Báo cáo: Bệnh động mạch vành mạn 2009: Chuẩn đoán, điều trị nội, can thiệp, phẫu thuật và phòng ngừa - PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
311
lượt xem
212
download

Báo cáo: Bệnh động mạch vành mạn 2009: Chuẩn đoán, điều trị nội, can thiệp, phẫu thuật và phòng ngừa - PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh động mạch vành mạn (BĐMV mạn) bao gồm các thể bệnh lâm sàng: cơn đau thắt ngực ổn định, cơn đau thắt ngực biến thái (angor Prinzmetal hoặc variant angina), thiếu máu cơ tim yên lặng, hở van 2 lá mạn và bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Bệnh động mạch vành mạn 2009: Chuẩn đoán, điều trị nội, can thiệp, phẫu thuật và phòng ngừa - PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

 1. BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN 2009: CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ NỘI, CAN THIỆP, PHẪU THUẬT VÀ PHÒNG NGỪA PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh Bệnh Viện Tim Tâm Đức Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Viện Tim Tp.HCM 1
 2. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Caùc theå laâm saøng BÑMV Bệnh ĐMV mạn: * Cơn đau thắt ngực ổn định (CĐTN/ÔĐ) * CĐTN Prinzmetal * Thiếu máu cơ tim yên lặng (TMCT) * Bệnh cơ tim TMCB * Hở van 2 lá do BĐMV Hội chứng ĐMV cấp: * NMCT có ST chênh lên * NMCT không ST chênh lên * CĐTN không ổn định (CĐTNKÔĐ) 2
 3. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Bệnh nhân đến khám vì đau ngực : Hỏi bệnh sử Khám thực thể Lượng giá yếu tố nguy cơ => Khả năng bệnh ĐMV (TD : thấp, trung bình, cao) Tài liệu : ACC/AHA/ACP - ASIM Chronic Stable Angina Guidelines JACC Vol 33, No 7 1999, p.2098 3
 4. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa PHAÂN LOAÏI LAÂM SAØNG CÑTN ° CÑTN ñieån hình (chaéc chaén) 1. Ñau, töùc sau xöông öùc vôùi tính chaát côn ñau vaø thôøi gian ñieån hình 2. Xaåy ra khi gaéng söùc hoaëc stress tình caûm 3. Giaûm khi nghæ hoaëc söû duïng Nitroglycerine ° CÑTN khoâng ñieån hình (coù theå coù beänh) : Chæ 2 trong 3 tieâu chuaån treân ° Ñau ngöïc khoâng do tim : Chæ moät hay khoâng coù tieâu chuaån treân ° TL : Diamond, JACC, 1983 (45) 4
 5. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa KHẢ NĂNG BỊ BĐMV CHỈ DỰA VÀO TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG, THEO TUỔI VÀ GIỚI TÍNH Tuổi Đau ngực CĐTN không CĐTN (Năm) không do BĐMV điển hình điển hình Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 30 - 39 4 2 34 12 76 26 40 - 49 13 3 51 22 87 55 50 - 59 20 7 65 31 93 73 60 - 69 27 14 72 51 94 86 * Mỗi trị số biểu hiện phần trăm của BĐMV có ý nghĩa phát hiện khi thông tim. Tài liệu: N.Eng J Med 1979; 300:1350-8 Circulation 1981; 64:360-7 5
 6. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Quy trình chẩn đoán BĐMV tại Viện Tim TP HCM và BV Tim Tâm Đức LS: - Trieäu chöùng cô naêng vaø thöïc theå - Tieàn söû baûn thaân vaø gia ñình - Yeáu toá nguy cô - ECG luùc nghæ ECG gaéng söùc vaø/hoaëc Echo - Xquang ngöïc Dobutamin, Xaï kyù cô tim, MSCT ñoäng maïch vaønh - Sieâu aâm tim luùc nghæ - Huyeát ñoà, Hoäi chaån noäi Cholesterol, TG, HDL-C, LDL-C, Ñöôøng maùu, Chuïp Ñoäng maïch vaønh CRP, Fibrinogen 6
 7. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Độ nhậy và độ đặc hiệu của trắc nghiệm chẩn đoán ĐTN ổn định TL: Morrow DA, Gersh BJ. Chronic Coronary Artery Disease. In Braunwald’s Heart Disease, Saunders Elsevier, 8th ed 2008, p. 1353-1401 7
 8. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Các xét nghiệm cần thực hiện nhằm khảo sát ban đầu bệnh nhân đau thắt ngực (1) Loaïi I (cho moïi beänh nhaân) 1. Cholesterol maùu, triglyceride maùu, HDL – C, LDL – C (möùc chöùng cöù B) 2. Ñöôøng maùu/ ñoùi (möùc chöùng cöù B) 3. Huyeát ñoà (B) 4. Creatinine maùu (C) Loaïi I (tuøy theo löôïng ñònh laâm saøng) 1. Chaát chæ ñieåm toån thöông cô tim neáu nghi ngôø H/C ÑMV caáp (möùc chöùng cöù A) 2. Chöùc naêng tuyeán giaùp neáu laâm saøng nghi ngôø (möùc chöùng cöù C) TL: Fox K et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris. Eur. Heart Journal 2006; 27: 1341 - 1381 8
 9. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Các xét nghiệm cần thực hiện nhằm khảo sát ban đầu bệnh nhân đau thắt ngực (2) Loaïi IIa 1. Traéc nghieäm dung naïp glucose qua ñöôøng uoáng (möùc chöùng cöù B) Loaïi IIb 1. Hs CRP (B) 2. Lipoprotein a, ApoA vaø ApoB (B) 3. Homocysteine (B) 4. HbA1c (B) 5. NT – BNP (B) TL: Fox K et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris. Eur. Heart Journal 2006; 27: 1341 - 1381 9
 10. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa ECG gắng sức/ chẩn đoán đau thắt ngực Loaïi I 1. Coù trieäu chöùng ñau thaét ngöïc keøm khaû naêng bò BÑMV trung bình ñeán cao döïa theo tuoåi, giôùi tính vaø trieäu chöùng (möùc chöùng cöù B) Loaïi IIb 1. Beänh nhaân coù ST cheânh xuoáng > 1mm treân ECG luùc nghæ hay ñang uoáng digoxin (möùc chöùng cöù B) 2. Beänh nhaân coù khaû naêng BÑMV thaáp (< 10%) döïa theo tuoåi, giôùi tính vaø trieäu chöùng (möùc chöùng cöù B) TL: Fox K et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris. Eur. Heart Journal 2006; 27: 1341 - 1381 10
 11. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Khuyến cáo sử dụng trắc nghiệm gắng sức bằng hình ảnh (siêu âm hoặc xạ ký) nhằm khảo sát ban đầu đau thắt ngực (1) Loaïi I 1. Beänh nhaân coù baát thöôøng ECG luùc nghæ, bloác nhaùnh traùi, ST suïp xuoáng > 1mm, nhòp maùy hoaëc hoäi chöùng Wolf – Parkinson – White (möùc chöùng cöù B) 2. Beänh nhaân maø ECG gaéng söùc khoâng keát luaän ñöôïc, chaån ñoaùn coøn nghi ngôø (möùc chöùng cöù B) TL: Fox K et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris. Eur. Heart Journal 2006; 27: 1341 - 1381 11
 12. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Khuyến cáo sử dụng siêu âm tim nhằm khảo sát ban đầu đau thắt ngực Loaïi I 1. Nghe tim thaáy baát thöôøng, nghi coù beänh van tim hoaëc beänh cô tim phì ñaïi (möùc chöùng cöù B) 2. Nghi coù suy tim (möùc chöùng cöù B) 3. Coù tieàn söû NMCT (möùc chöùng cöù B) 4. Coù bloác nhaùnh traùi, coù soùng Q hoaëc coù bieán ñoåi beänh lyù ECG bao goàm bloác phaân nhaùnh traùi tröôùc (C) TL: Fox K et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris. Eur. Heart Journal 2006; 27: 1341 - 1381 12
 13. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Khuyến cáo sử dụng Holter ECG (ECG di động) nhằm khảo sát ban đầu đau thắt ngực Loaïi I 1. Ñau thaét ngöïc treân beänh nhaân nghi coù loaïn nhòp tim (möùc chöùng cöù B) Loaïi IIa 1. Nghi ñau thaét ngöïc do co maïch (möùc chöùng cöù C) TL: Fox K et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris. Eur. Heart Journal 2006; 27: 1341 - 1381 13
 14. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Khuyến cáo sử dụng chụp ĐMV nhằm chẩn đoán đau thắt ngực ổn định (1) Loaïi I 1. Ñau thaét ngöïc oån ñònh, naëng (CCS > 3) keøm khaû naêng beänh ÑMV cao; ñaëc bieät khi ñieàu trò noäi khoâng kieåm soaùt ñöôïc trieäu chöùng (chöùng cöù B) 2. Soáng soùt sau ñoät töû (chöùng cöù B) 3. Loaïn nhòp thaát naëng (chöùng cöù C) 4. Beänh nhaân coù tieàn söû taùi löu thoâng ÑMV (PCI, BCÑMV), coù xuaát hieän ñau thaét ngöïc naëng hay vöøa (C) TL: Fox K et al. Guidelines on the management of stable angina pectoris. Eur. Heart Journal 2006; 27: 1341 - 1381 14
 15. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Lượng định nguy cơ (risk stratification) rất cần thiết để có chỉ định điều trị và tiên lượng bệnh 15
 16. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Chæ soá thaûm laên (Treadmill score) Duke Treadmill score = Thôøi gian gaéng söùc - (5 x ST cheânh) - (4 x chæ soá ñau ngöïc) Thôøi gian gaéng söùc : tính theo phuùt ST cheânh : tính theo mm 0 : khoâng ñau ngöïc 1 : coù 2 : ñau laøm ngöng vaän ñoäng TD : 4 - (5x2) - (4x2) = -14 Nguy cơ cao: ≤ -11; Nguy cơ trung bình:[(-11)-(+4)] Nguy cơ thấp ≥ 5 16
 17. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Lượng định nguy cơ dựa vào trắc nghiệm không xâm nhập (1) Nguy cô cao (töû vong haøng naêm > 3%) 1. PXTM < 35% 2. Chæ soá thaûm laên nguy cô cao (< -11) 3. Roái loaïn chöùc naêng thaát traùi naëng khi gaéng söùc (< 35%) 4. Vuøng khieám khuyeát töôùi maùu roäng khi coù stress (ñaëc bieät ôû vuøng tröôùc) 5. Nhieàu vuøng khieám khuyeát töôùi maùu vöøa phaûi khi coù stress 6. Roái loaïn vaän ñoäng vuøng treân sieâu aâm (> 2 vuøng) ôû lieàu thaáp dobutamine (< 10mg/kg/phuùt) hoaëc ôû taàn soá tim thaáp (< 120 phuùt) Nguy cô cao: ñieàu trò noäi vaø chuïp ÑMV TL: Gibbons RJ et al. ACC/AHA 2002 Guideline update for the management of patients with chronic stable 17 angina. www.acc.org
 18. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Các vấn đề về điều trị bệnh động mạch vành mạn Thế nào là điều trị nội khoa tối ưu? PCI động mạch vành có kéo dài đời sống bệnh nhân? Khi nào cần tái lưu thông ĐMV: PCI hoặc BCĐMV? Lợi điểm và chi phí? 18
 19. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa Điều trị nội khoa tối ưu: điều trị toàn diện, thuốc cải thiện tiên lượng 19
 20. Bệnh ĐMV mạn 2009: chẩn đoán, đt nội, can thiệp phẫu thuật và phòng ngừa ĐIỀU TRỊ CĐTN ỔN ĐỊNH : ĐIỀU TRỊ KHÔNG THUỐC Giảm mỡ Thuốc lá : ngưng Rượu : vừa phải Vận động thể lực +++ Bớt stress tình cảm Hạn chế muối Natri / THA Giảm cân nặng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản