Báo cáo 2713/BC-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Báo cáo 2713/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 2713/BC-BNV về tỉnh hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 2713/BC-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 2713/BC-BNV Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, K T QU TH C HI N ÁN 30 T I B N I V Kỳ báo cáo: t ngày 21/7/2009 n ngày 20/8/2009 Th c hi n công văn s 05/CCTTHC ngày 06/01/2009 c a T Công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph v vi c báo cáo tình hình, k t qu th c hi n án 30, B N i v báo cáo tình hình, k t qu th c hi n án 30 t ngày 21/7/2009 n ngày 20/8/2009 như sau: 1. K t qu th ng kê th t c hành chính: S lư ng S lư ng S lư ng h sơ ã TTHC Ghi STT Tên ơn v th ng kê TTHC ã ư c nh p vào máy còn ph i chú th ng kê xén th ng kê 1 V Công ch c – 06 0 T công tác th c hi n Viên ch c án ơn gi n hóa th t c hành chính c a B 2 V T ch c phi 42 N i v ã th c hi n Chính ph xong vi c ch nh s a, 3 V T ch c – Biên 09 0 c p nh t b sung vào ch ph n m m máy xén các th t c hành chính ã 4 Ban Cơ y u Chính 09 0 th ng kê và s g i lên ph T công tác chuyên 5 Ban Thi ua – Khen 58 0 trách c a Th tư ng thư ng Trung ương trư c ngày 30 tháng 8 năm 2009 6 Ban Tôn giáo Chính 49 0 ph 7 C c Văn thư và Lưu 02 0 tr Nhà nư c 8 Thanh tra B 05 0 T ng s (m c 1-8) 180 0 180 2. Nh ng công vi c ã th c hi n t 21/7-20/8/2009: a) T ch c L công b B th t c hành chính c a B N i v vào ngày 07 tháng 8 năm 2009.
  2. b) T ch c Sơ k t giai o n I v th ng kê th t c hành chính và ph bi n nghi p v rà soát cho các ơn v thu c và tr c thu c B th c hi n rà soát th t c hành chính trong ph m vi c a án 30. c) Nh p xong vào ph n m m máy xén d li u v các th t c hành chính thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v và g i l i T Công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph trư c ngày 30 tháng 8. d) Xây d ng K ho ch th c hi n án 30 giai o n II. 3. Nh ng công vi c d ki n ti n hành tri n khai trong tháng t i: a) Hoàn ch nh K ho ch th c hi n án 30 giai o n II trình Lãnh o B ký. b) Hư ng d n, ôn c các ơn v nghiên c u k n i dung Giai o n 2 theo công văn s 172/CCTTHC c a T Công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph v vi c hư ng d n th c hi n giai o n rà soát th t c hành chính. Trên ây là báo cáo tình hình, k t qu th c hi n án 30 t ngày 21/7 – 20/8/2009 c a B N i v , ngh T Công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T công tác chuyên trách CCTTHC c a TTg; - B trư ng ( b/c); - Các thành viên T công tác th c hi n án 30 c a B ( bi t); - Trang Thông tin i n t c a B N i v ; - Lưu VT, TCT th c hi n án 30 c a B . Nguy n Duy Thăng
Đồng bộ tài khoản