Báo cáo 117/BC-BLĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
3
download

Báo cáo 117/BC-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 117/BC-BLĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 kế hoạch công tác tháng 11 năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 117/BC-BLĐTBXH

  1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 117/BC-BL TBXH Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V CÔNG TÁC THÁNG 10 K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2009 A. TH C HI N NHI M V CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2009 I. XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1. Văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph Theo Chương trình công tác, tháng 10 tình hình th c hi n các án như sau: - D th o Ngh nh i u ch nh ti n lương t i thi u vùng i v i doanh nghi p FDI năm 2010. B ã hoàn thi n và trình Chính ph . - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án phát tri n “ngh công tác xã h i”. Ti p thu ý ki n các B , ngành liên quan, B ang hoàn thi n trình Th tư ng Chính ph . - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c tr c p m t s c lao ng. B ang xin ý ki n thNm nh c a B Tư pháp. - ThNm quy n x ph t hành chính c a Chánh thanh tra T ng c c D y ngh và Chánh thanh tra T ng c c Môi trư ng. ã hoàn thành và trình Chính ph . ã hoàn thi n trình Chính ph . - Cơ ch qu n lý ti n lương, ti n thư ng t i các t p oàn kinh t nhà nư c. B ang tri n khai xây d ng. 2. Văn b n B trư ng ban hành theo th m quy n T u năm n nay, B trư ng ban hành theo thNm quy n 34 Thông tư hư ng d n, ch o, i u hành các ho t ng qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i. II. M T S CÔNG TÁC TR NG TÂM 1. Tri n khai th c hi n các ch th ngh quy t c a ng, Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph
  2. 1.1. Th c hi n hư ng d n t i văn b n s 2200/BCA(TCV)/BQP(TCII) ngày 16 tháng 9 năm 2009 c a Liên B Qu c phòng và Công an, B ã t ch c H i ngh ph bi n, quán tri t Ch th s 936/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c th c hi n Ngh nh s 162/2005/N -CP c a Chính ph n các ng chí Lãnh o B ; Th trư ng các ơn v thu c B ; Th trư ng các ơn v s nghi p thu c B ; Các ng chí trong Ban Ch p hành ng y cơ quan B , Bí thư ng y, Bí thư chi b các ng y, chi b tr c thu c ng b B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ch t ch Công oàn B ; Bí thư oàn TNCSHCM cơ quan B . 1.2. T p trung hoàn ch nh d th o Lu t Ngư i khuy t t t g i xin ý ki n i bi u Qu c h i trong kỳ h p th 6. T ch c nghiên c u, l y ý ki n d th o Lu t s a i, b sung B lu t Lao ng. 1.3. Th c hi n Quy t nh s 1556/Q -TTg ngày 29 tháng 9 c a Th tư ng Chính ph ban hành k ho ch tri n khai nghiên c u c i cách t ng th chính sách ti n lương vào năm 2011, B ã ban hành Quy t nh s 1305/Q -L TBXH ngày 15 tháng 10 năm 2009 tri n khai th c hi n. 2. Xây d ng phương án t ch c và tài chính tri n khai th c hi n ch b o hi m th t nghi p; l p k ho ch ki m tra tình hình thu b o hi m th t nghi p. Theo dõi và c p nh t tình hình lao ng nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam. Ti p t c ph i h p v i doanh nghi p h tr các huy n nghèo tri n khai tuy n ch n, ào t o lao ng theo án H tr các huy n nghèo Ny m nh xu t khNu lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai o n 2009-2020. T ch c t t các ho t ng Trung thu 2009 cho tr em, c bi t là tr em vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn. 3. K t qu th c hi n giai o n 2 c a án 30 - C c An toàn lao ng: ã hoàn thành 7/7 Th t c hành chính và ki n ngh thay th 01 TTHC, tuy nhiên chưa t m c tiêu ơn gi n t i thi u 30% nên ã yêu c u ơn