Báo cáo chất lượng hàng tháng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
325
lượt xem
67
download

Báo cáo chất lượng hàng tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo chất lượng hàng tháng

  1. COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Ngaøy thaùng naêm 200 BAÙO CAÙO CHAÁT LÖÔÏNG Thaùng naêm 200 Theo yeâu caàu cuûa Ban ISO, Boä phaän …….baùo caùo chaát löôïng trong thaùng naêm 200 nhö sau: 1. Keát quaû thöïc hieän ñeà xuaát caûi tieán thaùng tröôùc: • Caùc ñeà xuaát ñaõ ñöôïc thöïc hieän, keát quaû ra sao? • Caùc vaán ñeà chöa thöïc hieän ñöôïc? Lyù do taïi sao/ 2. Veà thöïc hieän muïc tieâu: • Keát quaû thöïc hieän muïc tieâu? • Caùc coâng vieäc chöa thöïc hieän ñöôïc? lyù do taïi sao? Caùc bieän phaùp khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa? 3. Veà vieäc vaän duïng caùc coâng cuï thoáng keâ: • Lónh vöïc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ? Baèng chöùng keøm theo? • Keát quaû vieäc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ? 4. Ñeà xuaát caûi tieán heä thoáng chaát löôïng • Ñeà xuaát caûi tieán caùc quaù trình cuûa Heä thoáng • Ñeà xuaát caûi tieán caùc taøi lieäu cuûa Heä thoáng. • Ñeà xuaát aùp duïng caùc phöông phaùp ñeå caûi tieán heä thoáng 5. Veà yù kieán khieáu naïi khaùch haøng • Noäi dung chính cuûa töøng khieáu naïi • Keát quaû giaûi quyeát cuûa caùc khieáu naïi ñoù. 6. Baùo caùo saûn phaåm loãi: • Keát quaû toång hôïp saûn phaåm loãi cuûa thaùng. • Keát quaû thöïc hieän NCR. 7. Nhu caàu nguoàn löïc: • Nhu caàu veà nguoàn nhaân löïc • Nhu caàu trang thieát bò maùy moùc • Nhu caàu caûi tieán moâi tröôøng laøm vieäc. 8. Caùc vaán ñeà phaùt sinh khaùc: • Thöïc hieän Thuû tuïc khaéc phuïc phoøng ngöøa (CAR) • v.v Caùc boä phaän baùo caùo chaát löôïng ñaày ñuû theo maãu treân, caùc vaán ñeà khoâng coù thì ghi laø khoâng. Ngaøy thaùng naêm 200 Tröôûng boä phaän Hoï teân:……………………..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản