ã có k t qu kh o sát, c th như sau: - V Lu t Công oàn: Ch có 6,5% công nhân lao ng trong doanh nghi p dân doanh và 5% công nhân lao ng trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài bi t rõ. - V Lu t Lao ng: Ch có 7,2% công nhân lao ng trong doanh nghi p dân doanh và 5,6% công nhân lao ng trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài bi t rõ. - V Lu t B o hi m Xã h i: Ch có 8,3% công nhân lao ng trong doanh nghi p dân doanh và 5% công nhân lao ng trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài bi t rõ. - V Lu t B o hi m y t : Ch có 10% công nhân lao ng trong doanh nghi p dân doanh và 9,1% công nhân lao ng trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài bi t rõ. T k t qu trên cho th y nhu c u ào t o cán b công oàn cơ s và tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho cán b công oàn cơ s và công nhân lao ng là r t l n. 3. Ho t ng t p hu n Các Ti u án ã t ch c 05 l p t p hu n cho cán b làm công tác tuyên truy n, c th : cơ quan thư ng tr c Ban i u hành án là B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã ph i h p v i B Tư pháp t ch c 02 cu c t p hu n cho i tư ng là cán b tr c ti p làm công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t (TTPBPL) t i các S Lao ng - Thương binh và Xã h i t i mi n B c và mi n Nam; Liên minh H p tác xã Vi t Nam ã t ch c 03 cu c t p hu n cho cán b thu c Ban i u hành Ti u án 5, các Ban, các ơn v tri n khai, i ngũ làm công tác TTPBPL, cán b nhân s , cán b công oàn t i Liên minh hai mi n B c, Nam. Ngoài ra các Ti u án khác ã th c hi n l ng ghép TTPBPL vào các ho t ng t p hu n, h i th o chuyên môn cho i tư ng thu c lĩnh v c ngành qu n lý, s d ng các ngu n ngân sách huy ng và ngu n tài tr khác (VCCI, B Tư pháp). 4. Ho t ng biên so n tài li u TTPBPL Hi n nay các Ti u án ang trong quá trình biên so n tài li u ph c v cho ho t ng c a án, c th : T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam ang trong quá trình xây d ng cu n “S tay pháp lu t lao ng”, biên so n t rơi v i nh ng n i dung liên quan n quy n l i và trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng; Liên minh H p tác xã Vi t Nam ang ti n hành t p h p và biên so n tài li u hư ng d n k
  3. năng tư v n pháp lu t lao ng và quan h lao ng trong các HTX; B Lao ng - Thương binh và Xã h i ang biên so n cu n “S tay ph bi n pháp lu t lao ng”, “Nh ng i u c n bi t v B o hi m t nguy n”, ngoài ra ang ti n hành in n t rơi v B o hi m th t nghi p, ch m d t h p ng lao ng. B Tư pháp ã biên so n và công b trên trang thông tin i n t c a B cương gi i thi u các Lu t ư c Qu c h i thông qua g n ây, phát hành hàng tháng c san tuyên truy n v các lu t m i ban hành. Ngoài ra, các Ti u án u biên so n và phát hành nhi u tài li u ph c v cho công tác TTPBPL theo chuyên v i s h tr k thu t và tài chính t các chương trình, d án khác. 5. Ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t Ti u án 1 ã ph i h p v i Báo Lao ng - Xã h i ra chuyên trang “Ph bi n Pháp lu t” ra hàng tu n. ã t ch c h i ngh Ph bi n pháp lu t v B o hi m xã h i và B o hi m th t nghi p cho hơn 100 doanh nghi p t i Khu Công nghi p Tiên Du, B c Ninh. Các Ti u án khác và a phương cũng có nhi u ho t ng TTPBPL cho các i tư ng c a mình nhưng chưa có báo cáo. II. ÁNH GIÁ 1. M t ư c Có th th y, vi c th c hi n án t i các cơ quan, t ch c ã tri n khai và t ư c nh ng k t qu bư c u. Nh n th c c a các cơ quan, t ch c, ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng v t m quan tr ng c a công tác TTPBPL và s c n thi t c a án ã có bư c chuy n căn b n, nh t là c p a phương. Các cơ quan, t ch c, a phương ã ch ng xây d ng k ho ch tri n khai Ti u án v i nhi u cách làm phù h p, có hi u qu . c bi t các Ti u án ã chú ý k t h p, l ng ghép vi c th c hi n án v i Chương trình công tác chuyên môn và chú tr ng nhu c u c a i tư ng. 2. M t h n ch - Vi c tri n khai các Ti u án chưa ng u, nhi u a phương chưa báo cáo v tình hình tri n khai án. - Kh i lư ng các ho t ng ã tri n khai còn ít và ch t lư ng chưa cao do ngu n nhân l c h n ch , k năng tuyên truy n ph bi n còn y u, s ph i k t h p gi a các cơ quan, t ch c chưa th t hi u qu ; - Ch báo cáo th c hi n chưa k p th i, do ó vi c ánh giá chưa toàn di n. - Kinh phí dành cho vi c tri n khai án còn nhi u khó khăn không theo yêu c u và c p ch m. III. K HO CH HO T NG C A ÁN TRONG QUÝ IV/2009
  4. - Các Ti u án và các a phương ti p t c th c hi n các ho t ng c a án trong ó c n t p trung hoàn thành m t s ho t ng chính sau ây: + Hoàn thành vi c x lý s li u xây d ng Báo cáo k t qu kh o sát tình hình TTPBPL cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng t i doanh nghi p làm cơ s xây d ng và tri n khai ho t ng c a án trong nh ng năm ti p theo t t hơn. + T ch c t p hu n v pháp lu t lao ng cho i ngũ cán b TTPBPL n ng c t c a cơ quan, t ch c, a phương trong ó chú tr ng m t s n i dung m i mang tính th i s như gi i quy t tranh ch p lao ng, b o hi m th t nghi p, m t s chính sách h tr doanh nghi p và ngư i lao ng m t vi c do suy gi m kinh t ; lu t công oàn và m t s lu t m i ban hành liên quan t i quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng. - Hoàn thành vi c biên so n tài li u ph c v cho công tác TTPBPL theo k ho ch, m b o tính th ng nh t và chính xác v n i dung gi a các tài li u do các cơ quan, t ch c biên so n. - Tri n khai r ng hơn các ho t ng TTPBPL cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng t i các doanh nghi p, nh t là trong nh ng tháng cu i năm thư ng x y ra ình công v i phương châm a d ng hóa các hình th c TTPBPL và nâng cao ý th c tìm hi u và tuân th pháp lu t c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. - Hoàn thành vi c ban hành chính sách khuy n khích doanh nghi p t t ch c TTPBPL. Ti u án 2 (B Tài chính) xem xét kh năng l ng thép Chính sách khuy n khích doanh nghi p t t ch c TTPBPL vào Thông tư s a i hư ng d n v thu doanh nghi p ang ư c so n th o v a ơn gi n hóa th t c hành chính v a k p th i ph c v cho vi c l p D toán năm 2010 c a án. - Tri n khai s m công tác l p K ho ch ho t ng và D toán kinh phí cho năm 2010. IV. KI N NGHN 1. Các Thành viên Ban i u hành tăng cư ng hơn n a tính ch ng trong vi c ôn c, giám sát và ph i h p các ho t ng c a các Ti u án, c bi t c p a phương tránh tình tr ng m t s Ti u án và m t s a phương tri n khai ch m nh hư ng t i ti n chung. 2. B Tài chính khNn trương xây d ng chính sách khuy n khích doanh nghi p t t ch c TTPBPL và s m ban hành Thông tư s a i, b sung Thông tư s 63/2005/TT- BTC t o i u ki n m b o kinh phí t t hơn cho án. 3. B Tư pháp quan tâm l ng ghép công tác ào t o i ngũ cán b TTPBPL c a án này vào ho t ng c a Ti u án 2. 4. ngh V K ho ch - Tài chính c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n c th v vi c l p D toán kinh phí năm 2010.
  5. TM. BAN I U HÀNH ÁN TRƯ NG BAN I U HÀNH ÁN Nơi nh n: TH TRƯ NG B LAO NG - - Các Ti u án; - Các thành viên B H án; THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B trư ng ( b/c); - Các S L TBXH ( th c hi n và ph i h p); - Lưu PC, VT. Ph m Minh Huân
Đồng bộ tài khoản