Báo cáo 89/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
6
download

Báo cáo 89/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 89/BC-LĐTBXH về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 89/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 89/BC-L TBXH Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2009 BÁO CÁO THÁNG 8/2009 TÌNH HÌNH VÀ K T QU TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 C A CHÍNH PH V CHƯƠNG TRÌNH H TR GI M NGHÈO NHANH VÀ B N V NG I V I 61 HUY N NGHÈO I. CÔNG TÁC CH O C A CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ã ch trì H i ngh giao ban tr c tuy n sơ k t công tác th c hi n Ngh quy t 30a v i lãnh o các B , ngành trung ương và lãnh o 20 t nh, 62 huy n nghèo. T i H i ngh , Phó Th tư ng Thư ng tr c ã ch o các B , ngành ti p t c nghiên c u, t ng bư c hoàn thi n các n i dung chính sách trong án gi m nghèo c p huy n; các huy n khNn trương th c hi n ngay các chính sách h tr tr c ti p i s ng ngư i dân như khoanh nuôi, b o v r ng, h tr g o cho h nghèo s n xu t và h nghèo biên gi i. ng th i, ph i th c hi n các chính sách h tr v y t , giáo d c, ào t o ngh , xu t khNu lao ng. V chính sách h tr nhà cho h nghèo, các a phương ph i s d ng t ng h p ngu n l c t Nhà nư c, v n vay ưu ãi, h tr c a doanh nghi p, ph i h p v i l c lư ng quân i trên a bàn th c hi n, hoàn thành trư c T t Nguyên án Canh D n 2010; n u ngu n kinh phí thi u, a phương ng trư c ngân sách th c hi n. Ngày 22 tháng 8 năm 2009, t i Thành ph Yên Bái – t nh Yên Bái, dư i s ch trì c a Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng, Ban ch o Tây B c ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, ng y kh i Doanh nghi p Trung ương ã t ch c h i ngh bi u dương các T p oàn kinh t , T ng công ty Nhà nư c và các doanh nghi p nh n h tr , giúp các huy n nghèo. T i h i ngh , T p oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam ã nh n giúp thêm huy n Mèo V c (Hà Giang); T ng công ty Hàng h i Vi t Nam nh n giúp thêm huy n B o Lâm (Cao B ng). B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các B liên quan ã t ch c 02 l p t p hu n v Ngh quy t 30a cho cán b lãnh o các S , ban, ngành c p t nh, Ch t ch, Phó Ch t ch và các phòng chuyên môn các huy n nghèo khu v c mi n Trung và Tây Nguyên (t ch c t i à N ng); khu v c các t nh phía B c (t ch c t i Yên Bái); u tháng 9/2009 t ch c l p t p hu n dành cho các t nh và huy n nghèo khu 4 cũ t i Thanh Hóa. Chương trình t p hu n t p trung vào nh ng n i dung cơ b n c a Ngh quy t 30a, các văn b n hư ng d n c a B , ngành trung ương, n i dung t p hu n v giám sát, ánh giá; phương pháp l p k ho ch có s tham gia và phát tri n c ng ng. Chương trình, n i dung t p hu n ư c cán b a phương tham d ánh giá t t, thi t th c.
  2. B Tài chính ang hoàn thi n D th o Thông tư hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính th c hi n Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i các huy n nghèo, d ki n ban hành trong tháng 9 năm 2009. Liên B Tài chính – K ho ch và u tư ã d th o Thông tư liên t ch hư ng d n l ng ghép các ngu n v n trên a bàn 61 huy n nghèo, d ki n ban hành trong tháng 9 năm 2009. II. K T QU TRI N KHAI T I CÁC NA PHƯƠNG 1. Ti n phê duy t Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng c a a phương: Trong tháng 8/2009 ã có 34 án gi m nghèo c a 9 t nh ư c phê duy t. Tính n ngày 31/8/2009, ã có 48 huy n (thu c 17 t nh) ã ư c Ch t ch UBND t nh phê duy t án (g m các t nh: Lào Cai, B c K n, Phú Th , B c Giang, Lai Châu, i n Biên, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Ngh An, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Ngãi, Bình nh, Ninh Thu n, Lâm ng, Kon Tum). Còn 14 huy n thu c 03 t nh (Hà Giang, Cao B ng, Qu ng Nam) chưa ư c phê duy t án. Các t nh u cam k t s phê duy t xong trong tháng 9/2009. 2. Ti n th c hi n m t s công vi c c n làm ngay theo ch o c a Chính ph : a. V h tr làm nhà cho h nghèo: Theo t ng h p báo cáo c a các t nh, ã có 17.539 căn nhà ư c kh i công xây d ng trong tháng 8/2009 và 4.500 căn nhà ã hoàn thành, bàn giao cho ngư i dân. Tính n nay ã có 24.539/77.311 căn nhà ư c tri n khai xây d ng, trong ó ã có 5.514 căn nhà hoàn thành, nghi m thu, bàn giao cho h nghèo. Qua ki m tra m t s a phương, vi c h tr làm nhà cho h nghèo ư c các huy n t ch c th c hi n nghiêm túc, phân công t ng ng chí lãnh o huy n, xã ch o tr c ti p; h nghèo u bi t ư c các ngu n l c h tr t nhà nư c, vay tín d ng ưu ãi và h tr c a doanh nghi p, t mình ho c hình thành các nhóm tương tr làm nhà cho chính mình. Di n tích, k t c u nhà th c hi n theo ch o 3 “c ng”, tùy t ng nơi s d ng v t li u phù h p v i a bàn, h n ch vi c khai thác g làm nhà. M t s a phương 2 ưa ra yêu c u b o m di n tích t 30-40m tr lên, nhà t m c trung bình ho c cao hơn nhà c a c ng ng dân cư sinh s ng. b. H tr xu t khNu lao ng: Trong tháng 8/2009 có 600 lao ng t i các huy n nghèo ăng ký i xu t khNu lao ng. n nay ã có kho ng 2.100 lao ng các huy n nghèo thu c 6 t nh (Yên Bái, Phú Th , Thanh Hóa, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Qu ng Ngãi) ăng ký i làm vi c nư c ngoài, trong ó có kho ng 1.700 lao ng trúng sơ tuy n. Sau khi sơ tuy n, các doanh nghi p ã ph i h p v i a phương t ch c ào t o ngh , ngo i ng , b i dư ng ki n th c c n thi t và ang làm th t c cho hơn 1.400 lao ng i lao ng ngoài nư c. c. H tr c a Doanh nghi p:
  3. T p oàn Công nghi p Tàu th y Vi t Nam ã cam k t giúp 02 huy n nghèo c a t nh Yên Bái là: Tr m T u và Mù Cang Ch i v i t ng s ti n hơn 200 t ng, nâng t ng s ti n các Doanh nghi p cam k t h tr 62 huy n nghèo lên hơn 1.500 t ng. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ch o và v n ng các Doanh nghi p thu c B h tr , giúp huy n nghèo (Công văn s 2703/BNN-KTHT ngày 31 tháng 8 năm 2009), trong ó T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam giúp huy n H Lang (Cao B ng), T ng công ty V t tư Nông nghi p nh n giúp huy n B o L c (Cao B ng). Như v y 62/62 huy n nghèo ã có các doanh nghi p nh n h tr , giúp . Tuy nhiên còn có s khác bi t l n trong vi c h tr các huy n nghèo c a các T p oàn kinh t , các T ng công ty (T p oàn D t may Vi t Nam cam k t h tr huy n Sơn ng t nh B c Giang 660 tri u ng trong khi ó Ngân hàng Nông nghi p và PTNT giúp 02 huy n T a Chùa và Mư ng ng c a t nh i n Biên v i s ti n 160 t ng…), B Lao ng - Thương binh và Xã h i s ph i h p v i các B , ngành v n ng thêm các Doanh nghi p giúp nh ng huy n nghèo nh n ư c s h tr kinh phí th p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng CP ( b/c); - Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng ( b/c); - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng; - Các B , ngành TW; - VPCP, VPTW ng, VPQH; Nguy n Tr ng àm - Ban C Tây B c, Tây Nguyên; - UBTWMTTQ Vi t Nam; - ng y kh i các doanh nghi p TW; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; - UBND 20 t nh; - 62 huy n nghèo; - Các T p oàn KT, T ng công ty; - Lưu VT, C c BTXH.
Đồng bộ tài khoản