v ti p t c rà soát l i; - V B o hi m xã h i: ã hoàn thành 3/3 TTHC ưu tiên rà soát ang trình Lãnh o C c phê duy t. Còn l i 28/28 TTHC ã hoàn thành c p chuyên viên; - C c B o tr xã h i: hoàn thành c p chuyên viên 17/28 TTHC; - C c B o v , chăm sóc tr em: hoàn thành c p chuyên viên 8/8 TTHC; - T ng c c D y ngh : hoàn thành c p chuyên viên 50/50 TTHC; - V Lao ng – Ti n lương: hoàn thành c p chuyên viên 7/7 TTHC; - C c Ngư i có công: hoàn thành c p chuyên viên 71/71 TTHC; - C c Qu n lý lao ng ngoài nư c: hoàn thành c p chuyên viên 25/25 TTHC; - C c Vi c làm: ã hoàn thành 8/8 TTHC ưu tiên rà soát ang trình Lãnh o C c phê duy t. Còn l i 23/23 TTHC ã hoàn thành c p chuyên viên;
  3. - C c Phòng ch ng t n n xã h i: ã hoàn thành 25/25 TTHC, trong ó ki n ngh s a i, b sung 05 TTHC; ki n ngh thay th 08 TTHC và ki n ngh bãi b /h y b 07 TTHC. Hi n nay T công tác th c hi n án 30 c a B ang ki m tra, rà soát l i. 4. Th a y quy n c a Th tư ng Chính ph , B chuNn b báo cáo t i kỳ h p th 6 Qu c h i khóa XII v tình hình th c hi n các chương trình gi m nghèo, chuNn b các n i dung tr l i ch t v n c a i bi u Qu c h i. 5. V công tác thanh tra, ki m tra - Trong tháng 10, k t thúc thanh tra vi c th c hi n pháp lu t lao ng t i 14 doanh nghi p trên a bàn t nh Trà Vinh và 05 doanh nghi p trên a bàn t nh Phú Th ; thanh tra t xu t v an toàn lao ng, v sinh lao ng t i 20 công trình xây d ng trên a bàn thành ph Hà N i; ki m tra vi c th c hi n án chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng giai o n 2005 – 2010 trên a bàn 03 t nh Phú Th , Qu ng Tr và Hà Tĩnh. - Công tác ti p công dân, x lý ơn thư và gi i quy t khi u n i t cáo: + Công tác ti p công dân: tính t ngày 16/9/2009 n 15/10/2009 có 105 lư t ngư i n tr s ti p dân c a B . Riêng ngày 20/9/2009 Lãnh o B tr c ti p gi i quy t các yêu c u th c m c, khi u n i, t cáo, ki n ngh c a 28 lư t công dân. K t qu ã hư ng d n 11 công dân n các cơ quan có thNm quy n xem xét gi i quy t và ti p nh n 17 ơn thư, giao cho các ơn v ch c năng c a B gi i quy t. + Công tác ti p nh n và x lý ơn thư: tính t ngày 16/9/2009 n 15/10/2009 B ã ti p nh n 274 ơn và ã x lý 257 ơn thư. S lư ng ơn thư n trong tháng t p trung vào n i dung ngh ư c hư ng chính sách ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; chính sách b o hi m xã h i; chính sách lao ng và b o tr xã h i. B. NHI M V CÔNG TÁC TR NG TÂM THÁNG 11 NĂM 2009 I. XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1. Văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph Theo chương trình công tác tháng 11, B ph i chuNn b và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các án sau: - Chi n lư c d y ngh . - Chi n lư c an sinh xã h i. 2. Văn b n B trư ng ban hành theo th m quy n Trong tháng 11, theo k ho ch B trư ng s ban hành theo thNm quy n 02 thông tư hư ng d n, ch o, i u hành. II. CH O, TRI N KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  4. 1. T p trung hoàn thành các nhi m v , ch tiêu k ho ch năm 2009 2. ChuNn b tri n khai các nhi m v , ch tiêu k ho ch năm 2010 3. Th c hi n chương trình c i cách hành chính và Chương trình th c hành ti t ki m ch ng tham nhũng, lãng phí c a B . Ti p t c tri n khai rà soát các th t c hành chính thu c ph m vi qu n lý c a B . 4. T ch c thanh tra vi c th c hi n pháp lu t lao ng t i Yên Bái, B c Ninh; thanh tra vi c th c hi n chính sách ưu ãi ngư i có công v i cách m ng t i Ninh Thu n; thanh tra gi i quy t khi u n i t cáo c a công dân t i Lâm ng./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B ( báo cáo); - V Lao ng, Văn hóa, Xã h i – B KH T; - VP U, C , oàn TNCSHCM; - Lưu VT, TKTH. ào H ng Lan
Đồng bộ tài khoản