Báo cáo 871/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
60
lượt xem
2
download

Báo cáo 871/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 871/BC-BYT về công tác y tế tháng 9 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 871/BC-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 871/BC-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 9 NĂM 2009 (t ngày 21/8/2009 n 20/9/2009) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 9 NĂM 2009 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG 1. Tình hình d ch b nh trong tháng: 1.Viêm ph i do vi rút cúm A H5N1: Trong tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 4/4. 2.Cúm A (H1N1): T ngày 19/8 n ngày 18/9/2009 ghi nh n 5011 trư ng h p m c m i, trong ó có 05 trư ng h p t vong. Tích lu s m c/t vong t u năm t i nay là 6.179/7. 3.T (A00): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 239/1. 4.Thương hàn (A01): Trong tháng có 21 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 125/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 1.067/1. So v i cùng kỳ năm 2008 (531/0), s m c tăng g n g p 2 l n. 5.Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng có 28 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 124/3. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 700/15. So v i cùng kỳ năm 2008 (549/8), s m c tăng 27,5 %, s t vong gi m 7 trư ng h p. 6.S t xu t huy t (A90): Trong tháng có 53 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 10.499/5. B sung s 2.032/2 trư ng h p m c/t vong t các tháng trư c, tích lũy s m c/t vong t u năm là 57.102/44. So v i cùng kỳ năm 2008 (48.600/49), s m c tăng 17,5%, s t vong gi m 5 trư ng h p). 7.Viêm gan Vi rút (B15-B19): Trong tháng có 46 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 727/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 4.971/1. So v i cùng kỳ năm 2008 (4.845/2), s m c tăng 2,6%, s t vong gi m 01 trư ng h p.
 2. 8.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): Trong tháng có 13 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong 41/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 232/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (347/2), s m c gi m 33.1%, s t vong gi m 02 trư ng h p. 9.D ch h ch (A20): T năm 2003 n nay c nư c không ghi nh n trư ng h p m c m i. 10.S t rét: ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 4.900/4 t i 63 a phương. Tích lũy s m c/t vong t tháng u năm 2009 là 31.423/11. So v i cùng kỳ năm 2008, s m c gi m 5.7%, s t vong tăng 01 trư ng h p. 2. Ho t ng Y t d phòng: B Y t ti p t c giám sát ch t ch d ch cúm A(H1N1) t i các c a khNu, trư ng h c; hư ng d n các a phương l p danh sách, k p th i cách ly, dõi s c kho và i u tr các trư ng h p nghi ng , trư ng h p nhi m cúm A(H1N1) nh p c nh vào Vi t Nam và trong n i a. Theo dõi ch t tình hình d ch cúm A(H1N1) trên th gi i và Vi t Nam, thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph . ã hoàn thành xây d ng k ho ch mua s m trang thi t b , thu c, hóa ch t ph c v phòng ch ng cúm A (H1N1). Hoàn thành xây d ng n i d ng và phân ph i cNm nang phòng ch ng cúm A (H1N1) cho cán b y t tuy n cơ s . B Y t ã có Công văn g i Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (g i chung là UBND t nh) ngh ch o Giám c S Y t và các S , ngành liên quan tri n khai khNn c p các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). B Y t ã thành l p 06 oàn công tác t ch c ki m tra, ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i 63 t nh/thành ph trên c nư c. C 01 oàn công tác thư ng tr c t i khu v c phía Nam do Lãnh o C c Y t d phòng và Môi trư ng làm Trư ng oàn ti p t c ki m tra, ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i m t s t nh/thành ph khu v c phía Nam. V công tác phòng ch ng s t xu t huy t, B Y t ã có công i n khNn ch o công tác phòng ch ng d ch S t xu t huy t t i các a phương, ng th i ã thành l p oàn công tác i ki m tra, ôn c các a phương phía B c v khNn trương ti n hành các bi n pháp v sinh môi trư ng, di t b g y, phun hóa ch t di t mu i trư ng thành t i các khu v c có nguy cơ bùng phát d ch. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH B Y t ã hoàn thi n án x lý ch t th i r n cho các b nh vi n tr c thu c B và d th o Thông tư hư ng d n phân tuy n k thu t và x p h ng b nh vi n tư nhân; làm vi c v i B Khoa h c và Công ngh v v n an toàn b c x trong chi u x y t . Ti p t c ki m tra ôn c các ơn v th c hi n án 1816 và chuNn b cho vi c t ng k t m t năm th c hi n án. B Y t ã ban hành tài li u hư ng d n i u tr Cúm A (H1N1) t i các cơ s y t , t ch c ki m tra công tác phòng c ng d ch cúm A (H1N1) t i 3 t nh: Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh. T ch c oàn công tác giúp Lào ph c v Seagames 25, làm vi c v i B Y t Lào v th i gian oàn sang giúp B n vào gi a tháng 9 năm 2009 và kinh phí ph c v oàn công tác; chuNn b mua s m thu c cho các t y t tr c c p c u ph c v AI Games III. T ch c giao ban công tác khám, ch a b nh 6 tháng u năm t i 3 khu v c B c, Trung và Nam. T ch c giao ban các b nh vi n tư nhân trên toàn qu c t i
 3. Hu . T p hu n v ph c h i ch c năng cho b nh vi n tuy n t nh; t p hu n chăm sóc gi m nh cho các t nh phía B c. ChuNn b tài li u cho bu i làm vi c v i Phó Ch t ch nư c v ch chính sách i v i công tác chăm sóc s c kho cho b nh nhân là n n nhân ch t c hoá h c/Dioxin. Làm vi c v i B Công an th ng nh t ý ki n v Thông tư liên B hư ng d n khám s c kho tuy n ch n công dân ph c v có th i h n trong l c lư ng Công an nhân dân. T ch c khám phúc quy t cho 169 trư ng h p khi u n i v giám nh kh năng lao ng c a t nh c L c. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS 1. Tình hình nhi m HIV/AIDS: Tính n ngày 16/9/2009, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 153.677 ngư i, s b nh nhân AIDS hi n t i là 33.537 ngư i, s ngư i nhi m HIV ã t vong là 43.780 trư ng h p, trong ó: Tháng 9/2009 Tháng 9/2008 Tháng 8/2009 N i dung báo cáo (17/8/09 n (17/8/08 n (17/7/09 n 16/9/09) 16/9/08) 16/8/09) S ngư i nhi m HIV 2.424 1122 2.483 S b nh nhân AIDS 857 1.376 765 S t vong do AIDS 321 799 352 - So v i tháng 8/2009: s ngư i phát hi n có HIV gi m 59 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 92 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 31 trư ng h p. - So v i tháng 9/2008: s ngư i phát hi n có HIV tăng 1302 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 519 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 478 trư ng h p. 2. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS: B ã t ch c tri n khai Quy t nh s 1107/Q -TTg ngày 28/7/2009 c a Th tư ng Chính ph v án Tăng cư ng năng l c h th ng phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giai o n t năm 2010 n năm 2015; t ch c H i ngh t ng k t phong trào xã, phư ng và toàn dân tham gia công tác phòng ch ng HIV/AIDS. ã tham gia h p các ti u ban i u hành Trung ương v phòng ch ng HIV/AIDS và thành l p các oàn công tác ti n hành thNm nh các phòng Xét nghi m HIV/AIDS trên toàn qu c. B Y t cũng ã tri n khai nhi u ho t ng cao i m c a chi n d ch phòng ch nglây nhi m HIV/AIDS t m sang con: tăng cư ng công tác tuyên truy n d phòng lây truy n HIV t m sang con, g p m t các t ch c phi chính ph và các phóng viên báo chí gi i thi u v Chi n d ch d phòng lây truy n HIV t m sang con, t ch c giao
 4. ban B /ngành v Chi n d ch d phòng lây truy n HIV t m sang con, thành l p T công tác thư ng tr c Chi n d ch d phòng lây truy n HIV t m sang con, i u ph i, cung c p y , k p th i sinh phNm xét nghi m chNn oán HIV, s a thay th và các n i dung khác ph c v cho Chi n d ch theo ngh c a các t nh, thành ph , ki m tra, giám sát các ho t ng tri n khai Chi n d ch c a các t nh, thành ph theo úng k ho ch ra. B trư ng B Y t ã làm vi c v i Lãnh o thành ph H i Phòng v án thí i m s d ng Methadone. T ch c H i th o th ng nh t tiêu chuNn x p h ng và m c ph c p ch c v lãnh o c a Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS, Trung tâm Truy n thông – Giáo d c – S c kh e, Trung tâm Dân s k ho ch hóa gia ình. T ch c cu c h p các ti u ban thu c Ban i u hành Trung ương D án Phòng, ch ng HIV/AIDS. Xây d ng và tri n khai k ho ch t ch c H i ngh toàn qu c bi u dương cán b cơ s trong công tác phòng, ch ng HIV/AIDS. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M 1. Tình hình ng c th c ph m: Trong tháng x y ra 4 v ng c th c phNm t i 4 t nh, thành ph : Hà Giang, H i Dương, thành ph H Chí Minh và Bình Dương, làm 200 ngư i m c, trong ó có 191 ngư i ph i nh p vi n, không có trư ng h p t vong. Cho t i nay c 5 v chưa xác nh ư c nguyên nhân.Tích lu t ngày 18/12/2008 n h t ngày 17/9/2009, toàn qu c ã x y ra 59 v ng c th c phNm v i 3387 ngư i m c, trong ó có 15 ngư i t vong. 2. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c ph m: a. Ho t ng xây d ng các văn b n m i v an toàn v sinh th c phNm B Y t ã hoàn thi n và trình Chính ph h sơ d án Lu t An toàn th c phNm theo úng các th t c và ti n . Ti p t c hoàn thi n các th t c trình Qu c h i v D án Lu t An toàn th c phNm, b n thuy t minh chi ti t và báo cáo ti p thu, gi i trình ý ki n góp ý c a các thành viên Chính ph . Ti p t c xây d ng quy chuNn k thu t, hoàn thi n 5 d th o quy chuNn v nhóm s a, d th o quy chuNn ph gia th c phNm nhóm phNm màu và nhóm ch t ng t t ng h p, d th o Quy chuNn k thu t qu c gia i v i axitfolic, k m, s t, danh m c th c phNm nhóm 2; các d th o quy chuNn này ã ư c ăng t i trên website c a C c An toàn v sinh th c phNm và c a B Y t l y ý ki n các t ch c, cá nhân liên quan, ng th i ã ư c g i xin ý ki n các B : Công thương, Khoa h c và Công ngh , Tài chính. Góp ý ki n cho d th o T trình c a Ban Tuyên giáo TW v s c n thi t ban hành Ch th c a Ban Bí thư v ”Tăng cư ng công tác b o m v sinh an toàn th c phNm trong tình hình m i” và ti p t c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t ư c ra trong k ho ch ban hành văn b n năm 2009. b. Công tác b o m v sinh an toàn th c phNm B Y t ã ch o S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng thanh, ki m tra v sinh an toàn th c phNm trong d p T t Trung thu năm 2009, t p
 5. trung vào nh ng m t hàng ư c tiêu th nhi u như bánh trung thu, bánh k o, nư c gi i khát...; chú tr ng ki m tra v ngu n g c xu t x , h n s d ng, i u ki n v sinh an toàn th c phNm, ánh giá các ch tiêu ch t lư ng theo tiêu chuNn; t ch c tri n khai các bi n pháp b o m v sinh an toàn th c phNm trong mùa lũ l t. B ã có công văn g i Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Bình ngh tăng cư ng các bi n pháp thanh ki m tra nh m m b o v sinh an toàn th c phNm b p ăn t p th . T ch c các cu c h p: v i B K ho ch và u tư v tình hình th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia v sinh an toàn th c phNm giai o n 2006-2010 và k ho ch 2010; H i ngh tr c tuy n toàn qu c v công tác ki m nghi m VSATTP v i s tham gia c a các B , ngành liên quan, các ban, ngành c a a phương (S Y t , Trung tâm YTDP, Chi c c ATVSTP...); “ êm h i An toàn v sinh th c phNm 2009” vào ngày 25/8/2009 t i thành ph H Chí Minh v i s tham gia c a các ơn v thu c B , các B , ngành liên quan, S Y t HCM, H i Tiêu chuNn và B o v ngư i tiêu dùng Vi t Nam và m t s doanh nghi p trên a bàn; h p tri n khai vi c xây d ng Trung tâm ki m nghi m ATVSTP khu v c ng b ng Sông C u Long. Xây d ng n i dung tuyên truy n v an toàn v sinh th c phNm: ph i h p v i Công ty Trư ng Thành xây d ng các ti u phNm tuyên truy n v sinh an toàn th c phNm (chương trình GameShow - ài Truy n hình Vi t Nam); ti p t c tri n khai các ho t ng thu c D án Thông tin giáo d c truy n thông năm 2009. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác K ho ch – Tài chính: Xây d ng k ho ch 2010, hư ng d n các ơn v tr c thu c và a phương l p k ho ch 2010; hoàn ch nh K ho ch và g i B K ho ch và u tư, B Tài chính. Báo cáo t ng h p k t qu th c hi n 10 năm chi n lư c chăm sóc b o v s c kh e nhân dân và d th o chi n lư c 2011-2020. T ch c xây d ng K ho ch 5 năm c a ngành y t . Ti p t c hoàn thi n án trái phi u Chính ph v u tư nâng c p, c i t o tr m y t xã; Xây d ng cương ChuNn qu c gia m i, trong án Nông thôn m i; Báo cáo sơ k t 1 năm th c hi n Ngh quy t Trung ương 7 v xây d ng nông thôn m i. C ng c Ban ch o th c hi n Q 930/Q -TTg và công văn g i các t nh, thành ph tri n khai th c hi n. ôn c các ơn v tri n khai th c hi n Ngh nh 69/2008/N -CP. Làm vi c v i các òan ki m tra tình hình th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph v t ch tài chính và vi c liên doanh liên k t u tư trang thi t b y t t i các b nh vi n; Phê duy t ho t ng Chương trình phòng ch ng ma túy, chương trình i h i th thao châu Á trong nhà. Làm vi c v i ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam v m t s d án vay v n ngân hàng, phát tri n ngành y t . Ki m tra quy t toán h ng m c hoàn thành D án u tư c i t o, m r ng các ơn v tr c thu c B . Làm vi c và cung c p s li u, báo cáo v i oàn ki m tra c a y ban ki m tra Trung ương v m t s n i dung thu c lĩnh v c qu n lý c a B Y t . Xây d ng d toán năm 2009 c a án v tinh c a B nh vi n B ch Mai, d án phòng ch ng mù lòa; L p k ho ch thành l p Ban ch o liên ngành v xây d ng chi phí tr n gói i v i kho ng 300 nhóm b nh áp d ng thí i m và nhân r ng ra tòan qu c. Giao b sung kinh phí cho công tác phòng ch ng cúm A(H1N1), b sung kinh phí khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i, b sung kinh phí cho biên ch B c a năm 2009; b sung kinh phí ào t o chuyên khoa năm 2009 i
 6. v i 1 s ơn v ; Phê duy t các chương trình, d án c p B c a các ơn v ; Xây d ng d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v s a i b sung Quy t nh 155/Q - TTg v ch ph c p c thù i v i cán b , viên ch c ngành y t 2. Công tác Pháp ch : B Y t ang hoàn thi n d th o d án Lu t Khám b nh, ch a b nh. Ti p t c ki m tra các văn b n ã ư c ban hành t u năm 2009. Ti p t c so n th o d th o Ngh nh quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m v áp d ng bi n pháp cư ng ch cách ly y t và ch ng d ch c thù trong th i gian có d ch. T ch c xin ý ki n góp ý v d th o Ngh nh x ph t hành chính trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS và y t d phòng. ChuNn b xây d ng d án Lu t Phòng, ch ng tác h i thu c lá B Y t ã t ch c k ni m 40 năm th c hi n di chúc c a Ch t ch H Chí Minh và trao t ng các danh hi u cao quý c a ng, nhà nư c cho cán b lãnh o thu c cơ quan B Y t .T ch c tuyên truy n các chính sách m i v b o hi m y t v i các cơ quan truy n thông t i giao ban t ng biên t p các báo do trung ương B Thông tin truy n thông t ch c và g p m t báo chí do B Y t t ch c. ChuNn b h i th o v ph bi n giáo d c pháp lu t y t trong tri n lãm y t qu c t Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh vào cu i tháng 9/2009. Ph i h p v i các cơ quan truy n thông tuyên truy n phòng ch ng i d ch cúm, s n xu t các tài li u truy n thông cho ch ng d ch cúm A(H1N1). 3. Công tác Thanh tra: B Y t ã tri n khai th c hi n Ngh nh s 158/2007/N -CP c a Chính ph v qui nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳchuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c; thành l p oàn kh o sát tình hình thu h c phí c a i h c k thu t Y t H i Dương; hoàn thành vi c xin ý ki n b nhi m thanh tra viên và l a ch n trang ph c cho thanh tra An toàn v sinh th c phNm. 4. Công tác h p tác qu c t : B Y t ã làm vi c v i oàn cán b c p cao c a Cơ quan qu c gia an sinh xã h i Lào v lĩnh v c B o hi m y t ; tham gia phiên h p các i tác y t qu c t l n 3 năm 2009 v tri n khai các văn b n th a thu n chung SOI. ã làm vi c v i oàn chuyên gia c a thành ph Toulouse (C ng hòa Pháp) v vi c Pháp giúp Vi t Nam xây d ng Trung tâm c p c u ngo i vi n theo mô hình c a thành ph Toulouse. ã t ch c H i ngh qu c t khu v c châu Á v phòng ch ng b nh d i; ti p ón và làm vi c v i i di n công ty Novartis Th y s v s n xu t vacxin Cúm A (H1N1); h p chuNn b sáng ki n y t cho H i ngh ASEAN 2010. 5. Công tác t ch c cán b : B Y t ã t ng h p ý ki n óng góp vào d th o án thành l p C c Qu n lý môi tr- ư ng y t . Xây d ng Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n chính sách i v i cán b y t công tác t i vùng khó khăn. Phê duy t án ki n toàn t ch c và ho t ng c a Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn th c hi n theo Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph . Thành l p Trung tâm Tim m ch
 7. tr c thu c B nh vi n E, hư ng d n xây d ng d th o i u l t ch c và ho t ng c a Trung tâm Tim m ch; Xây d ng k ho ch v vi c thành l p Vi n Nghiên c u s c kho tr em tr c thu c B nh vi n Nhi Trung ương. Xây d ng d th o Thông tư hư ng d n danh m c v trí công tác trong ngành y t ph i th c hi n vi c chuy n i theo Ngh nh 158/2008/N -CP. Tri n khai áp th các quy nh c a d th o ch c trách nhi m v c a các ng ch k thu t viên y t và các ng ch h sinh t i cơ s . Ki n toàn i ngũ cán b Lãnh o c a các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t : Văn phòng B , H c vi n Y Dư c h c c truy n Vi t nam, trư ng i h c Y H i Phòng... T ch c tuy n d ng và i u ng 83 bác s n i trú khoá II và các khoá khác v công tác t i các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t . Ti p t c ôn c, ki m tra vi c th c hi n án 1816 c cán b , viên ch c y t luân phiên h tr chuyên môn cho các cơ s y t tuy n dư i. T ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cho cán b , viên ch c y t v lý lu n chính tr cao c p, qu n lý hành chính Nhà nư c, ngo i ng , tin h c... T ch c th c hi n k ho ch thi tuy n công ch c cơ quan B Y t năm 2009. 6. Công tác qu n lý dư c: B Y t ti p t c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t g m: Thông tư xu t nh p khNu thu c, Thông tư qu n lý thu c gây nghi n, hư ng th n, Thông tư quy n nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Thông tư hư ng d n “Th c hành t t tr ng tr t và thu hái cây thu c”, Thông tư qu n lý ch t lư ng thu c và Thông tư hư ng d n l y m u thu c ki m tra ch t lư ng, Thông tư hư ng d n ăng ký thu c, Thông tư ban hành Danh m c các ho t ch t th BA/BE khi ăng ký thu c. ã t ch c H i ngh giao ban công tác ngành Dư c các t nh mi n Trung và Tây Nguyên. Tích c c tri n khai công tác qu n lý bình n giá thu c trên th trư ng. Ti p t c tri n khai th c hi n K ho ch 628, 820 theo ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân t i H i ngh ngành Dư c năm 2009. ã t ch c h p H i ng xét t ng danh hi u Cúp vàng doanh nghi p Dư c năm 2009. 7. Công tác Trang thi t b và Công trình y t : B y t ã hư ng d n trư ng i h c Y Hà N i s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph xây d ng Ký túc xá cho sinh viên; ch o các ơn v liên quan nhanh chóng hoàn thành án x lý ch t th i r n; làm vi c v i Vi n các b nh Truy n nhi m và Nhi t i Qu c gia v k ho ch c i t o b nh vi n; ti n hành hư ng d n b nh vi n E và các ơn v liên quan hoàn thi n các th t c xây d ng Trung tâm tim m ch t i b nh vi n E. 8. Công tác Y Dư c c truy n: B Y t ang ti p t c t ng h p, ch nh s a D th o Quy t nh ban hành “K ho ch hành ng c a Chính ph v phát tri n n n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i” theo góp ý c a Văn phòng Chính ph . ã hoàn thi n k ho ch th c hi n Ch th 24 c a Ban bí thư Trung ương. Xây d ng án “ u tư phát tri n b nh vi n YHCT tuy n t nh giai o n 2009 - 2020”. Ti p t c D th o phương pháp chung ch bi n các v thu c YHCT. Xây d ng quy trình k thu t y, dư c c truy n. T ng h p, ch nh s a Quy t nh ban hành quy ch xét t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông và b ng i m ki m tra b nh vi n y h c c truy n năm 2009. ang chuNn b H i
 8. ngh xã h i hoá liên quan n lĩnh v c Y Dư c c truy n, d ki n t ch c vào Quý IV/2009. Ch nh s a D án “ i u tra th c tr ng ho t ng hành ngh y h c c truy n và các gi i pháp phát tri n”; Xây d ng thông tư hư ng d n th thu c trên lâm sàng và ki m tra, ánh giá tri n khai Chính sách qu c gia v y dư c c truy n t i m t s t nh thu c Tây B c. 9. Công tác chăm sóc S c kho Bà m – Tr em: B Y t ang xây d ng Hư ng d n qu c gia v các d ch v Chăm sóc s c kho sinh s n. Ti p t c hoàn thi n, b sung, s a i phân tuy n k thu t thay th cho Quy t nh 385 v quy nh nhi m v k thu t trong lĩnh v c chăm sóc s c kh e sinh s n (CSSKSS) t i các tuy n y t ban hành t 2001. ang xây d ng Ch th c a B trư ng B Y t v vi c tăng cư ng công tác chăm sóc s c kho bà m nh m gi m t vong m . Xây d ng B ng i m ki m tra cu i năm c a H S c kho sinh s n hư ng d n a phương ch m i m ki m tra cu i năm, làm cơ s ánh giá thành tích c a các Trung tâm CSSKSS tuy n t nh. Xây d ng K ho ch ho t ng 2010 c a D án CSSKSS thu c Chương trình m c tiêu qu c gia; ChuNn b H i th o ánh giá k t qu th c hi n Chi n lư c và K ho ch hành ng dinh dư ng Qu c gia. ChuNn b t ch c H i th o ph bi n cho các t nh v K ho ch hành ng Qu c gia vì s s ng còn tr em giai o n 2009-2015. ang tích c c tri n khai Ny nhanh ti n xây d ng Chi n lư c Qu c gia v DS/SKSS giai o n 2011-2020. B Y t ã t ch c rà soát ánh giá chính sách ãi ng cán b y t thôn b n; ã t ch c thành công l bi u dương khen thư ng i m hình tiên ti n trong công tác phòng ch ng suy dinh dư ng tr em. ã t ch c H i th o giám sát ánh giá công tác chăm sóc sơ sinh cho 4 t nh Mi n B c và 10 t nh Tây Nguyên. Hoàn thành góp ý và ch nh s a h th ng bi u m u th ng kê v S c kh e sinh s n; 10. Công tác B o hi m y t : B Y t ã t ch c th c hi n ng b các ho t ng tri n khai Lu t B o hi m Y t theo hư ng d n c a Ngh nh s 62/2009/N -CP ngày 27/7/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t b o hi m y t như: T ch c H i ngh tuyên truy n, ph bi n các Thông tư hư ng d n th c hi n B o hi m y t t i 3 mi n B c, Trung, Nam; ch o các ơn v tri n khai th c hi n Lu t B o hi m y t và các văn b n hư ng d n; xây d ng K ho ch ki m tra vi c tri n khai th c hi n Lu t B o hi m y t và các Thông tư hư ng d n th c hi n b o hi m y t t i m t s b nh vi n; t ch c g p m t báo chí gi i thi u và nh hư ng tuyên truy n Ngh nh s 62/2009/N -CP ngày 27/7/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m y t và các Thông tư hư ng d n; t ch c thành l p các oàn công tác ki m tra, hư ng d n, khen thư ng các b nh vi n v tình hình th c hi n Lu t B o hi m y t . ã ph i h p v i B o hi m xã h i Vi t Nam ti p t c hư ng d n các a phương th c hi n Lu t B o hi m y t ; ã ti n hành rà soát năng l c c a các Tr m y t xã th c hi n khám ch a b nh b o hi m y t . 11. Công tác dân s k hoach hoá gia ình: B Y t ã t ch c h p ban so n th o xây d ng chi n lư c Dân s – S c kh e sinh s n; hoàn thành xin ý ki n d th o Ngh nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . ã t ch c l p t p hu n cho cán b y t v qu n lý nhà nư c trong công tác dân s – k ho ch hóa gia ình; thành l p các oàn i ki m tra tình hình th c hi n
 9. công tác DS – KHHG t i các t nh Tây Nguyên và m t s t nh phía B c; ã tri n khai tích c c ho t ng th c hi n án công tác Dân s bi n o; ã hoàn thành xây d ng chương trình ào t o các l p dân s cơ b n. 12. Danh m c các văn b n quy ph m pháp lu t B Y t ã ban hành theo th m quy n: - Thông tư s 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 hư ng d n ho t ng thông tin qu ng cáo thu c. - Thông tư s 14/2009/TT-BYT ngày 03/9/2009 hư ng d n tri n khai áp d ng các nguyên t c, tiêu chuNn “ th c hành t t tr ng tr t và thu hái cây thu c” theo khuy n cáo c a T ch c Y t th gi i. 13. Th c hi n án C i cách th t c hành chính ( án 30): - B Y t ã hoàn thành úng th i h n và m b o ch t lư ng các nhi m v c a Giai o n1c a án là Th ng kê th t c hành chính; ã th ng kê ư c 247 th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Y t , trong ó có có 154 th t c hành chính c p trung ương, 91 th t c hành chính c p t nh và 02 th t c hành chính c p huy n, bao g m các lĩnh v c y t d phòng và môi trư ng, khám b nh, ch a b nh, y dư c c truy n, s c kh e sinh s n, trang thi t b và công trình y t , dư c và m phNm, an toàn v sinh th c phNm, t ch c cán b , khi u n i t cáo liên quan n y t và thi ua khen thư ng trong lĩnh v c y t . Toàn b 247 th t c hành chính trên ã ư c ăng t i công khai trên trang thông tin i n t www.moh.gov.vn c a B Y t . Ngày 10 tháng 8 năm 2009, B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 2865/Q -BYT v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Y t . - Hi n nay B Y t ang th c hi n Giai o n 2 Rà soát các th t c hành chính: ã t p hu n cho cán b các ơn v v i n Bi u m u 2, 2a, 2b; B trư ng ã giao ch tiêu cho các ơn v thu c cơ quan b v th c hi n ơn gi n hóa ho c ki n ngh ơn gi n hóa t i thi u 30% th t c hành chính hi n hành; các ơn v ang ti n hành rà soát. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Trong tháng, Lãnh o B Y t t p trung ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1), d ch s t xu t huy t, các b nh d ch mùa hè và kh c ph c h u qu lũ l t, thiên tai; ti p t c ch o tri n khai án 1816 luân phiên cán b chuyên môn h tr cho tuy n dư i; ch o vi c tri n khai Lu t B o hi m y t , và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t, như Ngh nh s 62/2009/N -CP c a Chính ph , các Thông tư c a B Y t và Thông tư liên b quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m Y t ; chuNn b tri n khai Ch th c a Ban Bí thư v Ny m nh công tác b o hi m y t trong tình hình m i; ti p t c ki n toàn t ch c, cơ c u c a các ơn v thu c Cơ quan B và m t s ơn v tr c thu c B ; thành l p Trung tâm Tim m ch, tr c thu c B nh vi n E; t ch c k ni m 40 năm th c hi n di chúc c a Ch t ch H Chí Minh và phát ng cu c v n ng h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh trong lĩnh v c y t d phòng, khám ch a b nh. Lãnh o B phân công i ki m tra công tác phòng ch ng d ch c a các a phương ch o công tác phòng ch ng d ch, phòng ch ng HIV/AIDS, công tác ki m tra an
 10. toàn v sinh th c phNm chuNn b cho d p t t Trung thu, ki m tra tình hình th c hi n Ngh nh 43 và các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2009 1.Ti p t c ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1), d ch s t xu t huy t và các b nh d ch mùa hè thu khác. Tíêp t c ch o công tác phòng ch ng ũ l t t i m t s t nh mi n núi phía B c và chuNn b d phòng i phó v i nh ng cơn bãol n vào nh ng tháng cu i năm. Ki m soát các b nh truy n nhi m trên c nư c k p th i ch o các a phương tri n khai phòng ch ng d ch. Ti p t c xây d ng các văn b n hư ng d n th hành Lu t Phòng ch ng b nh truy n nhi m. 2.Ch o các ơn v hoàn thành ti n xây d ng các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong tháng 9 g m 3 án: án phát tri n y t nông thôn, án ào t o nhân tài, ào t o k thu t cao cho các cơ s cung c p d ch v y t tuy n t nh và Trung ương, Chính sách, ch ph c p 1 l n i v i cán b chuyên trách công tác dân s và k ho ch hoá gia ình c p xã ã tham gia nhi u năm công tác nay không ư c ti p t c tuy n d ng ph i ngh vi c do s p x p t ch c. 3.Tri n khai K ho ch ki m tra vi c th c hi n Lu t B o hi m y t và các Thông tư hư ng d n th c hi n b o hi m y t t i m t s b nh vi n. Ph i h p v i Ban Tuyên giáo trung ương xây d ng và tri n khai K ho ch th c hi n Ch th c a Ban Bí thư v “ Ny m nh công tác b o hi m y t trong tình hình m i”; d th o văn b n ch o c a Th tư ng Chính ph v tri n khai th c hi n Lu t B o hi m y t ; xây d ng d th o Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh b o hi m y t ; hoàn thi n Bi u m u th ng kê ho t ng b o hi m y t . 4.Hoàn thi n Báo cáo t ng h p k t qu th c hi n 10 năm chi n lư c chăm sóc b o v s c kh e nhân dân, d th o chi n lư c 2011-2020 và xây d ng K ho ch 5 năm c a ngành y t . Ti p t c hoàn thi n d th o án trái phi u Chính ph v u tư nâng c p, c i t o tr m y t xã. Xây d ng cương ChuNn qu c gia m i trong án Nông thôn m i. Ti p t c th c hi n k ho ch c a Ban ch o th c hi n Q 930/Q -TTg và tri n khai th c hi n Ngh nh 69/2008/N -CP. Ti p t c th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph v t ch tài chính và vi c liên doanh liên k t u tư trang thi t b y t t i các b nh vi n. 5.Ti p t c hoàn thi n d án Lu t An toàn th c phNm theo ý ki n góp ý c a Qu c h i và Chính ph . Ti p t c xây d ng quy chuNn k thu t hoàn thi n 5 d th o quy chuNn. ChuNn b ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương xây d ng d th o Ch th c a Ban Bí thư v ”Tăng cư ng công tác b o m VSATTP trong tình hình m i” sau khi ư c Ban Bí thư ng ý ban hành Ch th ; ti p t c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t thu c k ho ch ban hành văn b n năm 2009. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/8/2008 n 20/9/2009. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
 11. Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản