Báo cáo công khai

Chia sẻ: Khanh Bang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

1
251
lượt xem
44
download

Báo cáo công khai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ luật kiểm toán nhà nước, Luật NSNN và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2007, kiểm toán nhà nước đã tiến hành kiểm toán 107 cuộc kiểm toán. Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XII đã phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2006. Căn cứ điều 58 Luật kiểm toán Nhà nước, KTNN công khai báo cáo kiểm toán năm 2007 về niên độ ngân sách năm 2006 và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo công khai

 1. ki m toán nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa vi t nam c l p - T do - H nh phúc Tài li u h p báo ngày 01/7/2008 Báo cáo công khai Báo cáo ki m toán năm 2007 và k t qu th c hi n K t lu n, ki n ngh ki m toán c a kTNN Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c, Lu t NSNN và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan; Th c hi n K ho ch ki m toán năm 2007, Ki m toán Nhà nư c (KTNN) ã ti n hành ki m toán 107 cu c ki m toán1 (ph l c s 01). T i kỳ h p th ba, Qu c h i khoá XII ã phê chuNn quy t toán NSNN năm 2006. Căn c i u 58 Lu t Ki m toán nhà nư c, KTNN công khai Báo cáo ki m toán năm 2007 v niên ngân sách năm 2006 và báo cáo k t qu th c hi n k t lu n, ki n ngh ki m toán c a KTNN như sau: I. k t qu ki m toán Báo cáo quy t toán nSNN năm 2006 A. V thu, chi cân i NSNN năm 2006 1. V thu ngân sách nhà nư c 1.1. Nh ng m t làm ư c: Công tác l p và giao d toán c a các a phương cơ b n theo úng quy trình, th i gian và d toán thu n i a do H ND các t nh phê chuNn u cao hơn m c Trung ương giao, trong ó 07/29 t nh ư c ki m toán giao cao hơn t 15 - 40%2 (ch y u giao tăng thu v t và thu khác ngân sách). H u h t các kho n thu u t và vư t d toán, t t c các a phương u hoàn thành d toán thu ư c giao, trong ó trên 30 a phương thu vư t trên 10% d toán. t ư c k t qu trên ch y u là do c p u và chính quy n các c p ã tăng cư ng công tác ch o thu ngân sách, th c hi n quy t li t các gi i pháp ph n u hoàn thành k ho ch, các DNNN ã có ý th c hơn trong vi c ch p hành nghĩa v v i ngân sách, kê khai và n p thu theo quy nh. Bên c nh ó, ngành Thu , H i quan ã ph i h p v i các ngành ch c năng tăng cư ng công tác qu n lý thu, Ny m nh u tranh ch ng buôn l u, gian l n thương m i và ch ng th t thu thu , ng th i tích c c x lý n ng thu . 1.2. Nh ng m t t n t i a. L p và giao d toán (1) T i 11/29 t nh, thành ư c ki m toán d toán thu n i a ( ã lo i tr các kho n thu không n nh, như: thu v t, các kho n thu khác ngân sách) do Trung ương giao ch b ng m c th c hi n năm 20053. D toán l p và giao th p 1 B¸o c¸o quyÕt to¸n 2006 cña 29 tØnh, thµnh phè, 17 bé, c¬ quan trung −¬ng; 18 dù ¸n ®Çu t− x©y dùng, ch−¬ng tr×nh MTQG; b¸o c¸o tµi chÝnh cña 26 Tæng c«ng ty, nhµ n−íc, tæ chøc tµi chÝnh - ng©n hµng, 15 ®¬n vÞ thuéc lÜnh vùc an ninh, quèc phßng; chuyªn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ ®−êng bé 02 n¨m (2005 - 2006) vµ B¸o c¸o quyÕt to¸n NSNN n¨m 2006 t¹i Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−. 2 L¹ng S¬n 140%; Tuyªn Quang 137%; B¾c C¹n 131%; Hµ TÜnh 124%; §µ N½ng 118%; B¾c Giang 116%; Nam §Þnh 115%. 3 Th¸i B×nh; B¾c K¹n; L¹ng S¬n; B¾c Giang; §µ N½ng; Hµ TÜnh; Long An; Kiªn Giang; TiÒn Giang; T©y Ninh; Nam §Þnh.
 2. trư c h t là do Nhà nư c i u ch nh m t s quy nh và chính sách làm nh hư ng t i ngu n thu ngân sách, như: thay i thu su t, mi n gi m thu …, song nguyên nhân ch y u v n là do công tác d báo chưa t t, ư c th c hi n 2005 th p ho c l p d toán c a m t s kho n thu thi u tích c c. (2) Công tác l p và giao d toán các kho n thu s nghi p t i các b , ngành chưa bao quát và y các ngu n thu phát sinh. T i 12/17 b , ngành ư c ki m toán, n u tính y các ngu n thu s nghi p phát sinh thì d toán thu ngân sách 2006 ư c giao th p hơn 20054. Nguyên nhân ch y u do Trung ương ch giao d toán s thu phí, l phí thu c NSNN. b. Ch p hành ngân sách nhà nư c (1) Có 02 ch tiêu thu không t d toán, trong ó thu phí xăng d u t 81,8% d toán (gi m 881 t ng) ch y u do giá xăng d u tăng cao, nên s n lư ng tiêu th gi m và do cơ c u nh p khNu xăng d u thay i (gi m xăng, tăng d u); thu NSNN tăng ch y u t d u thô (tăng 31,5% d toán, b ng 19.946 t ng) và các kho n thu t nhà và t (tăng 23,3% d toán, b ng 3.886 t ng); thu t kinh t qu c doanh ch tăng 9,7%; thu ngoài qu c doanh tăng 7%. (2) Tình tr ng kê khai sai thu su t thu GTGT, h ch toán thi u doanh thu ch u thu , kê khai kh u tr thu u vào không úng quy nh, h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh các kho n chi phí không h p lý, h p l …v n xNy ra khá ph bi n. KTNN phát hi n và ki n ngh tăng thu NSNN là 428 t ng5 (2006 là 1.280,2 t ng). (3) Th t thu ngân sách v n còn l n, nh t là các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c xây d ng. Nguyên nhân ch y u là do các ơn v xác nh sai thu su t thu GTGT, h ch toán thi u doanh thu và h ch toán vào chi phí m t s kho n chi phí không h p lý, h p l ... Ki m toán h sơ thu c a 470 doanh nghi p t i Cơ quan Thu 29 t nh, KTNN xác nh các kho n ph i n p NSNN 6 tăng thêm 237,55 t ng . (4) H u h t các ơn v s nghi p chưa kê khai ho c kê khai không y các kho n thu GTGT, thu TNDN và thu khác t các ho t ng kinh doanh d ch v c a ơn v . Ki m toán 207 ơn v d toán thu c 17 b , ngành và 145 ơn v d toán thu c 29 a phương, KTNN xác nh thu và các kho n ph i n p khác tăng thêm 254,78 t ng7. 4 Bé Th−¬ng m¹i 69%; Tæng côc Thèng kª 87%; Bé C«ng nghiÖp 95%; Bé T− ph¸p 60%; Bé Néi vô 71%; Bé NN&PTNT 23%; Kho b¹c Nhµ n−íc 88%; Trung −¬ng §oµn TNCSHCM 53%; §¹i häc Quèc gia Hµ Néi 52%; §¹i häc Quèc gia TPHCM 78%; Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o 60%; §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam 88%. 5 TCT Cao su ViÖt Nam: 132 tû ®ång; Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt Nam: 71 tû ®ång; TCT R−îu – Bia NGK Hµ Néi: 41 tû ®ång– 6 ThuÕ 137,74 tû ®ång; thu tiÒn sö dông ®Êt 99,81 tû ®ång. 7 Hµ T©y 23,91 tû ®ång; Hµ TÜnh 8,609 tû ®ång; TP Hå ChÝ Minh 35,134 tû ®ång; Bé B−u chÝnh ViÔn th«ng 27,043 tû ®ång; Bé Th−¬ng m¹i 38,678 tû ®ång; §Ò ¸n 112: 26,165 tû ®ång; §H Quèc gia Hµ Néi 13,934 tû ®ång; §H Quèc gia TPHCM 11,963 tû ®ång; Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng VN 18,142 tû ®ång; Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o 38,679 tû ®ång.... 2
 3. (5) M t s a phương ư c ki m toán chưa k p th i thu h i n p NSNN các kho n thu có liên quan n nhà và t; xác nh chưa úng di n tích t ư c mi n gi m, di n tích t ư c tính trong h n m c t ; xác nh giá t, các kho n h tr tr vào ti n thu s d ng t, u giá không úng quy nh, KTNN xác nh các kho n thu liên quan n nhà và t tăng hơn so v i s báo cáo c a cơ quan thu là 848 t ng8. Ngoài ra còn m t s a phương ư c ki m toán chưa n p k p th i s n ng 9 ti n s d ng t vào NSNN là 474 t ng , ho c g i t i KBNN, xã, phư ng chưa n p ngân sách, như: C n Thơ 81 t ng, Kiên Giang 11 t ng... (6) Có 12/29 a phương còn m t s trư ng h p hoàn thu (hoàn trư c ki m tra sau) sai quy nh 8,144 t ng10, ch y u do xác nh sai thu GTGT u vào ho c sai thu su t...; 11/29 a phương còn m t s trư ng h p mi n gi m thu không úng i tư ng, KTNN ki n ngh thu h i trên 20 t ng. (7) N ng thu - Theo Báo cáo c a T ng c c Thu , ngoài s n luân chuy n 4.903 t ng thì s n ng thu n 31/12/2006 là 3.901,7 t ng (N không có kh năng thu 2.148,8 t ng và n ch x lý 1.752,9 t ng) b ng 2,8% t ng thu n i a năm 2006 do ngành thu qu n lý, nhưng ã gi m hơn so v i các năm trư c (năm 2005 là 3,2%, năm 2004 là 5,9%) ch y u do ngành thu tăng cư ng công tác qu n lý thu thu và tích c c thu n ng. Qua ki m tra i chi u 20/29 a phương ư c ki m toán năm 2007 t i T ng c c Thu , có 15 C c Thu báo cáo s n thu cho các oàn KTNN tăng hơn 967,85 t ng11 so v i s n thu báo cáo v T ng c c Thu (nguyên nhân chênh l ch ch y u do th i i m báo cáo). K t qu ki m toán t i 29 a phương cho th y các ơn v chưa i u ch nh k p th i s n thu theo s phát sinh th c t , KTNN xác nh t ng s n ng thu n 31/12/2006 12 tăng hơn so v i s báo cáo c a cơ quan thu là 413,06 t ng (cơ quan thu có theo dõi trên s chi ti t, nhưng chưa t ng h p vào t ng s n ng). - Theo báo cáo c a T ng c c H i quan, n 31/12/2006 n quá h n chuyên thu 3.170 t ng, so v i năm 2005 gi m 187 t ng (5,6%); n t m thu quá h n 1.697 t ng, so v i năm 2005, gi m 2.500 t ng (59,6%). (8) Vi c x lý các kho n t m thu, t m gi n p NSNN c a m t s t nh chưa y và k p th i. Ki m toán 29 t nh, có 12 t nh còn m t s kho n ã ư c x lý ho c n th i h n theo quy nh nhưng chưa x lý n p k p th i 13 vào ngân sách là 2.141 t ng . 8 Thµnh phè Hå ChÝ Minh 499,6 tû ®ång, Long An 126,6 tû ®ång, VÜnh Long 76 tû ®ång... 9 B¾c Giang 186,4 tû ®ång, VÜnh Phóc 144,78 tû ®ång, Nam §Þnh 62,1 tû ®ång... 10 CÇn Th¬ 4,607 tû ®ång; Long An 1,035 tû ®ång; Nam §Þnh 0,968 tû ®ång; §µ N½ng 0,805 tû ®ång– 11 VÜnh Phóc 425,524 tû ®ång; H¶i D−¬ng 226,934 tû ®ång; Th¸i B×nh 121,312 tû ®ång– 12 TP Hå ChÝ Minh 208,429 tû ®ång; Long An 136,415 tû ®ång; Th¸i B×nh 28,06 tû ®ång– 13 TP Hå ChÝ Minh 2.126,3 tû ®ång; §ång Th¸p 4,257 tû ®ång; Kiªn Giang 1,534 tû ®ång– 3
 4. (9) M t s ơn v s nghi p có thu chưa h ch toán y thu nh p và x lý chênh l ch thu chi theo quy nh, KTNN ã ki n ngh b sung kinh phí ho t ng hơn 69 t ng. B Giáo d c và ào t o có 16/22 ơn v tr c thu c thu h c phí vư t m c quy nh v i s ti n 27,77 t ng, cá bi t Trư ng ih cC n Thơ còn thu h c phí c a h c sinh ngành sư ph m ( i tư ng không ph i n p h c phí), v i s ti n ã thu năm 2006 là 1,9 t ng. Qua ki m toán, KTNN ã phát hi n và ki n ngh tăng thu NSNN là 2.764 t ng, trong ó thu n i a 794 t ng; thu XNK 157 t ng; phí, l phí 58 t ng; thu khác ngân sách 906 t ng (chi ti t ph l c s 06 và 07/TH-THU 2007). 2. V chi ngân sách nhà nư c 2.1. Nh ng m t làm ư c: Cơ b n các b , ngành và a phương l p và giao d toán chi ngân sách theo quy nh c a Lu t NSNN, ã b trí úng m c tiêu, cơ c u ngành và cơ c u ngu n v n, m b o cơ c u gi a chi u tư phát tri n, chi thư ng xuyên và chi theo lĩnh v c (Có 29/29 a phương ư c ki m toán u b trí d toán vư t t ng m c Trung ương giao, 07/29 a phương b trí vư t trên 10%14). T i các b , ngành và a phương ư c ki m toán ã s d ng ngân sách cơ b n úng nh m c tiêu chuNn quy nh, m b o ti t ki m và hi u qu . Chi qu n lý hành chính 18.515 t ng, tăng 9,4% (1.590 t ng) so v i d toán, nhưng ã gi m hơn so v i 2005 (năm 2005 vư t d toán 42%), ây là m t thành tích khá n i b t c a năm 2006 do tác ng tích c c c a Chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí c a Chính ph , các b , ngành và a phương. Các Chương trình MTQG ã phát huy ư c hi u qu , mang l i l i ích kinh t và xã h i cho ng bào dân t c vùng cao, vùng xa, góp ph n c i thi n h t ng giao thông nông thôn, gi m khó khăn trong vi c i l i cho nhân dân trong vùng, giúp nhân dân v nư c sinh ho t và nư c tư i trong nông nghi p, thúc Ny s n xu t nông nghi p, phát tri n kinh t , c i thi n i s ng cho bà con nhân dân vùng d án... 2.2. Nh ng m t t n t i a. L p và giao d toán (1) D toán chi l p chưa sát d n n m t s nhi m v chi thu c NSTW trong năm không phát sinh 404 t ng; m t s kho n chi B Tài chính không giao chi ti t cho các b , ngành và a phương ngay t u năm theo quy nh c a Lu t NSNN (như chi th c hi n m t s nhi m v ch quy nh, nhưng chưa chi ti t ư c nhi m v là 1.115 t ng…); 10/29 t nh ư c ki m toán không phân b h t d toán ngay t u năm, l i phân b nhi u l n trong năm 14 Tuyªn Quang; L©m §ång; §µ N½ng; TiÒn Giang; T©y Ninh; CÇn Th¬; Kiªn Giang. 4
 5. không úng quy nh c a Lu t NSNN là 127,02 t ng15. 08/29 a phương ư c ki m toán phân b và giao d toán chi s nghi p giáo d c và ào t o, s nghi p khoa h c công ngh th p hơn d toán Trung ương giao, không úng v i quy nh t i Thông tư s 100/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n d toán ngân sách 2006 là 425 t ng16. Ngoài ra th i gian phân b và giao d toán c a m t s b , ngành, a phương còn kéo dài, vư t th i gian quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n Lu t NSNN (B Giáo d c và ào t o, B NN&PTNT…). Chi t ngu n công trái giáo d c, trái phi u Chính ph hi n nay chưa ưa vào d toán thu chi cân i ngân sách. (2) Công tác l p và giao d toán chi u tư còn thi u căn c , b trí v n không úng quy nh (Gia Lai có 39 d án không ư c ưa vào ch tiêu k ho ch nhưng v n ư c b trí 70,23 t ng thu c ngu n v n trung ương b sung có m c tiêu); m t s t nh v n u tư cho giáo d c - ào t o giao th p hơn so v i k ho ch trung ương (Tuyên Quang ch b trí 6,19 t ng b ng 24,2%; Long An 26,5 t ng b ng 60,5%...); Tình tr ng ghi k ho ch v n cho các công trình d án khi chưa th t c u tư (chưa có quy t nh u tư) v n còn di n ra ph 17 bi n và không phân b chi ti t v n ngay t u năm theo quy nh c a Lu t NSNN, làm cho vi c gi i ngân v n ch m và không ch ng trong vi c tri n 18 khai u tư . Thành ph H Chí Minh giao d toán chi u tư th p hơn s c a Trung ương giao 1.695 t ng (6.300 t ng so v i 7.995 t ng). (3) Phân b v n các chương trình m c tiêu qu c gia c a m t s b , ngành và a phương còn nhi u t n t i, như: - Phân b sai n i dung, m c tiêu, i tư ng th hư ng c a các chương trình 146,89 t ng (Chương trình 135 giai o n II: 26,268 t ng; Chương trình m c tiêu giáo d c và ào t o 34,2 t ng; Chương trình m c tiêu nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn 31,42 t ng; án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2005: 55 t ng). - Công tác phân khai, giao kinh phí và nhi m v còn ch m; l p và phân b k ho ch v n không sát th c t , d n n ph i i u ch nh, b sung nhi u l n, không th c hi n ư c; i u ch nh k ho ch v n không m b o y căn c pháp lý; m t s t nh ư c ki m toán chưa phân b h t s kinh phí giao b sung19. 15 B¾c K¹n; Th¸i B×nh; Nam §Þnh; Qu¶ng B×nh; Hµ TÜnh; NghÖ An; Kon Tum; L©m §ång; §µ N½ng; Qu¶ng Ng·i. 16 TP Hå ChÝ Minh; S¬n La; Hµ T©y; B¾c K¹n; Hµ TÜnh; NghÖ An; Kh¸nh Hoµ; §µ N½ng. 17 Kiªn Giang 30 dù ¸n, VÜnh Phóc 95 dù ¸n, Th¸i B×nh 37 dù ¸n, §µ N½ng 35 dù ¸n, H¶i D−¬ng 30 dù ¸n, Ninh ThuËn 27 dù ¸n, 10 dù ¸n cña c¸c ®¬n vÞ thuéc khèi trung −¬ng ®−îc giao kÕ ho¹ch vèn 127 tû ®ång. 18 VÜnh Phóc 248,17tû ®ång, Tuyªn Quang 49,54 tû ®ång, S¬n La 45,24 tû ®ång, Hµ T©y 18,98 tû ®ång, Ninh ThuËn ph©n bæ kÕ ho¹ch vèn cho c¸c huyÖn, thµnh phè 69,3 tû ®ång kh«ng cã chi tiÕt danh môc ®Çu t−; Bé Th−¬ng m¹i sau 2 lÇn míi giao hÕt chØ tiªu kÕ ho¹ch vèn ®Çu t− n¨m 2006 cho c¸c ®¬n vÞ. 19 C¸c tØnh Lµo Cai 18,61 tû ®ång; Hµ Giang 8,41 tû ®ång; Lai Ch©u 15tû ®ång... thuéc Ch−¬ng tr×nh 135 giai ®o¹n II. 5
 6. - Phân b d toán t i m t s b , ngành, a phương còn bình quân, dàn tr i, chia nh kinh phí cho nhi u trư ng, phân b th p hơn m c phân b và hư ng d n c a B L TB&XH là 50,14 t ng, b ng 11,5% (50,14/435,5 t ng) t ng d toán kinh phí c a các ơn v thu c D án tăng cư ng năng l c ào t o ngh - Chương trình m c tiêu giáo d c và ào t o. b. Ch p hành ngân sách nhà nư c b1. Chi u tư phát tri n (1) Có 07/29 a phương th c hi n không t d toán20, ch y u do công tác gi i phóng m t b ng không m b o ti n , phân b v n dàn tr i, nhi u công trình không th c hi n ư c v n giao k ho ch v n, m t s ch u tư lúng túng trong vi c th c hi n các quy nh m i c a Nhà nư c v trình t , th t c u tư và công tác u th u. (2) Tình tr ng u tư dàn tr i, manh mún di n ra trong nh ng năm v a qua v n ch m ư c kh c ph c, d n n b trí v n cho các d án vư t quá kh năng21, nhi u d án ph i kéo dài th i gian u tư hơn so v i quy nh22, m t s d án chuy n ti p không ư c b trí v n23, kh i lư ng d dang l n24. (3) Công tác kh o sát ch n a i m xây d ng và nghiên c u s c n thi t ph i u tư, quy mô u tư còn h n ch nên ph i d ng nghiên c u kh thi gây lãng phí v n u tư25. Ch t lư ng l p, thNm nh phê duy t d án t i m t s b , ngành chưa t t; công tác kh o sát thi t k , l p d toán c a h u h t các ơn v ư c ki m toán chưa áp ng ư c yêu c u nên ph i thay i, b sung thi t k , i u ch nh d toán và t ng m c u tư26, kéo dài th i gian u tư27; u tư thi u ng b làm gi m hi u qu v n u tư (Công trình Gi ng ư ng 500 ch i h c Qu c gia TPHCM hoàn thành t tháng 02 năm 2006 nhưng năm 2007 v n 20 B¾c K¹n 99%; Ninh ThuËn 96%; §µ N½ng 92%; Kh¸nh Hoµ 80%; T©y Ninh 84%; Kiªn Giang 77%; VÜnh Long 70%. 21 TØnh T©y Ninh bè trÝ 1.639 tû ®ång, trong khi kh¶ n¨ng chØ cã 283 tû ®ång... 22 Bé Néi vô 04 dù ¸n; Bé NN&PTNT 82; Nam §Þnh 187; B¾c K¹n 170; Qu¶ng Ng·i 67; L©m §ång 25; TiÒn Giang 41; §ång Th¸p 16; Long An 20; An Giang 27; Kiªn Giang 355... 23 L¹ng S¬n 62 dù ¸n, B¾c K¹n 300, Th¸i B×nh 14, TiÒn Giang 78, nhÊt lµ Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT cã 14 dù ¸n ®ang thùc hiÖn ®Çu t− cã nhu cÇu vèn 363,49 tû ®ång nh−ng kh«ng ®−îc giao vèn n¨m 2006. 24 Dù ¸n më réng, c¶i t¹o trô së Bé Th−¬ng m¹i triÓn khai tõ n¨m 2002, ®Õn nay ch−a hoµn thµnh, Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam n¨m 2003 phª duyÖt 17 dù ¸n, tæng dù to¸n 191,98 tû ®ång nh−ng kh«ng cã nguån vèn ®¶m b¶o nªn hÇu hÕt kh«ng triÓn khai thùc hiÖn ®−îc... 25 Th¸p TruyÒn h×nh ViÖt Nam 3,88 tû ®ång vµ Trung t©m s¶n xuÊt ch−¬ng tr×nh t¹i B×nh D−¬ng 0,16tû ®ång; dù ¸n Ngµnh c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n c«ng tr×nh cÊp n−íc sinh ho¹t ch−a kü nªn khi thi c«ng kh«ng t×m thÊy nguån n−íc ngÇm ®· ph¶i ngõng thi c«ng g©y l·ng phÝ NSNN sè vèn ®· ®Çu t− (tØnh S¬n La: 0,24 tû ®ång, Phó Thä: 0,26tû ®ång...); 03dù ¸n cña Bé Th−¬ng m¹i 3,12tû ®ång... 26 DA§T tu bæ, n©ng cÊp Nhµ h¸t lín Hµ Néi ®iÒu chØnh thiÕt kÕ chi tiÕt 212 lÇn; DA nhµ Trung t©m ®µo t¹o Tr−êng §¹i häc KTQD thiÕt kÕ cäc khoan nhåi kh«ng tu©n thñ tiªu chuÈn x©y dùng g©y l·ng phÝ NSNN 1,29 tû ®ång; DA ®−êng HCM G§ 1 (Km 93+ 900 - Km 94+500) ®· thi c«ng xong nh−ng ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i do vi ph¹m hµnh lang an toµn l−íi ®iÖn 500 KV; DA tu bæ, n©ng cÊp ®ª t¶ S«ng Th−¬ng - tØnh H¶i D−¬ng thiÕt kÕ kh«ng sö dông 0,1 tû ®ång); DA Kho l−u tr÷ §éi CÊn tõ 21tû ®ång lªn 95,72 tû ®ång t¨ng 355%; DAHTKT xung quanh Hå T©y tõ 546,93 tû ®ång lªn 958,63tû ®ång; TP HCM n¨m 2006 cã 2.574 DA ph¶i ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t−. 27 Dù ¸n B¶o tµng D©n téc häc thêi gian ®Çu t− 20 n¨m vµ Dù ¸n ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 11 n¨m (ViÖn Khoa häc X· héi); Dù ¸n Trung t©m V¨n ho¸ gi¸o dôc tæng hîp Thanh thiÕu niªn 12 n¨m vµ DA B¶o tµng thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam 8 n¨m (Trung −¬ng §oµn TNCS HCM). 6
 7. chưa ưa vào khai thác s d ng; D án H ch a nư c Su i nư c ng t xã Vĩnh H i huy n Ninh H i - Ninh Thu n giá tr 40,55 t ng ã hoàn thành bàn giao nhưng không u tư ti p h th ng kênh mương c p II nên n nay chưa ưa vào khai thác y ; Nhà máy x lý nư c th i - Khu ô th B c Thăng Long - Vân Trì hoàn thành bàn giao t tháng 10/2005 v i giá tr 65,55 t ng và 1.255 tri u yên nhưng không th v n hành (k c v n hành th ), do chưa ư c cung c p ngu n i n, n u tình tr ng này kéo dài Khu công nghi p Thăng Long bu c ph i xây d ng riêng Nhà máy x lý nư c th i thì lãng phí là r t l n; Nhà máy c p nư c giai o n I - Khu ô th B c Thăng Long - Vân Trì th c t công su t m i t 22,32% cho khu v c vùng d án làm ch m phát huy hi u qu và gây lãng phí v n u tư). (4) H u h t các d án ư c ki m toán công tác n bù gi i phóng m t b ng còn ti n hành ch m, ch u tư và ban qu n lý d án thi u các bi n pháp h u hi u trong ch o và t ch c th c hi n làm ch m ti n th c hi n d án, tăng giá thành xây d ng, ch m phát huy hi u qu c a d án ho c ph i i u ch nh a i m c a d án gây lãng phí NSNN28. Công tác qu n lý, nghi m thu, giám sát công tác n bù GPMB v n còn nhi u sai ph m29. (5) Quy t nh u tư d án khi không có nhu c u s d ng, vư t nh m c ho c không c n thi t gây lãng phí NSNN (D án Ngành cơ s h t ng nông thôn có công trình hoàn thành t năm 2002 n nay chưa ư c khai thác s d ng (H th ng tr m bơm, kênh mương xã Xuân Quang, t nh Phú Th ư c u tư 0,4 t ng); Ch nông s n huy n L c Ng n - B c Giang do thay i a i m u tư nên ch s d ng t 1 n 2 tháng trong năm; Tr s Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam vư t 420m2; thành ph C n Thơ: Tr s UBND qu n Ninh Ki u vư t 387m2, Tr s H ND và UBND qu n Bình Thu vư t 1.793m2, Tr s UBND huy n Phong i n vư t 2.203m2). (6) H u h t các ơn v ư c ki m toán v n còn tình tr ng vi ph m quy ch và Lu t u th u như thông th u, dàn x p th u gi a các nhà th u30; chia nh gói th u ch nh th u31; ch nh th u32 và u th u h n ch trái quy nh33. 28 Mét sè dù ¸n cña §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam vµ Dù ¸n ®−êng vµo c¨n cø ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi MiÒn Nam ViÖt Nam t¹i tØnh T©y Ninh. 29 Dù ¸n ®−êng Hå ChÝ Minh giai ®o¹n 1 thi c«ng ®−êng d©y t¶i ®iÖn 0,4 KV kh«ng ®óng mèc quy ®Þnh GPMB, sau khi di chuyÓn th× ®−êng d©y vÉn n»m trong hµnh lang GPMB; Dù ¸n Khu ®« thÞ B¾c Th¨ng Long - V©n Tr× gi¶m trõ 26,38 tû ®ång; Dù ¸n H¹ tÇng kü thuËt xung quanh Hå T©y gi¶m trõ 39,74 tû ®ång, trong ®ã ®Òn bï ®Êt c«ng cho ng−êi sö dông tr¸i phÐp, chiÕm ®Êt c«ng 12,56 tû ®ång, theo kÕ ho¹ch ®Õn n¨m 2005 ph¶i hoµn thµnh nh−ng hiÖn t¹i ch−a hoµn thµnh vµ cßn mét sè h¹ng môc ch−a triÓn khai ®−îc... 30 M t s d ¸n t i t nh S¬n La, Yªn B¸i thuéc Dù ¸n Ngµnh c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n; Dù ¸n Trung t©m d¹y nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm huyÖn Tam B×nh - VÜnh Long. 31 D ¸n ®Çu t− giai ®o¹n I Khu c«ng nghiÖp NguyÔn §øc C¶nh tØnh Th¸i B×nh; dù ¸n Tr−êng ChÝnh trÞ tØnh T©y Ninh giai ®o¹n II; Khu t¸i ®Þnh c− tæ 21 ph−êng Hoa L− vµ Khu t¸i ®Þnh c− x· Trµ §a tØnh Gia Lai... 7
 8. (7) Công tác giám sát u tư c a m t s b , ngành và a phương chưa th c s nghiêm túc. C th : T l các d án th c hi n giám sát u tư theo quy nh th p, t 51,4%; Ch t lư ng báo cáo giám sát u tư t i nhi u ơn v chưa t yêu c u, n i dung báo cáo chưa y , thi u xu t, ki n ngh các bi n pháp…, nh t là t l các ơn v g i báo cáo giám sát u tư năm 2006 t th p hơn so v i 2005 (68,7%/78,2%) ho c báo cáo không y , như: T nh k Nông ch có 30/102 d án ang th c hi n u tư năm 2006 và B NN&PTNT có 70/178 d án có báo cáo giám sát u tư… (8) H u h t các d án, công trình ư c ki m toán giá tr kh i lư ng nghi m thu, thanh toán cho các nhà th u u ph i gi m tr , sai sót ph bi n là thanh toán trùng kh i lư ng, nghi m thu không úng th c t thi công, nghi m thu thanh toán sai ch , quy t to n kh ng th t c, s ti n 723,8 t ng34 (chi ti t ph l c 09/TH- C T 2007). (9) Công tác quy t toán d án u tư xây d ng hoàn thành trong năm 2006 t i m t s b ngành, a phương th c hi n chưa k p th i. Theo báo cáo c a B Tài chính, n 31/12/2006 còn 16.781 d án hoàn thành chưa phê duy t quy t toán chi m 37,6% t ng s d án hoàn thành trong năm (9.933 d án hoàn thành chưa n p h sơ quy t toán và 6.848 d án ã n p h sơ quy t toán, nhưng chưa ư c phê duy t). (10) V n trong u tư XDCB: Theo báo cáo c a B Tài chính (t ng h p t s li u báo cáo c a các ơn v ), t ng s n n 31/12/2006 là 3.674 t ng (Kh i trung ương 622 t ng; các a phương 3.052 t ng). Ki m toán t i 29 t nh có t i 21 t nh báo cáo s n v B Tài chính không chính xác (21 t nh báo cáo 628 t ng, KTNN xác nh n 3.505 t ng, chênh l ch 2.877 t ng35). Các a phương ã b trí v n u tư tr n trong XDCB s ti n 3.369 t ng, nhưng còn th p hơn so v i 2005 là 500 t ng. (11) T i các a phương ư c ki m toán cơ b n ã th c hi n úng quy nh c a Lu t NSNN v trình t , th t c và m c dư n v n vay u tư xây d ng. Dư n v n vay c a 29 t nh ư c ki m toán là 7.364 t ng, song còn m t s a phương chưa ưa vào quy t toán ngân sách kho n vay u tư xây d ng 365 t ng (Hà Tây 265 t ng, Qu ng Ngãi 100 t ng). 32 TØnh B¾c K¹n 03 dù ¸n; Hµ TÜnh 03 dù ¸n; Long An 8 gãi thÇu; thµnh phè Hå ChÝ Minh 7gãi thÇu x©y l¾p vµ 8 gãi thÇu t− vÊn; nhÊt lµ t¹i Ban QLDA B¹ch §»ng §«ng thµnh phè §µ N½ng nhµ thÇu ®−îc chØ ®Þnh thÇu kh«ng thi c«ng mµ ký hîp ®ång giao l¹i cho c«ng ty kh¸c. 33 HÇu hÕt c¸c gãi thÇu cña tØnh L©m §ång; thµnh phè HCM cã 131 gãi thÇu; tØnh Hµ TÜnh 18 gãi thÇu... 34 TØnh VÜnh Phóc 225 tû ®ång; CÇn Th¬ 87 tû ®ång; dù ¸n Ngµnh CSHT n«ng th«n 64 tû ®ång; Dù ¸n HT§T B¾c Th¨ng Long – V©n Tr× 33 tû ®ång... 35 S¬n La 538 tû ®ång; VÜnh Phóc 533 tû ®ång; H¶i D−¬ng 396 tû ®ång; B¾c K¹n 340 tû ®ång– 8
 9. b2. Chi thư ng xuyên (1) H u h t các a phương ư c ki m toán u chi vư t d toán H ND giao t 30% tr lên, trong ó m t s a phương vư t d toán l n36. Nguyên nhân ch y u do s d ng ngu n tăng thu, d phòng ngân sách b sung thêm nhi m v chi; bên c nh ó còn nhi u kho n chi chưa th c s ti t ki m, như: chi mua s m, h i ngh , khánh ti t, h tr ... (2) Chi không úng ch , tiêu chuNn, nh m c bư c u cũng ã có hư ng chuy n bi n, tuy v y v n còn 16/29 t nh, thành ư c ki m toán chi h tr không úng ch , không thu c nhi m v chi, v i s ti n 182,848 t ng37. Qua ki m toán ã ki n ngh thu h i n p ngân sách các kho n chi sai ch là 123 t ng và gi m tr d toán các kho n ngh quy t toán sai ch là 82 t ng (chi ti t ph l c s 08/TH - CTX 2007). (3) Chi mua s m tài s n có giá tr l n không th c hi n u th u; s d ng tài s n không úng m c ích (s d ng tr s , khuôn viên cho thuê) và s d ng ôtô vư t nh m c (L ng Sơn 37 xe, B c C n 07 xe, Kiên Giang 03 xe, B N i v 08 xe...) v n còn tái di n và ch m ư c kh c ph c. (4) S d ng ngân sách cho vay, t m ng không úng quy nh v n còn di n ra khá ph bi n, nh t là nh ng kho n cho vay t m ng dây dưa t nhi u năm ch m ư c x lý, trong khi NS P ph i i vay và nh n b sung t NSTW d n n vi c s d ng ngân sách kém hi u qu . 16/29 t nh ư c ki m toán ã s d ng ngân sách cho vay, t m ng n 31/12/2006 chưa thu h i ư c là 3.216 t ng38 trái v i kho n 4 i u 8 Lu t NSNN (các DNNN vay là 651 t ng, t m ng là 2.544 t ng, khác 21 t ng). Ngoài ra, cá bi t còn m t vài t nh s d ng ngu n c i cách ti n lương còn dư b sung v n u tư phát tri n, chi thư ng xuyên không úng quy nh 677 t ng39. (5) H u h t các ơn v ư c ki m toán cơ b n th c hi n t l trích n p và s d ng các kho n phí, l phí theo quy nh, song C c ư ng b Vi t Nam còn s d ng ngu n kinh phí s a ch a ư ng b sai quy nh c a Lu t NSNN 122,758 t ng40. (6) Chi cho các Chương trình MTQG, Chương trình 135, D án tr ng m i 5 tri u ha r ng: D toán 8.631 t ng, quy t toán 6.437 t ng, t 74,6% (gi m 2.194 t ng) so v i d toán, nguyên nhân t th p do là năm u trong 36 Qu¶ng B×nh v−ît 106% DT§P, Qu¶ng Ng·i 82%, VÜnh Phóc 77%, §ång Th¸p 55%... 37 TP Hå ChÝ Minh 147,8 tû ®ång; Long An 8,8 tû ®ång; An Giang 4,3 tû ®ång; Gia Lai 4 tû ®ång.... 38 TP Hå ChÝ Minh 2.398 tû ®ång; An Giang 143 tû ®ång; H¶i D−¬ng 141 tû ®ång; CÇn Th¬ 135 tû ®ång; KiÒn Giang 103 tû ®ång, – 39 VÜnh Phóc 412 tû ®ång; L©m §ång 212 tû ®ång; CÇn Th¬ 39,7 tû ®ång; An Giang 10 tû ®ång; Hµ T©y 3,6 tû ®ång. 40 X©y cÇu míi, x©y dùng tr¹m thu phÝ, mua s¾m tµi s¶n–109,752 tû ®ång; mua 13 «t«, sè tiÒn 3,9 tû ®ång ®Ó dïng vµo ho¹t ®éng SXKD; sö dông sai môc ®Ých kinh phÝ söa ch÷a th−êng xuyªn 9,106 tû ®ång. 9
 10. giai o n 5 năm 2006 - 2010, phê duy t k ho ch, giao v n và hư ng d n th t c ch m. Qua ki m toán cho th y còn m t s t n t i và thi u sót sau: - M t s chương trình MTQG, d án chưa t ư c m c tiêu ra, như: Chương trình MTQG nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn t l dân cư nông thôn ư c s d ng nư c s ch n năm 2005 t 62% (theo báo cáo c a B NN&PTNT), trong khi m c tiêu ra 80%. D án i m i chương trình, n i dung sách giáo khoa và tài li u gi ng d y (Chương trình MTQG giáo d c và ào t o) t t c các t nh ư c ki m toán u không t ư c m c tiêu cung c p sách, nh t là t nh Cà Mau vi c d y và h c l p 5 và l p 10 năm h c 2006 - 2007 không có sách và thi t b d y và h c theo úng k ho ch ã xác nh. án tin h c hoá qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2005 có 5 m c tiêu nhưng chưa có m c tiêu nào c a án ư c hoàn thành tri t (thành ph C n Thơ 13/19 d án chưa tri n khai, v i t ng m c u tư 12,07 t ng; t nh ng Nai 2/9 d án chưa tri n khai, v i t ng m c u tư 0,76 t ng; thành ph H Chí Minh 27/27 d án chưa tri n khai v i t ng m c u tư 240 t ng...). Ngoài ra vi c l a ch n 48 ph n m m dùng chung chưa phát huy hi u qu ( n nay m i có 03 ph n m m dùng chung ư c tri n khai di n r ng t i 64 t nh, thành ph ). - S d ng ngu n v n không hi u qu , c th : Thi t b c a m t s d án mua v nhưng không th ưa vào s d ng (t nh k Nông b trí cho Trư ng K thu t Công ngh và D y ngh thanh niên dân t c 3,6 t ng, song hi n t i Trư ng chưa ư c u tư xây d ng phòng h c, xư ng th c hành... nên h u h t các thi t b mua v t năm 2005 n nay không có ch l p t, ch y u lưu trong kho ho c ngoài tr i...). - H u h t các b , ngành, a phương thu c các Chương trình ư c ki m toán u s d ng kinh phí sai i tư ng, m c ích và sai ngu n không ư c Th tư ng Chính ph cho phép. i u này ã nh hư ng l n n tr t t , k cương trong qu n lý, s d ng ngân sách nhà nư c và nh hư ng l n n vi c th c hi n ti n , m c tiêu và hi u qu c a t ng Chương trình. Qua ki m toán, KTNN xác nh t ng kinh phí s d ng chưa úng ch là 212,12 t ng41 (b ng 5,82% giá tr ư c ki m toán). Nguyên nhân ch y u là do ý th c ch p hành pháp lu t, Lu t NSNN c a các c p, các ngành còn kém; công tác qu n lý, i u hành Chương trình còn y u kém, b t c p; vi c ki m tra, thanh tra còn chưa ư c th c hi n úng m c, thư ng xuyên, trong khi nhu c u chi tiêu c a các b , ngành, a phương r t l n và c p bách nên d n n s d ng sai ngu n, quy t nh vư t thNm quy n, s d ng sai m c tiêu... 41 Sai ®èi t−îng, môc tiªu 137,62 tû ®ång; sai ph©n cÊp 55 tû ®ång; v−ît ®Þnh møc 17 tû ®ång... 10
 11. (7) S d ng d phòng và tăng thu c a NSTW, NS P - NSTW s d ng d phòng chưa phù h p v i quy nh 127,55 t ng, như: h tr kinh phí mua xe ô tô 1,24 t ng; u tư m t s d án v i s ti n 122,8 t ng (C i t o nâng c p qu c l 28 o n i qua Bình Thu n; u tư các tr s toà án giai o n 2003 - 2005...). - 08/29 t nh ư c ki m toán s d ng các kho n tăng thu chưa úng v i Kho n 1 i u 59 Lu t NSNN là 79,8 t ng42. 14/29 t nh ư c ki m toán s d ng d phòng ngân sách chưa phù h p v i quy nh t i i u 18 M c IV Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính là 179 t ng43 (chi cho m t s nhi m v chưa th c s c p bách, như b sung chi thư ng xuyên, h tr khác 78,7 t ng, mua ô tô 12,4 t ng, mua s m tài s n 3,9 t ng…). (8) Chi chuy n ngu n năm 2006 sang năm 2007 là 77.608 t ng (NSTW: 51.998 t ng, NS P: 25.610 t ng) b ng 26,3% d toán, chi m 20% t ng chi NSNN. Ngo i tr s chi chuy n ngu n dùng c i cách ti n lương 26.987 t ng, m b o cân i NSNN năm 2007 là 2.500 t ng và tăng thu NSTW chưa th c hi n chuy n năm sau 6.741 t ng, s còn l i 41.380 t ng (chi m 10,7% t ng chi NSNN năm 2006) ch y u là các nhi m v trong d toán chưa th c hi n và còn bao g m c m t s kho n NSTW h tr cho các a phương, nhưng chưa th c hi n là 56,08 t ng44. Chi chuy n ngu n sang 2007 l n (20%) và có xu hư ng gia tăng (năm 2005 là 16%) ã nh hư ng tr c ti p n th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, làm gi m hi u qu s d ng NSNN trong khi ngân sách ph i i vay bù p b i chi... Qua ki m toán ki n ngh lo i kh i quy t toán chi NSNN các kho n chi chuy n ngu n không úng quy nh 57,20 t ng45. (9) Chi ng trư c d toán Năm 2006 NSTW ng trư c d toán 2007 là 2.930,61 t ng (chi thư ng xuyên 28,13 t ng, chi u tư 2.902,48 t ng) b ng 56% năm 2005. Vi c ng trư c d toán cơ b n theo quy nh, song s chi ng trư c cho m t s b , ngành trong nhi u năm và chưa thu h i k p th i theo quy nh t i Kho n 5 i u 61 Ngh nh s 60/2003/N - CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph , làm nh hư ng n công tác i u hành, s d ng ngân sách hàng năm và gây khó khăn trong công tác ki m tra, ki m soát c a các cơ quan ch c năng (h t năm 2006 B NN&PTNT chưa b trí v n hoàn tr 586 t ng, B Giao thông - V n t i 2.012 42 B¾c Giang 20,94 tû ®ång; Hµ T©y 26,11 tû ®ång; Gia Lai 23,34 tû ®ång– 43 VÜnh Phóc 12,27 tû ®ång; Th¸i B×nh 28,04 tû ®ång; §ång Th¸p 22,57 tû ®ång; L¹ng S¬n 16,97 tû ®ång; Qu¶ng Ng·i 16,22 tû ®ång– 44 NSTW hç trî kinh phÝ thõa 18,69 tû ®ång cho c¸c ®Þa ph−¬ng thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh 134; kinh phÝ hç trî ®Çu t− ch−¬ng tr×nh kü thuËt kinh tÕ giai ®o¹n 2006 - 2010 cho 8 tØnh 24,72 tû ®ång; kinh phÝ thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh 135 t¹i 3 tØnh 12,67 tû ®ång. 45 Kiªn Giang 17,42 tû ®ång; Hµ T©y 10,96 tû ®ång; VÜnh Long 10,53 tû ®ång– 11
 12. t ng…). M t khác, s dư ng trư c d toán cho các d án u tư có xu hư ng tăng (s dư ng trư c d toán 2006 chuy n sang 2007 là 7.214 t ng, tăng hơn so v i 2005 chuy n sang 2006 là 668 t ng). Qua ki m toán m t s h sơ ng trư c d toán trong năm 2006 cho th y có 12/33 d án cho ng trư c không phù h p v i i m a, Kho n 1 i u 61 Ngh nh 60/2003/N - CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph v i s ti n là 526 t ng46. (10) V th c hi n cơ ch khoán chi và t ch tài chính c a các ơn v hành chính, s nghi p M t s ơn v ư c ki m toán ã ti t ki m chi và khai thác t t ngu n thu, bư c u mang l i hi u qu , tăng thu nh p cho cán b công ch c t 0,8 n 3 l n lương. Tuy nhiên vi c th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph chưa th c s hi u qu , vì kinh phí ti t ki m ch y u do c t gi m biên ch và công tác l p, giao d toán chưa sát làm cho kinh phí dư cu i năm l n; T i h u h t các ơn v ư c ki m toán chưa th c hi n Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph , nhi u ơn v s nghi p xây d ng quy ch chi tiêu n i b còn mang tính hình th c, sơ sài, chưa xây d ng phương án s d ng s ti t ki m và h u h t chưa ư c các cơ quan chuyên môn ki m tra, hư ng d n trong quá trình t ch c th c hi n, nên hi u qu th c hi n còn th p. Ngoài ra, các ơn v s nghi p xác nh ngu n c i cách ti n lương t ngu n thu ư c l i chưa chính xác, d n n ngân sách ph i c p b sung kinh phí c i cách ti n lương (thành ph H Chí Minh 84,49 t ng; i h c Qu c gia Hà N i 13,7 t ng; B Giáo d c và ào t o 9 t ng; Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam 2,98 t ng; t nh Tây Ninh 2,47 t ng…). (11) V kinh phí khoán cho 03 ngành (Thu , H i quan và KBNN) Vi c khoán chi cho 03 ngành ã t o ch ng cho các ngành trong quá trình i u hành các ngu n kinh phí ư c giao, tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t ph c v chương trình hi n i hóa ngành; tăng thu nh p, góp ph n n nh i ngũ cán b công ch c. Tuy nhiên chi u tư phát tri n t ngu n kinh phí khoán quy t toán vào n i dung chi thư ng xuyên, chưa ư c ph n ánh vào danh m c k ho ch u tư phát tri n. (12) M t s b , ngành và a phương v n còn ban hành nhi u văn b n không phù h p v i quy nh chung c a Nhà nư c. 15/29 a phương và 02/18 b ban hành t i 35 văn b n trái quy nh (Long An 6, Lâm ng 5, Tây Ninh 3...), ch y u ưa ra nh ng nh m c chi ph c p, h tr , thư ng... không úng quy nh chung c a Nhà nư c (chi ti t Ph l c s 12/THKQKT 2007). Ngoài ra còn m ts a phương thành l p các qu tài chính ngoài NSNN s d ng không 46 Dù ¸n quèc lé 26; quèc lé 55, quèc lé 56; CÇu T− HiÒn - ThuËn An, quèc lé 49B; Tr−êng Cao ®¼ng c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt Hµn; TËp ®oµn Than vµ Kho¸ng s¶n ViÖt Nam... 12
 13. úng quy nh ho c không n p k p th i vào NSNN, v i t ng s ti n là 2.352,7 t ng47. Qua ki m toán, KTNN ã phát hi n và ki n ngh gi m chi NSNN là 1.244 t ng (chi ti t ph l c s 08/TH - CTX 2007 và 09/TH-C T 2007). 3. B i chi NSNN (1) K t dư ngân sách a phương 13.789 t ng (chi m 25,3% s b sung t NSTW bao g m c cân i NS P và b sung có m c tiêu), nhưng th c t NS P ch s d ng có 37,9% s b sung cân i NS P (8.474/22.363 t ng), trong ó m t s a phương k t dư l n (Th a Thiên - Hu 643 t ng, g p 3 l n s b sung cân i NS P; Hà Tây 524 t ng b ng 90% s b sung cân i NS P; Lâm ng 335 t ng, b ng 84,2%...). Qua ki m toán cho th y h u h t các a phương nh n b sung cân i t NSTW u còn k t dư ngân sách, trong khi NSTW ph i i vay bù p b i chi NSNN. (2) B i chi NSNN Qu c h i quy t nh là 48.500 t ng; th c hi n 48.613 t ng b ng 5% GDP, t t l Qu c h i quy t nh (Vay trong nư c 35.864 t ng, vay ngoài nư c 12.749 t ng); Ki m toán xác nh n 48.613 t ng. 4. K toán và quy t toán NSNN (1) Báo cáo quy t toán thu, chi NSNN năm 2006 do B Tài chính l p ã ư c t ng h p t báo cáo quy t toán ngân sách c a 64 t nh, thành ph tr c thu c trung ương và báo cáo quy t toán c a các ơn v d toán c p I tr c thu c NSTW, cơ b n ã ư c ti p thu x lý theo các ki n ngh c a Ki m toán Nhà nư c. (2) Th i gian n p báo cáo c a các ơn v còn ch m so v i quy nh, c th : Kh i b , ngành có 10/57 ơn v (Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam và ih c Qu c gia HCM ch m 3 tháng, B Giáo d c và ào t o ch m 2 tháng…; kh i a phương có 19/64 ơn v (Bình Dương ch m 4 tháng, ng Nai ch m 3 tháng…). (3) Vi c thNm nh và phê duy t báo cáo quy t toán c a B Tài chính cho các b , ngành và a phương còn ch m, c th : Báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2006 ã g i KTNN (29/2/2008), nhưng còn báo cáo quy t toán c a m t s b , ngành, a phương v n chưa ư c phê duy t (B Giao thông - V n t i, ài Truy n hình Vi t Nam, B Tài chính, Hà N i, Sơn La...). (4) Công tác k toán và quy t toán t i các b ngành, ơn v s d ng ngân sách và ngân sách các c p còn nhi u thi u sót, qua ki m toán r t nhi u ơn v ph i i u ch nh s k toán và báo cáo quy t toán. (5) Phương pháp xác nh các ch tiêu quy t toán thu, chi chưa ng nh t gi a các c p ngân sách và gi a các t nh, nh t là các ch tiêu trong h th ng bi u 47 Thµnh phè HCM: 2.125,7 tû ®ång; Tuyªn Quang: 227 tû ®ång. 13
 14. m u báo cáo quy t toán NSNN, báo cáo thu NSNN, M c l c NSNN c a các cơ quan trong B Tài chính (Thu , H i quan, Kho b c Nhà nư c, V NSNN) chưa ng nh t, gây khó khăn cho công tác t ng h p l p báo cáo quy t toán NSNN và ki m tra, ki m soát c a các cơ quan ch c năng. (6) V quy t toán thu chi cân i ngân sách48 - Thu cân i NSNN theo báo cáo 350.843 t ng ( ã i u ch nh theo ki n ngh c a KTNN gi m thu khí thiên nhiên thu v d u thô 118 t ng và gi m thu vi n tr không hoàn l i 40 t ng). Ki m toán xác nh n 350.843 t ng. - Chi cân i NSNN theo báo cáo 385.666 t ng; KTNN xác nh n 385.666 t ng. B. V các kho n thu l i ơn v chi qu n lý qua NSNN D toán Qu c h i quy t nh 22.169 t ng, th c hi n 24.884 t ng, vư t 12,2% (2.715 t ng). S th c hi n còn có th cao hơn n u gi i ngân k p th i các kho n huy ng t ngu n công trái giáo d c và trái phi u Chính ph theo Ngh quy t s 47/2005/QH11 ngày 01/11/2005 c a Qu c h i (d toán 10.348 t ng, gi i ngân 8.363 t ng). Ngoài ra qua ki m toán t i 29 a phương và m t s b , ngành trung ương cho th y: (1) Ch có 11 a phương giao d toán (hi n t i Trung ương không giao d toán mà phân quy n cho H ND c p t nh), nhưng có t i 10/11 a phương giao th p hơn so v i m c th c hi n năm 200549. (2) Chưa ph n ánh y và k p th i vào quy t toán NSNN, như: B Giáo d c và ào t o 1.388,91 t ng (năm 2005: 675,9 t ng, năm 2006: 713,01 t ng) và m t s a phương 656 t ng. C. Dư n Chính ph Theo báo cáo c a B Tài chính dư n Chính ph n 31/12/2006 là 336.780 t ng b ng 34,6% GDP (dư n nư c ngoài 220.865 t ng, tương ương 13.803,35 tri u USD; dư n trong nư c 115.915 t ng). Qua ki m toán cho th y m c dư n Chính ph cu i năm 2006 v n n m trong gi i h n an toàn (theo Ngân hàng Th gi i (WB) khuy n cáo gi i h n an toàn vay n nư c ngoài dư i 40% GDP). II. K t qu ki m toán các t ng công ty nhà nư c và các t ch c tài chính - ngân hàng 1. Các T ng công ty Nhà nư c Năm 2007, KTNN ã ki m toán 225/385 doanh nghi p thành viên thu c 20 T ng công ty nhà nư c, trong ó có 202 doanh nghi p kinh doanh có lãi, b ng 89,78% s doanh nghi p ư c ki m toán, trong ó m t s doanh nghi p có 48 Theo b¸o c¸o quyÕt to¸n NSNN do ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi ngµy 28/4/2008. 49 Kiªn Giang; Th¸i B×nh; Hµ TÜnh; An Giang; L©m §ång; §µ N½ng; Qu¶ng B×nh; Gia Lai; T©y Ninh; Tuyªn Quang 14
 15. lãi trư c thu cao50, có 23 doanh nghi p kinh doanh thua l , b ng 10,22% s doanh nghi p ư c ki m toán51. K t qu ki m toán cho th y: 1.1. Nh ng m t làm ư c Các doanh nghi p ã ch p hành quy ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c, nhi u doanh nghi p ho t ng có hi u qu : T ng l i nhu n trư c thu t 7.650 t ng, trong ó TCT Xăng d u Vi t Nam t 682,84 t ng (l i nhu n m t hàng xăng là 79,9 t ng); T su t l i nhu n trư c thu trên doanh thu bình quân 6%, l i nhu n trư c thu trên v n ch s h u 19,37%, óng góp nhi u cho NSNN (T p oàn Công nghi p Cao Su Vi t Nam 1.485 t ng; TCT Vinaconex 419 t ng...); Cơ b n các T ng công ty ã b o toàn và phát tri n v n tr TCT Xây d ng Trư ng Sơn l 40.653 tr ; TCT Sông H ng l 17.077 tr . M t s doanh nghi p có quy mô ho t ng l n, th trư ng r ng và nhi u ti m năng, kh ng nh ư c thương hi u (TCT Vinaconex, TCT Xi Măng Vi t Nam; T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam...). 1.2. Nh ng m t t n t i (1) Báo cáo tài chính c a h u h t các doanh nghi p ph n ánh chưa úng doanh thu, chi phí, k t qu kinh doanh và nghĩa v v i NSNN. K t qu ki m toán ã xác nh t ng doanh thu tăng 984.910 tr 52, gi m 197.633 tr 53 (trong ó gi m c p bù l các m t hàng d u c a T ng công ty Xăng d u Vi t Nam là 41.455 tr ); t ng chi phí tăng 845.473 tr 54, gi m 689.854 tr 55; t ng l i nhu n k toán trư c thu tăng 919.510 tr , gi m 283.480 tr ; thu và các kho n n p ngân sách c a 20 T ng công ty tăng thêm 273.633 tr 56. (2) Qu n lý các kho n n ph i thu, ph i tr : N ph i thu, ph i tr l n ( n th i i m 31/12/2006 t ng s n ph i thu là 25.102 t ng57 chi m 14,24% t ng tài s n, b ng 64% v n ch s h u, t ng s n ph i tr 65.799 t ng58 chi m 62% t ng ngu n v n và chi m 171,2% t ng v n ch s h u). 50 C«ng ty mÑ - TCT Bia - R−îu - NGKHN l·i 388.546 tr®, C«ng ty mÑ -TCT C«ng nghiÖp Sµi Gßn l·i 222.816 tr®, C«ng ty Cao su DÇu TiÕng- TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao su ViÖt Nam 910.703 tr®... 51 C«ng ty Xi m¨ng Tam §iÖp – TCT Xi m¨ng ViÖt Nam 136.874 tr®, C«ng ty X©y dùng 98 – TCT X©y dùng Tr−êng S¬n 22.485 tr®, C«ng ty MÑ – TCT S«ng Hång 15.658 tr®... 52 TCT Vinaconex 483.355 tr®, TCT Xi M¨ng VN 123.444 tr®, TCT V¨n ho¸ Sµi Gßn 82.875 tr®, TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao Su VN 58.535 tr®, TCT C«ng nghiÖp ¤ t« VN 45.885 tr®, TCT D−îc VN 44.799 tr®... 53 TCT N«ng nghiÖp Sµi Gßn 62.857 tr®, TCT X¨ng dÇu VN: 42.513 tr®, TCT Xi M¨ng VN: 30.978 tr®– 54 TCT Vinaconex 445.574 tr®, TCT V¨n ho¸ Sµi Gßn 79.977 tr®, TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao Su ViÖt Nam 43.440 tr®, TCT C«ng nghiÖp ¤ t« ViÖt Nam 54.407 tr®, TCT Bia - r−îu - n−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi 40.808 tr®... 55 TCT Vinaconex 38.556 tr®, TCT N«ng nghiÖp Sµi Gßn 68.264 tr®, TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao Su ViÖt Nam 447.094 tr®... 56 TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao Su ViÖt Nam 132.271 tr®; TCT Vinaconex 41.608 tr®, TCT Bia - r−îu - n−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi 41.789 tr®... 57 TCT X¨ng dÇu ViÖt Nam 5.177 tû ®ång, TCT Vinaconex 4.996 tû ®ång, TCT Xi M¨ng ViÖt Nam 3.241 tû ®ång, TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao Su ViÖt Nam 2.524 tû ®ång, TCT D−îc ViÖt Nam 1.284 tû ®ång, TCT X©y dùng Tr−êng S¬n 1.001 tû ®ång... 58 TCT Vinaconex 14.168 tr®, TCT Xi M¨ng ViÖt Nam 13.369 tû ®ång, TCT X¨ng dÇu ViÖt Nam 12.448 tû ®ång, TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao Su ViÖt Nam 7.257 tû ®ång... 15
 16. Qu n lý các kho n n ph i thu, ph i tr c a các doanh nghi p còn nhi u h n ch : M t s ơn v theo dõi n ph i thu, ph i tr chưa chính xác (TCT Vinaconex; Công ty XD 470-TCT Xây d ng Trư ng Sơn; TCT Xi Măng Vi t Nam), Công ty XNK t ng h p V n Xuân không xác nh ư c i tư ng n ph i tr ; Công ty C ph n thi t b v t tư nông s n - TCT Cơ i n- xây d ng nông nghi p và th y l i không xác nh n công n ph i tr v i khách hàng; h u h t các doanh nghi p chưa th c hi n i chi u, xác nh n y các kho n n ph i thu, ph i tr và còn khá nhi u ơn v không ti n hành i chi u xác nh n công n vào cu i năm tài chính59; nhi u kho n n ph i thu t n ng t nhi u năm không ư c thu h i ho c x lý d t i m60; chưa th c hi n phân lo i các kho n n ph i thu làm cơ s qu n lý và trích l p d phòng61; chưa th c hi n trích l p y d phòng n ph i thu khó òi theo quy nh62; trích l p d phòng sai quy nh63; cá bi t còn có ơn v không trích l p d phòng ph i thu khó òi (Công ty CPXD s 3 - TCT Vinaconex...); xóa n sai quy nh (Công ty c ph n Bia Thanh Hoá -TCT Bia - Rư u- Nư c gi i khát Hà N i); t m ng và thu h i t m ng còn sai quy nh, thi u k p th i (Văn phòng TCT Sông H ng cho cán b , công nhân viên t m ng t năm 1998 và năm 2003 n th i i m ki m toán tháng 4/2007 v n chưa ư c thu h i). (3) Qu n lý v t tư, hàng hóa t i m t s doanh nghi p chưa ch t ch , d n n có s chênh l ch l n gi a biên b n ki m kê v i s k toán64; chưa xây d ng y nh m c tiêu hao v t tư65; nh m c hao h t xăng d u c a TCT Xăng D u Vi t Nam không còn phù h p nhưng chưa ư c i u ch nh; m t s nh m c c a TCT C p nư c Sài Gòn xây d ng cao hơn quy nh; chưa làm th t c nh p tr l i kho i v i nh ng nguyên v t li u xu t vư t nh m c s n xu t, không có h sơ xác nh t m nh p v t tư trong kỳ (Công ty c ph n Bia Hà N i - H i Dương- TCT Bia - Rư u- Nư c gi i khát Hà N i), phương pháp tính 59 C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vËt t− n«ng s¶n, C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng 26 vµ C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t− x©y dùng 24 thuéc TCT C¬ ®iÖn, X©y dùng n«ng nhiÖp vµ thñy lîi; C«ng ty X©y l¾p vËt liÖu x©y dùng sè 3 vµ C«ng ty X©y l¾p vËt liÖu x©y dùng An D−¬ng thuéc TCT S«ng Hång; C«ng ty 340, Nhµ m¸y c¬ khÝ 120, C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ « t« NghÖ An thuéc TCT C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam; C«ng ty cæ phÇn Bia Hµ Néi - H¶i D−¬ng - TCT Bia - R−îu- N−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi– 60 C«ng ty Cæ phÇn XNK vµ x©y dùng S«ng Hång, C«ng ty MÑ thuéc TCT S«ng Hång; TCT C¬ khÝ GTVT Sµi Gßn; TCT Xi M¨ng VN; TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao Su ViÖt Nam; TCT V¨n hãa Sµi Gßn– 61 C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ vËt t− n«ng s¶n, C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng 26 vµ C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t− x©y dùng 24 thuéc TCT C¬ ®iÖn- X©y dùng n«ng nhiÖp vµ thñy lîi; C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ 19-8, C«ng ty c¬ khÝ Ng« Gia Tù, C«ng ty CP c«ng tr×nh vµ th−¬ng m¹i GTVT - TCT C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam; TCT V¨n hãa Sµi Gßn; TCT CÊp n−íc Sµi Gßn– 62 TCT Vinaconex; TCT C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam; TCT V¨n hãa Sµi Gßn; TCT CÊp n−íc Sµi Gßn– 63 C«ng ty X©y dùng 98 - TCT X©y dùng Tr−êng S¬n; C«ng ty TNHH mét thµnh viªn B¶o vÖ thùc vËt Sµi Gßn, C«ng ty chÕ biÕn H¶i s¶n xuÊt khÈu ViÖt Phó - TCT N«ng nghiÖp Sµi Gßn 64 TCT CÊp n−íc Sµi Gßn thiÕu gi÷a biªn b¶n kiÓm kª víi sæ kÕ to¸n 67.845 tr®; tµi s¶n thiÕu chê xö lý lín, XÝ nghiÖp 492- TCT X©y dùng Tr−êng S¬n thiÕu 17.254 tr®, C«ng ty X©y l¾p vËt liÖu x©y dùng sè 3- TCT S«ng Hång thiÕu 726,6 tÊn than c¸m, t−¬ng ®−¬ng 196 tr®. 65 TCT Vinaconex; C«ng ty VËt liÖu x©y dùng B¹ch H¹c - TCT S«ng Hång; C«ng ty cæ phÇn Bao b× Bia - R−îu - N−íc gi¶i kh¸t thuéc TCT Bia - R−îu- N−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi. 16
 17. giá thành t i Công ty VLXD B ch H c - TCT Sông H ng không nh t quán, không d a trên nh m c tiêu hao nguyên li u cho t ng s n phNm. Qu n lý, theo dõi hàng bán b tr l i t i TCT Cơ i n- xây d ng nông nghi p và th y l i không úng quy nh; Công ty Tư v n kh o sát thi t k xây d ng - TCT Xây d ng Trư ng Sơn chưa th c hi n ki m kê hàng t n kho cu i năm theo quy nh; TCT C p nư c Sài Gòn chưa ghi gi m giá tr hàng t n kho ã xu t dùng; m t s ơn v chưa th c hi n ki m kê, ánh giá s n phNm d dang cu i kỳ66; xác nh chi phí s n xu t kinh doanh d dang không úng ch , làm sai l ch k t qu s n xu t kinh doanh67; trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho chưa úng quy nh68; M t s doanh nghi p có hàng t n kho kém ch t lư ng nhưng chưa thành l p H i ng xác nh giá tr x lý theo quy nh69; không th c hi n quy t toán v t tư cu i năm70; xác nh nhu c u s d ng v t tư chưa ư c quan tâm úng m c nên v t tư t n kho còn l n (Công ty C ph n Xi măng B m Sơn - TCT Xi Măng Vi t Nam); (4) Qu n lý tài s n c nh (TSC ) và u tư dài h n còn nhi u h n ch : - H ch toán và theo dõi TSC không úng quy nh như TSC u tư, 71 mua m i ã ưa vào s d ng nhưng chưa ghi tăng TSC ; u tư m i, c i t o, nâng c p TSC h ch toán vào chi phí, h ch toán tăng TSC khi chưa i u ki n72; h ch toán tăng, gi m tài s n không úng quy nh73; thanh lý TSC không y th t c74; chưa quy t toán k p th i các công trình u tư xây d ng, c i t o, nâng c p ã hoàn thành ưa vào s d ng75; trích kh u hao TSC không 66 TCT T− vÊn thiÕt kÕ GTVT; TCT Vinaconex; C«ng ty XD 98, 99 vµ 479 thuéc TCT X©y dùng Tr−êng S¬n– 67 TCT C¬ ®iÖn- x©y dùng n«ng nghiÖp vµ thñy lîi; TCT C«ng nghiÖp « t« viªt Nam; TCT Bia - R−îu- N−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi. 68 C«ng ty C¬ ®iÖn XD n«ng nghiÖp vµ thñy lîi Mª K«ng - TCT C¬ ®iÖn - X©y dùng n«ng nghiÖp vµ thñy lîi; Khèi v¨n phßng TCT N«ng nghiÖp Sµi Gßn; C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Th¹ch - TCT Xi m¨ng ViÖt Nam, nhÊt lµ C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ vµ x©y l¾p 276- TCT C¬ ®iÖn- x©y dùng n«ng nghiÖp vµ thñy lîi kh«ng trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho theo quy ®Þnh. 69 Nhµ m¸y SX « t« 1-5 vµ Nhµ m¸y SX « t« Hßa B×nh - TCT C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam; TCT V¨n hãa Sµi Gßn; C«ng ty X©y dùng 99- TCT X©y dùng Tr−êng S¬n, nhÊt lµ TCT V¨n hãa Sµi Gßn hµng tån kho mÊt phÈm chÊt, kh«ng cßn sö dông ®−îc víi tæng víi gi¸ trÞ 10,84 tû ®ång. 70 C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ x©y l¾p 276 - TCT C¬ ®iÖn - X©y dùng n«ng nghiÖp vµ thñy lîi; C«ng ty Cao su Léc Ninh, C«ng ty cæ phÇn chÕ biÕn gç ThuËn An thuéc TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao Su ViÖt Nam. 71 C«ng ty Cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y vµ x©y dùng -TCT Vinaconex; C¬ quan TCT, C«ng ty XD 532, 384, 472 vµ C«ng ty 53 thuéc TCT X©y dùng Tr−êng S¬n; C«ng ty XLVLXD sè 3 - TCT S«ng Hång; TCT N«ng nghiÖp Sµi Gßn; TCT C«ng nghiÖp Sµi Gßn; TCT C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam; TCT Xi m¨ng ViÖt Nam; TCT V¨n hãa Sµi Gßn; TCT CÊp n−íc Sµi Gßn. 72 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn BÕn xe MiÒn §«ng- TCT C¬ khÝ GTVT Sµi Gßn; TCT N«ng nghiÖp Sµi Gßn; TCT X¨ng dÇu ViÖt Nam; TCT C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam; TCT Xi M¨ng ViÖt Nam; TCT Bia - R−îu- N−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi; C«ng ty Cao su Léc Ninh - TËp ®oµn c«ng nghiÖp Cao su ViÖt Nam. 73 C«ng ty X¨ng dÇu Khu vùc V - TCT X¨ng dÇu ViÖt Nam mét sè tµi s¶n ®· thanh lý nh−ng ch−a h¹ch to¸n gi¶m kÞp thêi; C«ng ty X¨ng dÇu Khu vùc II - TCT X¨ng dÇu ViÖt Nam ch−a thanh lý TSC§ nh−ng ®· h¹ch to¸n gi¶m nguyªn gi¸ khái sæ s¸ch kÕ to¸n; C«ng ty Cæ phÇn Bia Hµ Néi- H¶i D−¬ng thuéc TCT Bia - R−îu- N−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi h¹ch to¸n t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n ®· ®−îc lo¹i khái gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi cæ phÇn hãa. 74 C«ng ty mÑ, C«ng ty Cæ phÇn Bia Hµ Néi - H¶i D−¬ng thuéc TCT Bia - R−îu- N−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi. 75 C«ng ty Cæ phÇn bª t«ng vµ XD Xu©n Mai - TCT Vinaconex; TCT C¬ khÝ GTVT Sµi Gßn; TCT N«ng nghiÖp Sµi Gßn; TCT X¨ng dÇu ViÖt Nam; TCT Xi M¨ng ViÖt Nam; TCT CÊp n−íc Sµi Gßn. 17
 18. úng ch và chưa y 76; ph n ánh l i th thương m i ghi nh n như TSC vô hình77. Ngoài ra còn có Công ty m - TCT Bia - Rư u - Nư c gi i khát Hà N i không ánh giá l i TSC khi tham gia góp v n liên doanh b ng TSC . - Qu n lý và s d ng TSC vô hình là giá tr quy n s d ng t chưa t t78. - u tư nhi u d án ti n còn ch m nên chưa phát huy ư c h t hi u 79 qu c a d án ; các d án d dang nhi u (TCT Nông nghi p Sài Gòn); tài s n khai thác không h t công su t, s n phNm không tiêu th ư c80; s d ng ngu n v n u tư không h p lý, s d ng v n vay ng n h n u tư dài h n (Công ty XD 99- TCT Xây d ng Trư ng Sơn; TCT ông B c); tr n vay không úng th i h n quy nh d n n ph i ch u lãi vay quá h n l n (Công ty Xây d ng 98, 532- TCT Xây d ng Trư ng Sơn) gây khó khăn v tình hình tài chính. - M t s ơn v chưa th c hi n úng quy nh c a Lu t u tư và Lu t Xây d ng trong quá trình th c hi n u tư (TCT Nông nghi p Sài Gòn; T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam). TCT Xi măng Vi t Nam h ch toán và theo dõi lãi góp v n liên doanh t i m t s ơn v chưa k p th i; TCT C p nư c Sài Gòn chưa xác nh n v n góp v i i tác xác nh t l v n góp th c t , làm cơ s phân chia l i nhu n; ho t ng liên doanh t i m t s ơn v hi u qu còn th p, th m chí còn thua l 81; có nh ng liên doanh ho t ng không hi u qu ph i gi i th , có nh ng liên doanh ch m i vào ho t ng82; TCT Xăng d u Vi t Nam chưa ti n hành trích l p d phòng u tư tài chính dài h n. (5) K t qu ki m toán cho th y còn m t s doanh nghi p hi u qu kinh doanh th p, th m chí thua l , có 02/19 T ng công ty ư c ki m toán thua l trong năm 2006 là 57.730 tr (TCT Sông H ng: 17.077 tr ; TCT XD Trư ng Sơn 40.653 tr ), trong ó có m t s ơn v thu c TCT l l n83. Nguyên nhân thua l ch y u do giá nguyên, nhiên li u u vào tăng làm tăng giá thành s n ph m; t l v n ch s h u trên ngu n v n c a các ơn v còn th p (bình quân 76 TCT Vinaconex; TCT X©y dùng Tr−êng S¬n; C«ng ty TNHH mét thµnh viªn C¶ng s«ng thµnh phè - TCT C¬ khÝ GTVT Sµi Gßn; TCT C«ng nghiÖp Sµi Gßn; TCT X¨ng dÇu ViÖt Nam; TËp ®oµn c«ng nghiÖp Cao Su ViÖt Nam; TCT V¨n hãa Sµi Gßn. 77 TCT T− vÊn thiÕt kÕ GTVT; C«ng ty Cæ phÇn Nhùa Sµi Gßn-TCT C«ng nghiÖp Sµi Gßn; TCT Xi m¨ng VN. 78 C«ng ty Cæ phÇn « t« 19 - 8 thuéc TCT C«ng nghiÖp « t« VN ®· ®Ó d©n chiÕm dông 23.750m2; C«ng ty cæ phÇn Bao b× Bia - R−îu - N−íc gi¶i kh¸t thuéc TCT Bia- R−îu - N−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi hiÖu suÊt sö dông ®Êt thÊp chØ ®¹t 40%, hiÖn t¹i ch−a cã ph−¬ng ¸n cô thÓ vÒ ®Çu t−, qui ho¹ch sö dông sè diÖn tÝch ®Êt cßn l¹i; C«ng ty Cao su T©n Biªn - TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao Su VN ®· cho m−în 268,85 ha vµ ®Ó lÊn chiÕm 1.400,62ha. 79 TCT X©y dùng Tr−êng S¬n; TCT C«ng nghiÖp « t« viªt Nam; TËp ®oµn C«ng nghiÖp Cao su ViÖt Nam; TCT CÊp n−íc Sµi Gßn. 80 C«ng ty X©y l¾p vËt liÖu x©y dùng An D−¬ng vµ C«ng ty §iÖn tö S«ng Hång - TCT S«ng Hång. 81 C«ng ty C¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ Thñy lîi 4 - TCT C¬ ®iÖn - X©y dùng n«ng nghiÖp vµ thñy lîi; TCT C¬ khÝ Giao th«ng vËn t¶i Sµi Gßn; TCT C«ng nghiÖp Sµi Gßn; TCT Bia- R−îu- n−íc gi¶i kh¸t Hµ Néi. 82 TCT N«ng nghiÖp Sµi Gßn gãp vèn ®Çu t− vµ C«ng ty Liªn doanh Gia VÜnh, hiÖn ®ang lµm thñ tôc gi¶i thÓ, gãp vèn vµo C«ng ty Liªn doanh NhÊt Ph−¬ng tõ n¨m 1995, nh−ng ®Õn n¨m 2007 ch−a ®i vµo ho¹t ®éng. 83 C«ng ty mÑ - TCT S«ng Hång lç 15.658tr®; C«ng ty Xi m¨ng Hoµng Mai lç lòy kÕ 795.588tr®; C«ng ty Xi m¨ng H¶i V©n lç lòy kÕ 35.951tr®; C«ng ty Xi m¨ng Tam §iÖp lç lòy kÕ 231.614tr® (thuéc TCT Xi m¨ng ViÖt Nam); C«ng ty X©y dùng 98 - TCT XD Tr−êng S¬n lç lòy kÕ 111.678tr®. 18
 19. 37%), v n vay l n, chi phí tr lãi cao; công ngh s n xu t l c h u không áp ng ư c yêu c u c a th trư ng. Ngoài nh ng nguyên nhân trên còn do công tác qu n lý tài chính còn nhi u y u kém, qu n lý doanh thu, chi phí chưa ch t ch , d n n nhi u kho n chi phí không h p lý; qu n lý tài s n, công n còn l ng l o như chưa chú tr ng n công tác i chi u công n , chưa có bi n pháp x lý thu h i công n t n ng, s n ph m s n xu t ra không bán ư c. Nhi u d án hi u qu u tư th p, s d ng ngu n v n u tư không h p lý, lãng phí, ti n th c hi n ch m, tài s n, công trình ch m phát huy tác d ng. (6) M t s ơn v ư c ki m toán th c hi n c ph n hóa còn ch m, th i gian hoàn t t th t c kéo dài84; vi c thu h i v n t c ph n hóa chưa k p th i (TCT Cơ i n- xây d ng nông nghi p và th y l i 11.408tr ; TCT Xi măng Vi t Nam 1.190.000tr …). M t s ơn v ã ho t ng theo mô hình Công ty c ph n nhưng chưa làm th t c giao nh n v n85. Vi c bàn giao v n và x lý v n Nhà nư c t i doanh nghi p sau khi tr i v n Nhà nư c góp v n i u l chưa d t i m (TCT Vinaconex). 2. Các t ch c tài chính ngân hàng Năm 2007, KTNN th c hi n ki m toán Báo cáo tài chính t i 06 t ch c tài chính ngân hàng86. K t qu ki m toán cho th y: 2.1. Nh ng m t làm ư c (1) Các ơn v ho t ng kinh doanh n nh, tăng trư ng và có lãi sau thu 4.473 t ng87; t su t l i nhu n trên v n ch s h u cao (Ngân hàng Ngo i thương là 44,1%, T p oàn B o Vi t là 20,26%, Ngân hàng Công thương là 15%). (2) Ho t ng kinh doanh c a các Ngân hàng và t ch c tài chính ư c ki m toán t k t qu t t, các ch tiêu huy ng v n, tín d ng, u tư u tăng trư ng so v i năm 2005. T c tăng huy ng v n t t 20,36% - 24,05%; t c tăng u tư v n t t 20% - 21,5%; T l kh năng sinh l i (tài s n có sinh l i bình quân 12 tháng/ tài s n có n i b ng bình quân 12 tháng) t t 91,47% - 92,3%; T l n x u n m trong m c quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c88. Cùng v i vi c nâng cao ch t lư ng tín d ng, các Ngân hàng ã m r ng và phát tri n 84 Khèi V¨n phßng TCT Vinaconex; C«ng ty vËt t− thiÕt bÞ VËt t− n«ng nghiÖp thuéc TCT C¬ ®iÖn - X©y dùng n«ng nghiÖp vµ thñy lîi; TCT C«ng nghiÖp « t« VN; TCT Xi m¨ng VN; TCT CÊp n−íc Sµi Gßn. 85 C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng sè 10 - TCT Vinaconex; C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh vµ Th−¬ng m¹i Giao th«ng vËn t¶i - TCT C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam; C«ng ty Cæ phÇn « t« TMT , C«ng ty C«ng tr×nh vµ Th−¬ng m¹i GTVT - TCT C«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam. 86 Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, Ng©n hµng Ph¸t triÓn ViÖt Nam, B¶o hiÓm tiÒn göi vµ TËp ®oµn B¶o ViÖt. 87 Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng lµ 2.736 tû ®ång, Ng©n hµng C«ng th−¬ng lµ 743 tû ®ång, Ng©n hµng Ph¸t triÓn 454 tû ®ång, TËp ®oµn B¶o ViÖt lµ 489 tû ®ång vµ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi 48 tû ®ång. 88 Ng©n hµng C«ng th−¬ng lµ 1,47%, Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng lµ 2,23%, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi lµ 2,44%); Ng©n hµng Ph¸t triÓn cã tû lÖ nî qu¸ h¹n cao 6,77% (t¨ng 2,9% so víi 31/12/2005). 19
 20. các lo i hình d ch v như thanh toán xu t nh p khNu, d ch v th , kinh doanh ngo i t , thanh toán và u thác kinh doanh v n v i các ngân hàng l n trên th gi i. Tuy nhiên, t tr ng v n ch s h u trên t ng giá tr tài s n c a các Ngân hàng thương m i u th p hơn m c quy nh89 (qui nh là 8%). (3) M t s ngân hàng ã x lý d t i m n t n ng (trong ó Ngân hàng Công thương x lý g n 10.000 t ng, th c hi n thành công án x lý n t n ng), t ng bư c nâng cao ch t lư ng tín d ng. (4) Ngân hàng Chính sách xã h i ã áp ng ngày càng t t hơn nhu c u v n ph c v ngư i nghèo và các i tư ng chính sách xã h i khác, góp ph n th c hi n m c tiêu xoá ói, gi m nghèo c a Nhà nư c, s h thoát nghèo do vi c vay v n ưu ãi năm 2006 là 258,9 ngàn h , ưa t ng s h thoát nghèo trong 4 năm 2003 - 2006 là 1.033 ngàn h , thu hút ư c 1.412,7 ngàn lao ng. 2.2. Nh ng m t t n t i (1) Thu bán tài s n th ch p và t ngu n thu khác x lý n chi m t l nh trên t ng s n , ch y u s d ng ngu n Chính ph ho c ngu n x lý r i ro c a Ngân hàng90. (2) M t s kho n n ph i thu ph i tr cùng i tư ng, cùng n i dung ang có s dư trên c 02 tài kho n ph i thu và ph i tr chưa ư c rà soát và i u ch nh k p th i khi l p b ng cân i tài kho n k toán; m t s kho n thu t nh ng năm trư c, thu bán tài s n xi t n , công n ph i tr không có i tư ng… treo gác nhi u năm không x lý d t i m (thu ph t gi i ngân ch m, thu lãi u thác t i Ngân hàng Phát tri n 8,2 t ng; lãi t u tư góp v n liên doanh liên k t, mua c ph n, lãi ti n g i d tr b t bu c, n t n ng lâu ngày không có i tư ng tr t i Ngân hàng Ngo i thương là 149,4 t ng…). (3) M t s kho n ph i thanh toán v i Ngân hàng Nhà nư c chưa ư c các Ngân hàng thương m i x lý d t i m, như: Lãi thu ư c t ngu n v n cho vay cơ c u l i n (Ngân hàng Công thương 66,179 t ng, Ngân hàng Ngo i thương 22,3 t ng); ngu n x lý n t n ng còn dư t nh ng năm trư c 38 t ng (Ngân hàng Công thương 25,193 t ng, Ngân hàng Ngo i thương 13,2 t ng); m t s kho n n x lý r i ro t ngu n Chính ph nay ã thu h i ư c (Ngân hàng Công thương 3,921 t ng, Ngân hàng Ngo i thương 5,659 t ng); phí c p gi y phép nh p khNu vàng t i Ngân hàng Ngo i thương 1,079 t ng. 89 Ng©n hµng C«ng th−¬ng lµ 4,11%, Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng lµ 6,83% 90 Ng©n hµng C«ng th−¬ng thu b¸n tµi s¶n thÕ chÊp cña nhãm Epco Minh Phông ®¹t 2.216 tû ®ång/ 5.637 tû ®ång d− nî vµ phÝ b¶o l·nh ®−îc xö lý; Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ®¹t 413,9 tû ®ång/4.511,9 tû ®ång d− nî ®−îc xö lý, Ng©n hµng Ph¸t triÓn ®Õn hÕt n¨m 2006 b¸n ®Êu gi¸ ®−îc 646/686 tµu c¸ thuéc ®èi t−îng xö lý theo quy ®Þnh, thu ®−îc 127 tû ®ång, mçi tµu b×nh qu©n thu ®−îc 195 triÖu ®ång, b»ng 19% d− nî vay. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản