Báo cáo 115/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
4
download

Báo cáo 115/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 115/BC-LĐTBXH về kết quả 9 tháng đầu năm 2009 triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 115/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 115/BC-L TBXH Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2009 BÁO CÁO K T QU 9 THÁNG U NĂM 2009 TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 C A CHÍNH PH V CHƯƠNG TRÌNH H TR GI M NGHÈO NHANH VÀ B N V NG I V I 61 HUY N NGHÈO Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo (nay là 62 huy n) ã tri n khai th c hi n ư c hơn 9 tháng. Th i gian qua, dư i s ch o quy t li t c a Chính ph , s tham gia tích c c c a các B , ngành, các a phương và các Doanh nghi p ư c phân công giúp huy n nghèo, Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo ã t ư c k t qu như sau: I. CÔNG TÁC CH O C A CHÍNH PH VÀ HƯ NG D N TH C HI N C A CÁC B , NGÀNH: các cơ ch , chính sách c a Ngh quy t 30a c a Chính ph s m ư c th c hi n, sau khi Ngh quy t 30a ư c ban hành, Th tư ng Chính ph ã ban hành 2 quy t nh g m: - Quy t nh s 70/2009/Q -TTg ngày 27/4/2009 V chính sách luân chuy n, tăng cư ng cán b ch ch t cho các xã thu c 61 huy n nghèo và chính sách ưu ãi, khuy n khích thu hút trí th c tr , cán b chuyên môn k thu t v tham gia t công tác t i các xã thu c 61 huy n nghèo theo Ngh quy t s 30a. - Quy t nh s 71/2009/Q -TTg ngày 29/4/2009 Phê duy t án h tr các huy n nghèo Ny m nh xu t khNu lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai o n 2009- 2020. Theo ch c năng nhi m v ư c giao, các B cũng ã khNn trương ban hành các văn b n hư ng d n các a phương xây d ng và tri n khai th c hi n án, c th : - B K ho ch và u tư ã có văn b n s 802/BKH-KT P&LT ngày 11 tháng 2 năm 2009 v hư ng d n xây d ng án phát tri n kinh t - xã h i nh m gi m nghèo nhanh và b n v ng c p huy n giai o n 2009 – 2020; công văn 1540/BKH- KT P&LT ngày 11 tháng 3 năm 2009 hư ng d n m t s n i dung c n t p trung xây d ng án gi m nghèo c p huy n. ã ph i h p v i B Tài chính xây d ng thông tư hư ng d n L ng ghép các ngu n v n trên a bàn các huy n nghèo, hi n ang l y ý ki n các B liên quan hoàn thi n và ban hành.
  2. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ban hành Thông tư 06/2009/TT-BNN ngày 10/2/2009 hư ng d n xây d ng quy ho ch s n xu t nông – lâm – ngư nghi p, b trí dân cư i v i 61 huy n nghèo và Thông tư 08/2009/TT-BNN ngày 26/2/2009 hư ng d n th c hi n m t s chính sách h tr phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p và th y s n theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph . - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ã ban hành Thông tư 06/2009/TT-NHNN ngày 9/4/2009 Quy nh chi ti t v chính sách cho vay ưu ãi lãi su t theo Chương trình h tr các huy n nghèo t i Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP. - B Công thương ã có văn b n hư ng d n th c hi n Ngh quy t 30a (Công văn hư ng d n s 5036/BCT-KH ngày 2/6/2009). - y ban Dân t c ã có văn b n hư ng d n m t s n i dung chương trình, chính sách dân t c trong xây d ng án gi m nghèo nhanh và b n v ng c a các huy n nghèo theo Ngh quy t 30a (Công văn s 405/UBDT-CSDT ngày 1/6/2009). - Ngân hàng Chính sách xã h i ã có văn b n hư ng d n th c hi n cho vay ưu ãi lãi su t i v i h nghèo t i 61 huy n nghèo (Công văn s 1520/NHCS-TDNN ngày 15/6/2009). - Liên B Xây d ng – B Tài chính – B K ho ch và u tư – B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn – Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ã ban hành Thông tư liên t ch s 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKH T-BNNPTNT-NHNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 hư ng d n th c hi n Quy t nh s 167/Q -TTg ngày 12/12/2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr h nghèo v nhà . - Ngày 9/9/2009, liên B : Lao ng – Thương binh và Xã h i, Tài chính ã ban hành thông tư liên t ch s 31/2009/TTLT-BL TBXH-BTC hư ng d n th c hi n m t s n i dung quy t nh s 71/2009/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án “H tr các huy n nghèo Ny m nh xu t khNu lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai o n 2009 - 2020”. - B Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i các B liên quan ã t ch c 03 l p t p hu n v Ngh quy t 30a cho cán b lãnh o các ngành c p t nh, Ch t ch, Phó Ch t ch và các phòng chuyên môn các huy n nghèo khu v c mi n Trung và Tây Nguyên (t ch c t i à N ng); khu v c các t nh phía B c (t ch c t i Yên Bái); các t nh và huy n nghèo khu 4 cũ t i Thanh Hóa. Chương trình t p hu n t p trung vào nh ng n i dung cơ b n c a Ngh quy t 30a, các văn b n hư ng d n c a B , ngành trung ương; n i dung t p hu n v giám sát, ánh giá; phương pháp l p k ho ch có s tham gia và phát tri n c ng ng. Chương trình, n i dung t p hu n ư c cán b a phương tham d ánh giá t t, thi t th c. - Các B , ngành còn l i theo s phân công c a Chính ph ang hoàn thi n các văn b n hư ng d n, m b o Ngh quy t 30a có y cơ s pháp lý tri n khai trong th c t : + B Tài chính ã d th o Thông tư hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính th c hi n Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i các huy n nghèo; d th o
  3. văn b n hư ng d n Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n cho vay ưu ãi iv i các huy n nghèo. + Liên b Tài chính – K ho ch và u tư ã d th o Thông tư liên t ch hư ng d n l ng ghép các ngu n v n trên a bàn 61 huy n nghèo, ang l y ý ki n các B , ngành. II. K T QU TRI N KHAI TH C HI N C A CÁC NA PHƯƠNG. 1. Xây d ng và Phê duy t án gi m nghèo c p huy n. n ngày 15/9/2009, toàn b án c a 62 huy n nghèo hoàn thành vi c xây d ng và ã ư c UBND c p t nh phê duy t, Cao B ng là t nh cu i cùng hoàn thành phê duy t án. 2. K t qu bư c u th c hi n m t s chính sách. Năm 2009 Chính ph ã t m ng 1.550 t ng, m i huy n 25 t ng tri n khai th c hi n ngay các chính sách, d án; 500 t ng u tư cho 121 c m xã; 1.000 t ng th c hi n Quy t nh 167/2008/Q -TTg v nhà ; 180 t ng tr ng m i theo m c Ngh quy t 30a d án 5 tri u ha r ng i v i 60 huy n nghèo; thông báo t m ng kinh phí s nghi p năm 2009 th c hi n các chính sách h tr h nghèo phát tri n s n xu t, khoán khoanh nuôi b o v r ng, h tr h c ngh , xu t khNu lao ng … cho các huy n nghèo v i t ng s ti n 313,01 t ng. Các a phương ã t p trung ch o th c hi n ngay các chính sách m i trong năm 2009, c th : a. V Chính sách h tr nhà cho h nghèo: T ng s lư ng nhà c n h tr trên a bàn 62 huy n nghèo là: 77.311 căn. V i s h tr kinh phí c a Nhà nư c: 1.000 t ng, các Doanh nghi p: 398 t ng, Qu vì ngư i nghèo các a phương và óng góp c a h hàng, dòng t c h nghèo, n ngày 15 tháng 10 năm 2009, các huy n ã kh i công xây d ng 52.321/77.311 ( t 67,67% k ho ch), trong ó ã có 14.844 nhà hoàn thành bàn giao cho h nghèo s d ng ( t 19,2% k ho ch). Qua ki m tra m t s a phương, vi c h tr làm nhà cho h nghèo ư c các huy n t ch c th c hi n nghiêm túc, có k ho ch chi ti t và phân công trách nhi m c th cho t ng ng chí lãnh o huy n, xã ch o tr c ti p; h nghèo u bi t ư c các ngu n l c h tr t nhà nư c, vay tín d ng ưu ãi và h tr c a doanh nghi p, t mình ho c hình thành các nhóm tương tr làm nhà cho chính mình. Di n tích, k t c u nhà th c hi n theo ch o 3 “c ng”, tùy t ng nơi s d ng v t li u phù h p v i a bàn, h n ch vi c khai thác g làm nhà. Di n tích bình quân t 30 – 40 m2 tr lên, nhà t m c trung bình ho c cao hơn nhà c a c ng ng dân cư sinh s ng. Nhìn chung, các huy n u t p trung ch o quy t li t và ph n u n trư c T t Canh D n cơ b n hoàn thành m c tiêu h tr xong nhà cho ngư i nghèo. b. V Chính sách h tr khoán khoanh nuôi, b o v r ng, h tr g o:
  4. M ts a phương ã bư c u tri n khai vi c giao khoán chăm sóc, b o v r ng như huy n am Rông (Lâm ng): 44.200 ha, TuMơRông (Kon Tum): 800 ha, Mư ng Khương (Lào Cai): 12.983,8 ha, B c Hà (Lào Cai): 8.133,5 ha. n h t tháng 9/2009 ã có 66.176 ha r ng ư c giao khoán cho h nghèo. c. V h tr Xu t kh u lao ng: n nay ã có kho ng 2.400 lao ng các huy n nghèo thu c 9 t nh ( i n Biên, Yên Bái, Phú Th , B c Giang, Thanh Hóa, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi) ăng ký i làm vi c nư c ngoài, trong ó có kho ng 1.800 lao ng trúng sơ tuy n. Sau khi sơ tuy n, các doanh nghi p ã ph i h p v i a phương t ch c ào t o ngh , ngo i ng , b i dư ng ki n th c c n thi t và ang làm th t c cho hơn 1.500 lao ng i lao ng ngoài nư c. ã có 293 lao ng xu t c nh (Thanh Hóa: 134, Yên Bái: 49, Qu ng Ngãi: 95). d. V Chính sách luân chuy n cán b : M t s huy n ã ch ng th c hi n vi c luân chy n, tăng cư ng cán b có năng l c, trình v m nh n các v trí bí thư ho c ch t ch xã như huy n Như Xuân (Thanh Hóa) ã luân chuy n 02 cán b c p trư ng, phó phòng huy n v m nh n v trí Bí thư ng y xã; huy n Tương Dương (Ngh An) ã luân chuy n 03 cán b ; huy n amRông (Lâm ng) ã luân chuy n 01 cán b , huy n Tân Sơn (Phú Th ) ã luân chuy n 03 cán b v làm ch t ch UBND xã… Tuy v y, công tác luân chuy n tăng cư ng cán b cho xã nhi u nơi cũng khó khăn do thi u ngu n cán b . . Áp d ng cơ ch , chính sách c a Ngh quy t 30a cho các xã, thôn, b n nghèo khác: - T nh Lâm ng: ngoài huy n am Rông thu c 62 huy n nghèo, t nh ã v n d ng nh ng chính sách theo Ngh quy t 30a u tư thêm cho 16 xã có t l h nghèo trên 30%, 87 thôn có t l h nghèo trên 30% b ng ngu n ngân sách a phương. T nh ã phê duy t án c a 15 xã v i kinh phí 2.021 t ng (bình quân 20 t ng/năm/xã), 87 thôn v i t ng kinh phí 746 t ng. y ban nhân dân t nh ã phân công các s ngành, oàn th , các doanh nghi p, trư ng h c óng trên a bàn t nh giúp các xã nghèo tri n khai án, ban hành quy nh m t s chính sách i v i vi c th c hi n án và t m ng 45 t ng cho 15 xã nghèo ã có án ư c UBND t nh phê duy t (m i xã 3 t ng) tri n khai th c hi n. - T nh B c Giang: ngoài huy n Sơn ng thu c 62 huy n nghèo, t nh ang ch o xây d ng án h tr cho 13 xã t l nghèo trên 50% c a huy n L c Ng n theo cơ ch và chính sách c a Ngh quy t 30a. III. K T QU H TR C A CÁC T P OÀN KINH T , CÁC T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C VÀ CÁC DOANH NGHI P. 1. V phân công và nh n giúp huy n nghèo. Trong quá trình t ch c th c hi n ngh quy t 30a, các huy n nghèo ã nh n ư c s giúp v i tinh th n trách nhi m cao c a các T p oàn kinh t , các T ng công ty nhà nư c và các doanh nghi p khác. n nay ã có 41 T p oàn kinh t , T ng công ty nhà nư c và doanh nghi p nh n giúp 62 huy n nghèo (trong ó 50 huy n ư c 01
  5. doanh nghi p h tr , 10 huy n ư c 02 doanh nghi p h tr , 02 huy n ư c 03 doanh nghi p h tr ). M t s doanh nghi p ã tình nguy n nh n giúp nhi u huy n nghèo, tiêu bi u như T p oàn D u khí Qu c gia Vi t Nam nh n ư c 06 huy n, Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam nh n giúp 05 huy n, T ng công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam nh n giúp 04 huy n, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam nh n giúp 3 huy n, các Doanh nghi p còn l i nh n giúp t 1 n 2 huy n nghèo. vi c giúp huy n nghèo thi t th c, có hi u qu , h u h t các doanh nghi p ã thành l p ban ch o th c hi n Ngh quy t 30a c a ơn v , xây d ng k ho ch, ti n hành kh o sát, tìm hi u nhu c u c a a phương và th a thu n v i huy n nghèo v n i dung h tr . n nay, các doanh nghi p như: Ngân hàng u tư và Phát tri n, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngân hàng Thương m i c ph n Công thương Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, T ng công ty Xăng d u Vi t Nam, T ng công ty Lương th c mi n B c, T ng công ty Thu c lá, Ngân hàng Liên Vi t và m t s doanh nghi p khác ã t ch c ký k t th a thu n h tr v i các huy n nghèo và ã tích c c th c hi n các n i dung ã cam k t góp ph n thúc Ny nhanh ti n th c hi n án gi m nghèo các huy n. n h t tháng 9/2009 ã có 36/41 Doanh nghi p tri n khai các ho t ng h tr c th cho 55 huy n v i t ng s ti n ã cam k t giúp các huy n nghèo là 1.653 t ng. 2. K t qu h tr . Các doanh nghi p ã bám sát ch o c a Chính ph v n i dung h tr huy n nghèo, t p trung vào các lĩnh v c ch y u: h tr các a phương xóa 54.065 nhà d t nát (chi m 70% nhu c u h tr nhà cho h nghèo trên a bàn 62 huy n nghèo) v i t ng s ti n 398 t ng (24,2% t ng s ti n h tr ), m c h tr th p nh t là 3 tri u ng, cao nh t là 41 tri u ng (T ng công ty Lương th c mi n B c), ph bi n m c 5-7 tri u ng/nhà, giúp các a phương ph n u hoàn thành vi c xóa nhà d t nát cho h nghèo xong trong năm 2009; xây d ng trư ng h c, nhà bán trú dân nuôi, h tr h c b ng cho h c sinh, sinh viên (70,5 t ng); ào t o ngh (81,3 t ng); u tư cơ s y t (47,9 t ng), còn l i là h tr xây d ng cơ s h t ng xã h i… Có 17 doanh nghi p (T p oàn D u khí, T p oàn Bưu chính – Vi n thông, T p oàn i n l c, T p oàn Than và Khoáng s n, T ng công ty Thu c lá, T p oàn D t may, T ng công ty Gi y, T ng công ty Viettel, T ng công ty Thép, T ng công ty Du l ch Sài Gòn, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Công thương Vi t Nam, T p oàn Công nghi p Tàu th y, T ng công ty Xây d ng Sông à, T ng công ty Khánh Vi t, T ng công ty Rư u – Bia – NGK Sài Gòn, Ngân hàng Liên Vi t) ã nh n h tr ào t o ngh lao ng t tìm vi c làm ho c cam k t ào t o và nh n vào làm vi c t i cơ s c a doanh nghi p; h tr h c b ng, h c phí cho h c sinh c tuy n; h tr xây d ng trung tâm ào t o ngh ; xây d ng nhà máy t i huy n t o vi c làm và thu hút lao ng t i ch …. Ngoài ra, các doanh nghi p ã l a ch n các hình th c h tr phù h p khác như: T p oàn Bưu chính - Vi n thông hư ng d n 20 t nh có huy n nghèo nâng cao năng l c m ng lư i bưu chính, vi n thông nh m ph c v t t các công vi c khác trong Ngh quy t 30a; T ng công ty Thu c lá Vi t Nam h tr nông dân tr ng, cung c p nguyên li u thu c lá và t ch c thu mua bao tiêu s n phNm và chuy n giao k thu t cho bà con nông dân; T ng công ty Lương th c mi n B c t ng báo Nông nghi p cho t t c
  6. các xã, th tr n c a các huy n nghèo. T ng công ty Du l ch Sài Gòn nghiên c u u tư, xây d ng tuy n du l ch vào huy n Vĩnh Th nh (Bình nh) nh m khơi d y nh ng ti m năng s n có c a a phương. T ng công ty Vi n thông Quân i ph sóng i n tho i cho 23 xã, th tr n trong các huy n nh n giúp ; trang b máy i n tho i không dây cho cán b xã, thôn, trư ng h c; ph c p Internet cho t t c các trư ng h c; trang b máy vi tính, ti vi, thi t b thu sóng v tinh cho 23 xã và 83 trư ng h c… IV. ÁNH GIÁ CHUNG 1. K t qu t ư c. Chính ph ã ch o quy t li t, sát sao vi c tri n khai Ngh quy t 30a v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. Các h p ph n, n i dung c a Ngh quy t 30a ã ư c tri n khai tương i ng b . Các B , ngành Trung ương ã th c hi n nghiêm túc ý ki n ch o c a Chính ph , khNn trương nghiên c u, ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n hư ng d n, th c hi n Ngh quy t 30a; t ch c hư ng d n, ki m tra các a phương xây d ng án gi m nghèo trên a bàn i n hình như: B Xây d ng, B Qu c phòng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban Dân t c, B L -TBXH, B KH- T. Các a phương t t nh n huy n, xã ã tích c c, ch ng quán tri t, ch o tri n khai t ch c xây d ng án gi m nghèo c p huy n theo ch o c a Chính ph và các B , ngành trung ương; t ch c th c hi n ngay các chính sách m i như: h tr làm nhà cho ngư i nghèo, h tr xu t khNu lao ng, rà soát xác nh i tư ng tr c p lương th c, h tr ti n khoán khoanh nuôi, b o v r ng; m t s a phương như Lâm ng, B c Giang ã ch ng v n d ng cơ ch , chính sách theo Ngh quy t 30a h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng cho các xã, thôn, b n nghèo khác trên a bàn. Các T p oàn kinh t , T ng công ty và Doanh nghi p ã nêu cao tinh th n trách nhi m trư c m t ch trương l n c a ng, Nhà nư c; m c dù i u ki n s n xu t, kinh doanh c a nhi u Doanh nghi p còn khó khăn nhưng các Doanh nghi p ã s n sàng nh n h tr , giúp huy n nghèo theo s v n ng c a Chính ph , ã thành l p Ban ch o h tr c a ơn v , khNn trương tri n khai vi c kh o sát, tìm hi u nhu c u c a a phương xây d ng k ho ch giúp . 2. M t s khó khăn, h n ch . - M t s huy n m i ch quan tâm nhi u n u tư cơ s h t ng mà chưa chú tr ng tri n khai có hi u qu các chính sách h tr nâng cao i s ng ngư i dân, giáo d c nâng cao dân trí, ào t o ngu n nhân l c. Nh n th c và năng l c c a cán b cơ s h n ch , chưa áp ng yêu c u, nhưng l i không ch ng xu t vi c b trí tăng cư ng, luân chuy n cán b cho cơ s . -M ts a phương chưa ch ng liên h , xu t nhu c u h tr v i các Doanh nghi p. n nay còn 06 huy n: Quỳnh Nhai (Sơn La); H Lang, B o L c, Thông Nông (Cao B ng); Mèo V c (Hà Giang); Mư ng Lát (Thanh Hóa) chưa nh n ư c s giúp nào t các Doanh nghi p.
  7. - Công tác tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng i v i vi c tri n khai Ngh quy t 30a còn h n ch , vi c c p nh t thông tin chưa áp ng k p th i theo yêu c u Chính ph ra. - Công tác th c hi n ch thông tin, báo cáo v cơ quan thư ng tr c chương trình c a m t s Doanh nghi p, t nh, huy n chưa th c hi n thư ng xuyên theo quy nh gây khó khăn cho công tác t ng h p, i u hành c a Ban ch o Chương trình. - Bên c nh ph n l n các doanh nghi p ã tích c c, ch ng tri n khai th c hi n theo phân công c a Chính ph , v n còn m t s doanh nghi p ch m th c hi n các n i dung ã cam k t h tr huy n nghèo. M t s Doanh nghi p g n ây m i nh n ư c phân công giúp huy n nghèo c a t nh Hà Giang và Cao B ng nên cũng ang trong giai o n chuNn b tri n khai. - Do i u ki n, c thù, kh năng khác nhau nên m c h tr c a các T p oàn kinh t , các T ng công ty và Doanh nghi p cho các huy n nghèo cũng có s chênh l ch l n, huy n ư c h tr cao nh t n 100 t ng, huy n th p nh t kho ng 1 t ng. Có 05 Doanh nghi p có m c h tr cam k t trên 100 t ng: T p oàn Bưu chính – Vi n thông (giúp 2 huy n, m i huy n 96,4 t ng), T p oàn i n l c (giúp 3 huy n, m i huy n 93 t ng), Ngân hàng NN&PTNT (giúp 02 huy n, 1 huy n 60 t ng, 1 huy n 100 t ng), T p oàn Công nghi p Tàu th y Vi t Nam (giúp 2 huy n, 1 huy n 115 t ng, 1 huy n 90 t ng), Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam (giúp 5 huy n, trong có 4 huy n ư c h tr 32 t ng, 1 huy n ư c h tr 30 t ng). Các huy n nh n ư c m c h tr th p c a Doanh nghi p ang g p khó khăn trong huy ng ngu n l c t ch c th c hi n các chính sách gi m nghèo, nh t là chính sách h tr nhà cho h nghèo trên a bàn. 3. Nguyên nhân t n t i, h n ch . - Các văn b n hư ng d n c a các B , ngành trung ương chưa th t k p th i làm nh hư ng n ti n xây d ng án gi m nghèo c p huy n và vi c th c hi n m t s chính sách trong Ngh quy t 30a. n nay B Giáo d c – ào t o, B Y t chưa có văn b n hư ng d n th c hi n các chính sách m i theo Ngh quy t 30a. - Ngu n kinh phí Trung ương b trí cho các huy n nghèo còn th p so v i nhu c u v n th c t c a a phương. Vi c thông báo t m ng 25 t ng/huy n ch dành cho v n u tư phát tri n d n n các a phương không th b trí kinh phí th c hi n ngay các công vi c c n làm theo ch o c a Th tư ng Chính ph như: h tr nhà cho h nghèo, khoán khoanh nuôi, b o v r ng, h tr g o cho h nghèo tr ng r ng và h nghèo biên gi i. Vi c gi i ngân kho n kinh phí 25 t ng và kinh phí s nghi p ng trư c c a m t s t nh chưa k p th i, làm ch m ti n th c hi n các công trình, d án c a huy n. - M t s huy n do chưa t ch c quy ho ch s n xu t, quy ho ch dân cư; chưa th ng kê ư c y các d li u kinh t - xã h i làm cơ s cho vi c xây d ng các k ho ch; chưa th c hi n vi c giao t khoán r ng cho h dân, nên còn lúng túng, không xác
  8. nh ư c i tư ng th c hi n chính sách h tr s n xu t, khoán r ng, h tr g o… - Vi c phân b ngu n v n ng trư c th c hi n quy t nh s 167/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr nhà cho h nghèo, m t s t nh chưa th c hi n nghiêm túc phân b ưu tiên trư c cho các huy n nghèo (t nh Phú Th ). - H u qu thiên tai, bão lũ x y c bi t nghiêm tr ng x y ra trong th i gian qua ã gây thi t h i r t l n t i các công trình phúc l i, ư ng giao thông, nhà , hoa màu và t canh tác … ây là nh ng thách th c r t l n t ra i v i m t s a phương trong quá trình t ch c th c hi n Ngh quy t 30a. V. NHI M V CÔNG TÁC 3 THÁNG CU I NĂM 2009. 1. Các cơ quan Trung ương. - ngh Chính ph cho ch trương v n ng các T p o n kinh t , T ng công ty nhà nư c có ti m l c kinh t nh n h tr thêm các huy n nghèo ang cũng khó khăn v ngu n l c huy ng nh m b o m th c hi n m c tiêu hoàn thành vi c h tr nhà trư c T t Canh D n. - ngh y ban Trung ương MTTQ Vi t Nam phát ng phong trào ng h Ngày vì ngư i nghèo và các ho t ng hư ng v 62 huy n nghèo nh m huy ng ngu n l c cùng Nhà nư c th c hi n th ng l i Ngh quy t 30a c a Chính ph , ưu tiên phân b “Qu vì ngư i nghèo” cho các huy n nghèo ang khó khăn v ngu n l c th c hi n m c tiêu xóa nhà d t nát cho h nghèo. - Các B qu n lý chuyên ngành v n ng các Doanh nghi p tr c thu c nh n h tr cho các huy n nghèo ang còn nh n ư c m c h tr th p: Mư ng Nhé ( i n Biên), Hà Qu ng (Cao B ng); P c N m, Ba B (B c K n); Sơn ng (B c Giang), Như Xuân (Thanh Hóa); Nam Trà My (Qu ng Nam); Vĩnh Th nh (Bình nh); KonPlong, TuMơRông (Kon Tum). - Các B ti p t c hoàn thi n văn b n hư ng d n th c hi n các chính sách h tr gi m nghèo theo lĩnh v c ư c phân công: + B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính ban hành Thông tư Liên t ch hư ng d n l ng ghép ngu n l c t các chương trình, d án trên a bàn huy n nghèo; ch trì v i các b xây d ng tiêu chí b trí v n cho các huy n nghèo năm 2010. + B Tài chính: ban hành Thông tư hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính th c hi n Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i các huy n nghèo; văn b n hư ng d n Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n cho vay ưu ãi i v i các huy n nghèo; hư ng d n các doanh nghi p h ch toán kho n kinh phí h tr các huy n nghèo. + B N i v : ban hành Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t nh 70/2009/Q -TTg ngày 27 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v chính sách luân chuy n và tăng cư ng cán b cho các huy n nghèo.
  9. Hư ng d n th c hi n b trí cán b lãnh o c p huy n năng l c, trình ; i u ng, bi t phái (có th i h n) cán b c p t nh v huy n, xã t ch c th c hi n chương trình và ào t o rèn luy n i ngũ cán b . + Các B Y t , Giáo d c – ào t o khNn trương nghiên c u, xây d ng ban hành ho c trình ban hành các chính sách ưu ãi v y t , giáo d c – ào t o cho các huy n nghèo. - Tám B ư c giao trách nhi m làm trư ng oàn: Lao ng – Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Xây d ng, Giao thông – V n t i, y ban Dân t c, Qu c phòng ti p t c ch o, theo dõi, ki m tra, hư ng d n các huy n nghèo ư c phân công; t ch c oàn ki m tra và báo cáo k t qu v Ban Ch o các chương trình gi m nghèo c a Chính ph (qua B Lao ng – Thương binh và Xã h i) vi c th c hi n các chính sách h tr gi m nghèo năm 2009 các a bàn ư c phân công. - Xây d ng h th ng ch tiêu theo dõi, giám sát k t qu th c hi n Chương trình. 2. Các a phương: - y ban nhân dân các t nh: + Ch o các huy n nghèo t ch c th c hi n ngay v n b trí th c hi n các chương trình, d án hi n hành và kinh phí t m ng th c hi n các chính sách gi m nghèo c thù. Tri n khai th c hi n án gi m nghèo ph i g n v i th c hi n Ngh quy t Trung ương VII v nông nghi p, nông dân, nông thôn; g n v i quá trình xây d ng nông thôn m i và Chương trình ào t o ngh cho lao ng nông thôn. Vi c u tư xây d ng các công trình h t ng t i các huy n nghèo ph i d a vào quy ho ch xây d ng h t ng kinh t - xã h i, g n v i quy ho ch dân cư. + B trí kinh phí t ch c xây d ng quy ho ch s n xu t nông – lâm – ngư nghi p, b trí dân cư i v i các huy n nghèo trên a bàn. + T ch c tuyên truy n, t p hu n nâng cao nh n th c và k năng cho cán b cơ s và ngư i dân theo nh ng n i dung ã ư c các B , ngành trung ương t p hu n cho cán b t nh, huy n. + Thư ng xuyên ch o, ki m tra vi c th c hi n c a a phương, cơ s , báo cáo ti n th c hi n các chính sách gi m nghèo c thù theo quy nh. - y ban nhân dân c p huy n: + Các a phương ph i s d ng t ng h p ngu n l c h tr c a Nhà nư c, v n vay ưu ãi, h tr c a doanh nghi p; ph i h p v i các ơn v quân i trên a bàn th c hi n, b o m hoàn thành trư c T t Nguyên án Canh D n 2010. N u ngu n kinh phí thi u, a phương ng trư c ngân sách th c hi n. + Ưu tiên b trí kinh phí th c hi n trư c các chính sách: h tr nhà cho h nghèo; quy ho ch s n xu t; quy ho ch dân cư; giao khoán khoanh nuôi, b o v r ng, h tr lương th c cho h nghèo tr ng r ng s n xu t và h nghèo biên gi i; chính sách
  10. tăng cư ng luân chuy n cán b ch ch t, thu hút trí th c tr tình nguy n, cán b k thu t ph c v t i các xã nghèo; Ny m nh vi c ào t o, h tr xu t khNu lao ng… + Các a phương Ny nhanh ti n th c hi n các D án h t ng ó ư c b trí ngân sách năm 2009 và chuNn b các d án u tư năm 2010 và nh ng năm ti p theo. + Thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n c a các xã, báo cáo ti n th c hi n các chính sách gi m nghèo c thù theo quy nh. 3. Các T p oàn kinh t , T ng công ty: - Th c hi n y nh ng n i dung ã cam k t v i huy n nghèo, s m gi i ngân kho n kinh phí ã cam k t, h tr a phương hoàn thành chương trình h tr nhà cho h nghèo trong năm 2009. - Các Doanh nghi p c n ti p t c bàn th ng nh t v i các huy n k ho ch h tr năm 2010 và nh ng năm ti p theo; sau khi hoàn thành xóa nhà t m cho các h nghèo, các Doanh nghi p c n ưu tiên h tr các huy n Ny m nh ào t o, d y ngh nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c các huy n nghèo, h tr phát tri n s n xu t, t o vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao ng, các lĩnh v c y t , giáo d c và h t ng cơ s ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng CP ( báo cáo); - Phó TTg Nguy n Sinh Hùng ( báo cáo); - Các B , ngành TW; - VPCP, VPTW ng, VPQH; - Ban C : Tây B c, Tây Nguyên; Nguy n Tr ng àm - UBTWMTTQ Vi t Nam; - ng y kh i các doanh nghi p TW; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng; - UBND 20 t nh theo NQ 30a; - 62 huy n nghèo theo NQ 30a; - Các T p oàn KT, T ng công ty; - Lưu VT, C c BTXH.
Đồng bộ tài khoản